Gwasanaeth Carolau – Carol Service

Nos Fercher (Yfory) a Nos Iau

Cafodd y tocynnau eu danfon adref efo’r plant heddiw. DOES DIM TOCYNNAU AR OL. Ni fydd hi’n bosibl i chi ddod i’r gwasanaeth heb docyn oherwydd rheolau tan a diogelwch yr eglwys. Mae croeso i chi ddod i wylio’r ymarfer prynhawn yfory am 1:15. Os ydych ar gael i ddod i wylio’r ymarfer yfory yn hytrach na’r noson, gadewch i ni wybod yfory os gwelwch yn dda.  Mi fydd hyn yn rhyddhau lle yn yr eglwys.

Bu pob un disgybl yn paratoi ar gyfer cymryd rhan yn y gwasanaethau a byddwn yn ddiolchgar iawn petaech yn gwneud trefniadau i sicrhau presenoldeb eich plentyn/plant yn y ddau gyfarfod. Gan fod rhannau o’r gwasanaeth ar ffurf cyngerdd mae’n bwysig iawn fod y plant yn bresennol ar y ddau achlysur os gwelwch yn dda.

Byddwn yn ddiolchgar iawn petaech yn medru sicrhau fod eich plant yn cyrraedd erbyn 6.15 y.h. ac yn gwneud trefniadau iddynt ddychwelyd adref ar ôl y gwasanaeth am tua 7.30 y.h.

Os oes unrhyw broblemau ynglŷn â’r trefniadau uchod gadewch inni wybod ar unwaith os gwelwch yn dda ac fe wnawn ein gorau i helpu. Gofynnwn i’r plant i gyd i wisgo gwisg ysgol.

Offerynnwyr – cofiwch eich offerynnau a chopiau os gwelwch yn dda.

Wednesday evening (tomorrow) & Thursday evening.

Tickets wee sent home with the children today. NO MORE TICKETS AVAILABLE.  It will not be possible to come without a  ticket because of the fire and safety regulations of the church. You are welcome to come and watch our rehearsal tomorrow afternoon at 1:15 p.m. If you are available to come in the afternoon rather than the evening, please let us know tomorrow. This will allow additional space in the evening.  

Every pupil has been preparing to take part in the services and we would be grateful if you could ensure your child/ren’s presence on both evenings. Since part of each service will be in the form of a concert I must stress the importance of each child attending both services please.

We would be very grateful if you could make appropriate arrangements for your child/ren to arrive by 6.15 p.m. and to return home at the end of the service at about 7.30 p.m. 

If there are any problems concerning the above arrangements, please let me know at once and we will do our best to help. We ask all pupils to wear a school uniform.

Instrumental performers – remember your instruments and copies please.

Cor – Choir

Cyn ddisgyblion a staff Ysgol Gynradd ac Uwchradd Llanfyllin.

Cyfarfod ar y 10fed o Ragfyr (Nos yfory)  yn THEATR LLWYN, LLANFYLLIN am 7.30pm i geisio ffurfio côr ar gyfer y cyngerdd ym mis Gorffennaf. DEWCH YN LLU fel y gallwn sicrhau bod gennym ddigon o gantorion.

Former pupils & teachers of Llanfyllin Primary & High Schools

We are meeting on 10th December (tomorrow evening) at THEATR LLWYN, LLANFYLLIN at 7.30pm to try to form a choir for the Concert next July. PLEASE COME ALONG so we can ensure we have enough singers to proceed.

Atgoffa – Reminder

Neges i’ch hatgoffa bod angen dychwelyd y canlynol erbyn bore yfory os gwelwch yn dda;

  • Llythyr tocynnau Gwasanaeth Carolau
  • Archeb llyfrau Awen Meirion
  • Llythyr Cinio Nadolig

Yn anffodus, ni fedrwn ni dderbyn unrhyw archebion ar ol bore yfory. Bydd tocynnau a threfniadau amseroedd y gwasanaeth carolau yn cael ei gadarnhau prynhawn yfory.

 

A message to remind you to return the following by tomorrow morning please;

  • Letter for Christmas carol service tickets
  • Awen Meirion book order
  • Christmas dinner letter

Unfortunately, we are unable to take any orders after tomorrow morning. Tickets and organisation of times for the carol service will be confirmed tomorrow afternoon.

 

Ffair Nadolig – Christmas Fayre

Cofiwch am y ffair Nadolig nos Iau am 5:30 y.h.

Remember the Christmas Fayre on Thursday at 5:30 p.m.

Gofynnwn yn garedig am y canlynol fel cyfraniadau os gwelwch yn dda;

We kindly ask for the following donations please;

Diolch i’r rhai sydd wedi cyfrannu hyd heddiw.

Thank you to those who have donated so far.

 

Os ydych ar gael i helpu ar stondinau, gadewch i ni wybod mor fuan a phosib os gwelwch yn dda.

If you’re available to help on stalls, please let us know as soon as possible please.

Llyfrau Awen Meirion Books

Cafodd catalog o lyfrau ‘Awen Meirion’ ei ddanfon adref heddiw efo disgyblion y ffrwd Gymraeg. Os nad ydych eisiau archebu unrhywbeth, dewch a’r catalog yn ol i’r ysgol yfory os gwelwch yn dda.

Gofynnwn am daliadau drwy arian neu siec yn daliadwy i ‘Ysgol Gynradd Llanfyllin’.

 

An ‘Awen Meirion’ book catalogue was sent home with Welsh stream pupils today. If you do not want to order, please return the catalogue tomorrow.

We ask all payments to be made in cash or cheques payable to ‘Llanfyllin Primary School’.

 

 

Marchnad Nadolig Llanfyllin Christmas Market

Cofiwch am Farchnad Nadolig Llanfyllin nos yfory.

Gofynnwn i blant blynyddoedd 3 a 4 ddod at y goeden yn barod i ganu am 4 o gloch. Bydd aelodau o staff yn bresennol ond gofynnwn i rieni fod yn gyfrifol am eu plant. 

Mae croeso i blant wisgo dillad eu hunain ond cofiwch côt law a dillad cynnes.

 

A reminder about Llanfyllin Christmas Market tomorrow.

We ask Year 3 and 4 children to come to the tree and ready to sing by 4 pm.

Members of staff will be present, however, we ask parents to be responsible for their children.

Children are welcome to wear their own clothes but remember a rain coat and warm clothing.

Ymgysylltu efo rhieni – Parental engagement

Mae dau ddigwyddiad o ymgysylltu a rhieni wedi bod yr wythnos hon;

  • Prynhawn Cymraeg – Heddiw
  • Cyflwyniad i rieni am ddigwyddiadau llynedd – nos Lun

Diolch i’r rhieni am ddod.

Byddwn yn cynnal mwy o weithgareddau yn y dyfodol ac hoffwn weld  mwy o rieni yn dod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau i hwyluso’r broses ac eich hannog i ddod gadewch i ni wybod.

 

We have had to parental engagement events this week;

  • Welsh afternoon – today
  • Presentation for parents on last years activities – Monday evening

Thank you to the parents for coming. 

We will be holding more events in the future and we would like more parents to attend. If you have any questions or suggestions to ease the process and encourage you to come, let us know.

 

Diwrnod Cymraeg – Welsh Day

Cawsom ddiwrnod llawn hwyl heddiw yn dathlu ein cymreictod gyda’r iaith a diwylliant.

Roedd Dawnsio gwerin, canu hwiangerddi, coginio cacennau cri a gwneud addurniadau i’r goeden Nadolig. Diolch eto i rieni Harri Best, Sam, James a Joeselin Edwards, Charlie Jones, Keavy Evans a Celyn Roberts am gyfrannu at y coed. 

Roedd y plant wedi eu trefnu mewn grwpiau o gymysg oedran a iaith. Braf oedd gweld y plant yn cydweithio a gofalu am ei gilydd.

Diolch i’r rhieni ac aelodau o’r gymuned am ddod am baned ac i sgwrsio yn y Gymraeg.

 

We had a fun day celebrating the Welsh language and culture.

We had folk dancing, sang traditional nursery rhymes, cooked Welsh cakes and created decorations for the Christmas tree. Thank you to the parents of Harri Best, Sam, James and Joeselin Edwards, Charlie Jones, Keavy Evans and Celyn Roberts for contributing towards the wood.

The children were in mixed age and language groups. It was lovely to see them work together and look after each other.

Than you to the parents and members of the community that came for a cup of tea and a chat in Welsh.

 

 

 

 

Diwrnod Cymraeg yfory – Welsh Day tomorrow

Cofiwch wisgo coch, gwyn neu wyrdd, crys neu wisg Cymraeg ar gyfer y diwrnod Cymraeg yfory.

Mae croeso i chi ymuno am 2yp am baned a bisged a chyfle i ymarfer eich Cymraeg. Gobeithio y gallwch ddod.

A reminder that we will be having a Welsh day in school tomorrow. Pupils can come to school wearing red, white or green, Welsh shirt or costume. 

You are welcome to join us at 2pm for a cup of tea and a chat.It will be an opportunity to practise some Welsh. We hope you can come.

Clybiau – Clubs

CLWB DWYLO PRYSUR, CLWB Y DDRAIG, CLWB GARDDIO

Does dim clybiau yr wythos hon na yn dilyn yn yr wythnosu hyd at Ddolig. Byddwn yn eich hysbysu pan fydd y clybiau yn ail-gychwyn yn y flwydyn newydd.

 

BUSY HANDS CLUB, DRAGON SPORTS, GARDENING CLUB

No clubs this week or the weeks leading up to Christmas. We will notify you when the clubs will re-start in the new year.