Athro Tecstilau (Tymor Penodol)
Rhan amser
Angenrheidiol ar gyfer Medi 2024
(neu cyn gynted â phosibl wedi hynny)
Cyflog: Prif Raddfa / Graddfa Gyflog Uwch

Mae Corff Llywodraethol yr ysgol hon yn ceisio penodi unigolyn eithriadol i ddysgu Tecstiliau. Rydym yn croesawu ceisiadau gan athrawon dan hyfforddiant a chydweithwyr profiadol fel ei gilydd, gan gynnwys y rhai sy’n chwilio am swyddi â chyfrifoldeb ychwanegol. Os ydych chi’n egnïol, yn frwdfrydig ac wrth eich bodd yn dysgu plant yna byddem yn falch iawn o glywed gennych. Rydym bob amser yn hapus i gwrdd â darpar ymgeiswyr cyn y cyfweliad; peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion a ddarperir.

Am fanylion pellach, neu i drefnu ymweliad i’r ysgol, cysylltwch â Mr Dewi Owen ar 01691 648391.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:           26/06/24
Tynnu rhestr fer:                                        29/06/24
Cyfweliadau:                                               I’w gadarnhau


Teacher of Textiles (Fixed Term)
Part time
Required for September 2024 (or as soon as possible thereafter)
Salary: Main Scale / Upper Pay Spine

The Governing Body of Ysgol Llanfyllin all age school are seeking to appoint an exceptional individual to teach Textiles. We welcome applications from trainee teachers and experienced colleagues alike, including those looking for positions with additional responsibility. If you are energetic, enthusiastic and love teaching children of all ages then we’d be delighted to hear from you. We are always happy to meet potential applicants prior to interview; please don’t hesitate to contact us using the details provided.

For further details or to arrange to visit the school please contact Mr Dewi Owen on 01691 648391.

Closing Date:                     26/06/23
Short listing:                       29/06/23
Interviews:                          To be confirmed