Cor – Choir

Fel y gwyddoch, yn dilyn llwyddiant dydd Sadwrn bydd eich plentyn yn cystadlu yn yr Eisteddfod Sir yn Drenewydd ar ddydd Sadwrn, 30ain o Fawrth. Gadewch i ni wybod os oes unrhyw broblem os gwelwch yn dda.

Byddwn ymarfer cor ar ol ysgol nos Iau tan 4:00 y.h.

As you know, following the success on Saturday, your child will be competing in the Urdd County Eisteddfod in Newtown on Saturday, 30th of March Please let us know if there is any problems.

We will be practising choir after school on Thursday until 4:00 p.m.

Gala nofio WASPS swimming gala

Da iawn i bawb a oedd wedi cystadlu yng Ngala nofio WASPS wythnos diwethaf. Mi fydd y plant a ddaeth y 1af yn mynd ymlaen i nofio yng Ngala nofio 4 ardal yn y Trallwng ar ddydd Mercher, 1af o Fai. Efallai bydd y disgyblion a ddaeth yn 2il yn mynd ymlaen os ydynt wedi llwyddo i fod yr ail cyflymaf o fewn pob ardal arall. Dyma’r canlyniadau;

Well done to everyone that competed in the WASPS swimming gala last week.  Pupils that came 1st go through to the 4 Area gala at Welshpool on Wednesday 1st May. Pupils that came 2nd MAY go through depending on fastest runner up in the other area galas. Here are the results;

 

Cyfnewid Amrywiol  agored – Open Individual medley – 1af Glesni Woodman

Cefn – Backstroke

Merched Bl 3/ Year 3 girls – 2il  Cerys Boyd

Bechgyn Bl 3/ Year 3 boys – 2il Dafydd Lloyd-Owens

Bechgyn Bl 4/ Year 4 boys – 1af Charlie Jones

Bechgyn Bl 5/ Year 5 boys – 2il Ryan Evans

Merched Bl 6/ Year 6 girls – 1af Glesni Woodman

2il Eleanor Dalmer

 

Broga – Breaststroke

Merched Bl 3/ Year 3 girls – 2il Elen Evans

Merched Bl 6/ Year 6 girls – 2il Soffia Jones

 

Pili Pala – Butterfly

Merched Bl6/ Year 6 girls – 1af Glesni Woodman

 

Rhydd – Freestyle

Bechgyn Bl 4/ Year 4 boys – 1af harlie Jones

Merched Bl 6/ Year 6 girls – 1af Glesni Woodman

 

Relay – Cyfnewid

Bechgyn Bl 3 a 4/ Years 3 & 4 boys – 2il – Dafydd, Harri, Charlie, Gethin

Merched Bl 5 a 6/ Year 5 & 6 girls – 1af – Isla, Soffia, Glesni, Eleanor

 

 

 

 

Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau i bawb a oedd yn cystadlu heddiw. Diwrnod llwyddiannus dros ben. Dyma oedd y canlyniadau;

 • Unawd Bl 3 a 4 2il – Ffion Gittins, 3ydd – Celyn Lewis
 • Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau – 1af – Gwen Llwyd Evans, 2il – Alys Lloyd-Jones, 3ydd Gwen Nazar.
 • Llefaru Unigol Bl 2 ac iau – 2il Gwen Llwyd Evans, 3ydd Elsie Magor
 • Alaw Werin – 1af Meggie Thomas
 • Unawd Gitar – 1af Rhys Best
 • Unawd Bl 2 ac iau – 2il Cerys Evans, 3ydd Gwen Llwyd Evans
 • Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 – 1af – Elen Evans, 2il – Cerys Boyd, 3ydd – Harri Best.
 • Unawd Bl 5 a 6 – 1af – Emmy Nazar, 2il – Meggie Thomas, 3ydd – Kiri Christoforou.
 • Llefaru unigol Bl 5 a 6  – 3ydd – Eleanor Dalmer.
 • Ymgom – 2il – Grwp Myllin (Isla Boyd, Rhys Best, Glesni Woodman a Soffia Jones)
 • Cor – 1af – Llanfyllin

Bydd y 1af ac 2il yn mynd ymlaen i gydtadlu yn Drenewydd mewn pythefnos.

Ond cofiwch, nid yn unig dod i’r brig yw llwyddiant. Llwyddiant yw gwneud eich gorau glas i ddysgu a magu hyder i berfformio o flaen ystafell llawn pobl. DA IAWN CHI! 

Diolch o galon i’r staff, rhieni, neiniau ac aelodau o’r gymuned am eu cymorth a’u hamser. Gwerthfawrogwn pob eiliad.

Congratulations to everyone who competed today. A very successful day. Here are the results;

 • Year 3 & 4 solo- 2nd – Ffion Gittins, 3rd – Celyn Lewis
 • Cerdd Dant solo Year 2 & under – 1st – Gwen Llwyd Evans, 2nd – Alys Lloyd-Jones, 3rd Gwen Nazar.
 • Recitation Year 2 & under – 2nd Gwen Llwyd Evans, 3rd Elsie Magor
 • Folk song – 1st Meggie Thomas
 • Guitar  – 1st Rhys Best
 • Solo, Year 2 & under – 2nd Cerys Evans, 3rd Gwen Llwyd Evans
 • Cerdd Dant Solo Year 3 & 4 – 1st – Elen Evans, 2nd – Cerys Boyd, 3rd Harri Best.
 • Year 5 & 6 solo – 1st – Emmy Nazar, 2nd – Meggie Thomas, 3rd – Kiri Christoforou.
 • Year 5 a 6 Recitation- 3rd – Eleanor Dalmer.
 • Ymgom – 2nd – Grwp Myllin (Isla Boyd, Rhys Best, Glesni Woodman a Soffia Jones)
 • Choir– 1st – Llanfyllin

Pupils who came 1st and 2nd will now go on to the next round in Newtown in 2 weeks. 

Remember, success is trying your best to learn and gaining the confidence to perform in front of a room full of people. WELL DONE YOU!

A huge thank you to the staff, parents, grandmothers and members of the community for their time and support. We appreciate every minute. 

Pob lwc – Good luck

Pob lwc i bawb sy’n cystadlu yn yr Eisteddfod heddiw.

Gwnewch eich gorau glas a mwynhewch!

Cofiwch wisgo gwisg ysgol â gwên

Ymgomwyr, dewch yn eich gwisg ar gyfer yr ymgom ac yna newid i’ch gwisg ysgol.

Ymarfer cor 3:30.

 

Good look to everyone competing in the Eisteddfod today.

Try your best and enjoy!

Remember to wear your school uniform and a smile.

Pupils in the ymgom, come dressed ready for the ymgom and change to your school uniform after.

Choir practise 3:30.

Diwrnod trwynau coch – Red nose day

Cofiwch am ddiwrnod trwynau coch yfory. Gwisg hunan ddewis (£1) a gweithgareddau (50c).

Yn ystod y dydd byddwn yn creu arddangosfeydd Meddylfryd Twf ar gyfer ein dosbarthiadau gyda chymorth caredig, Jane Carrington. Os oes gennych unrhyw focsys cardfwrdd,  tibiau neu rholiau cardfwrdd neu bubble wrap, dewch a nhw i’r ysgol ogydd. 

Diolch.

Remember Red nose day tomorrow. Own clothes (£1) and activities (50p).

During the day we will be creating Growth mindset displays for our classrooms with the kind support of Jane Carrington. If you have any cardboard boxes or cardboard  tubes/ rolls, bubble wrap, please bring them to school.

Thank you

Eisteddfod Dydd Sadwrn – Saturday

Atodaf amserlen rhagbrofion ac amserlen tren y llwyfan ar gyfer y rhai sy’n llwyddo.

Os nad yw wich plentyn yn cystadlu, gadewch i niw ybod erbyn dydd Gwener os gwelwch yn dda.

Attached is the prelim timetable and the afternoon stage timetable (for the top 3/4 following the prelims only).

If your child is not competing, please let us know by Friday.

Rhagbrofion – Prelims 2019 (1)

Rhaglen – Programme 2019