Perfformiad ar ol ysgol – After school performance

 

Waw, am ddiwrnod ffantastig!!!

Mae Cwmni Might Zulu Nation wedi bod yn wych!! Rwy’n argymell pawb i ddod i’r neuadd ar ol ysgol i weld nhw’n canu a dawnsio.

Fel y gwyddoch, mae plant dosbarthiadau derbyn, blynyddoedd 1 a 2 yn perfformio ar ol ysgol. Mae croeso i bawb ddod i wylio y perfformiad byr yma (plant, rhieni, neiniau a teidiau a ffrindiau). Mae hi’n bwrw glaw, felly mae croeso i chi ddod mewn i’r neuadd syth ar ol casglu eich plentyn. Os oes amser, gall dosbarthiadau blynyddoedd 3-6 arddangos eu gwaith hefyd.

 

What a fantastic day!!!

 The Might Zulu Theatre Company have been amazing! I would recommend that everyone comes to the school hall after school to see and listen to them sing and dance.

As you know, the reception, year 1 & 2 classes will be performing after school. Everyone is welcome to come and watch the short performance (children, parents, grandparents & friends).   It’s raining outside, so you’re welcome to come strait into the school hall once you’ve collected your child.  If we have time, year 3-6 classes will showcase their work too.

Performance will finish at 3:50p.m.

 

 

Perfformiad Theatr Zulu / Zulu Theatre Performance (3:30 pm – 3:50 pm)

Er sylw rhieni gyda disgyblion Derbyn, Blwyddyn 1 and Blwyddyn 2.

Er mwyn osgoi dryswch, gofynnwn i rieni’r grwpiau oedran uchod gasglu eu plant fel arfer ar ddiwedd y diwrnod ysgol ac yna aros ychydig funudau ar gyfer y perfformiad ar ôl ysgol gan Theatr Zulu yn neuadd yr ysgol. Gwerthfawrogwn na fydd rhai disgyblion yn gallu aros i berfformio. Diolch am eich cydweithrediad.

For attention of parents of pupils in Reception, Year 1 and Year 2.

In order to avoid confusion, we ask that parents of the above age groups collect their children as normal at the end of the school day and then wait a few minutes for the after school performance with Zulu Theatre in the school hall.  We appreciated that some pupils will not be able to stay to perform. Thank you for your co-operation.

 

Clybiau ar ôl Ysgol / After School Clubs – Cychwyn / Starting 26.9.18

Bydd y Clybiau yn dechrau yr wythnos yn cychwyn Medi 24ain.

Clwb Dwylo Prysur – Dydd Mercher (3.15 – 4.15 yp) – Bl. 1 a 2 – £1 y sesiwn yn cynnwys snac.

Clwb Garddio – Dydd Mercher (3.30 – 4.30 yp) – Bl. 3, 4, 5 a 6 – £1 y sesiwn yn cynnwys snac.

Clwb y  Ddraig – Dydd Mercher (3.30 – 4.30 yp) – Bl. 3, 4, 5 a 6 

 

The following clubs will start the week beginning September 24th.

Busy Hands Club – Wednesday (3.15 – 4.15 pm) – Year 1 & 2 –  £1 per session which includes a snack.

Gardening Club – Wednesday (3.30 – 4.30 pm) – Years 3, 4, 5 & 6 – £1 per session which includes a snack.

Dragon Sports Club – Wednesday (3.30 – 4.30 pm) – Years 3, 4, 5 & 6

Tag Rygbi COBRA Tag Rugby

Mae’r gystadleuaeth Tag Rygbi a oedd ymlaen yfory wedi ei ohirio o ganlyniad i ragolygon y tywydd. Mi fydd y plant yn mynd i gystadlu Dydd Mercher nesaf, 26ain o Fedi.

The Tag Rugby competition organised for tomorrow has been postponed due to the weather forecast. The pupils will now be competing next Wednesday, 26th September.