Yma yn Ysgol Llanfyllin, ymfalchiwn yn ansawdd y gofal a’r addysg a dderbynia’n disgyblion. Amcannwn i weithio mewn partneriaeth gyda rhieni, i rannu gwybodaeth am faterion ysgol. Gyda hyn mewn golwg, gobeithiwn y bydd ein app ysgol newydd yn ei gwneud yn haws i chi dderbyn y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol.

O fewn tudalennau’r ap gallwch weld y newyddion diweddaraf, cael cipolwg ar galendr yr ysgol a chaffael ein manylion cyswllt, yn cynnwys botymau sy’n eich galluogi i’n galw ni, ein e bostio neu ymweld gyda gwefan yr ysgol yn uniongyrchol o’r ffon. Pryd bynnag y cyhoeddwn ddarn o newyddion, byddwch yn derbyn hysbysiad, fel bod y cyfan yn gyfoes.

Mae hwn yn ap newyd sbon a grewyd yn arbennig i’r ysgol. Am y rheswm hwn, mae’n bosib nad yw rhai o nodweddion yn ymddwyn fel y disgwylir. Os yw’r ap yn gweithio ai peidio i chi, byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe defnyddiech y ffurflen Adborth i anfon eich sylwadau fel y gallwn weld os yw’r ap yn gweithio’n dda ar bob ffon. Os y cewch broblem yn defnyddio’r ffurflen, anfonwch eich adborth i support@schoolsays.co.uk


At Ysgol Llanfyllin we take great pride in the quality of care and education our children receive. We aim to work in partnership with parents, to keep them informed and to share information about school issues. With this in mind, we hope our new school app will make it easier for you to get up-to-date news and information about what’s happening at the school.

Within the pages of the app you can view the latest news, browse the school calendar and get our contact details, including buttons allowing you to call us, email us or visit the school website straight from your phone. Whenever we publish a piece of news, you will get a push notification alert, so you are kept right up-to-date.

This app was created especially for the school. For this reason, it is possible that some features may not behave as expected. Whether or not the app works for you, we would greatly appreciate it if you used the Feedback page to send us your comments so we know whether the app works well on all phones. If you have problems using the form, please email your feedback to support@schoolsays.co.uk.

Dewi Owen
Pennaeth/Headteacher