Dawnsio Disgo yr Urdd Disco Dancing

Mi fydd y plant sy’n cystadlu yn y dawnsio disgo yn ymarfer bob nos Fercher ar ol ygsol tan 5:00 y.h.

Bydd angen gwisg ymarfer corff, dwr a byrbryd.

The children competing in the disco dancing will be practising every Wednesday after school til 5:00 p.m.

P.E. kit, water and a snack will be required.

Urdd

Peidiwch ag anghofio – mae pris aelodaeth yn codi i £10 y pen (neu £25 am aelodaeth teulu) ar yr 11eg o Ionawr!! YFORY! 

I ymaelodi, cliciwch yma.

Mae’r gystadleuaeth pel-rwyd a wedi’i drefnu ar gyfer dydd Mercher, 16eg o Ionawr wedi ei ohirio unwaith eto.

Dyddiadau

Pel-droed yr Urdd Rhanbarth Drenewydd – Dydd Mawrth, 29ain o Ionawr – manylion i ddilyn.

Eisteddfod Cylch  – Dydd Sadwrn, , 16eg o Fawrth, 2019 – Llanfyllin

Eisteddfod Sir  – Dydd Sadwrn, 30ain o Fawrth, 2019 – Drenewydd

 

Don’t forget – Urdd membership price increases to £10 each (or £25 for family membership) on the 11th January!! TOMORROW!

To join, click here.

The netball competition scheduled for Wednesday, 16th of January has been postponed again.

Dates

County Football, Newtown – Tuesday, 29th of January – information to follow

Eisteddfod Cylch (1st round) – Saturday, 16th March, 2019 – Llanfyllin

Eisteddfod Sir (2nd round) – Saturday, 30th March, 2019 – Newtown

Bobol Bach

Yn anffodus, torrodd beipen ddwr yn yr ystafell athrawon/ llyfrgell yn ystod y penwythnos. O ganlyniad i hyn, roedd rhaid gwagu yr ystafell heddiw. Mae’r adnoddau a’r dodrefn yn cael ei gadw yn nosbarth Bobol bach am gyfnod. Am y tro, bydd Bobol bach yn cael ei gynnal yn nosbarth Mrs Bethan Wyn Jones. Gofynnwn i chi gasglu eich plentyn o ddrws allanol dosbarth Mrs Jones (fyny y grisiau concrid wrth ymyl y ramp).

Ymddiheurwn am unhyw anghyfleustra. 

Unfortunately, a water pipe has burst in the staff room/library during the weekend. Due to this, it has been necessary for us to empty the room today. The resources and furniture  are now being stored in the Bobol Bach classroom. Therefore, Bobol bach will be held at Mrs Bethan Wyn Jones’ class for now. We ask you to collect your child from the external door to Mrs Jones’ class (up the concrete stairs near the ramp).

We apologise for any inconvenience. 

Ymgynhoriad – Consultation

Fel y gwyddoch, yn dilyn cais gan gyrff llywodraethol y ddwy ysgol, mae’r Cyngor wedi cychwyn ymgynghoriad ar uno Ysgol G.G. Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin, i greu ysgol pob oed newydd yn y dref. 

I ymateb i’r ymgynghoriad, gallwch:

Yn ogystal, cynhelir dau sesiwn galw heibio yn ystod y cyfnod ymgynghori. Cynhelir y rhain ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Iau 10 Ionawr, Ysgol G.G. Llanfyllin, 4-8pm
  • Dydd Mercher 16 Ionawr, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, 4-8pm

https://cy.powys.gov.uk/article/5275/Ysgol-GG-Llanfyllin-ac-Ysgol-Uwchradd-Llanfyllin

 

As you are aware, following a request from the governing bodies of the two schools, the Council has begun consultation on merging Llanfyllin C.P. School and Llanfyllin High School, to create a new all-through school in the town.

To respond to the consultation you can:

  • E-mail the School Transformation Team – school.consultation@powys.gov.uk
  • Write to the School Transformation Team, Powys County Council, County Hall, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LG

In addition, two drop in consultation sessions will be held during the consultation period. These will take place on the following dates:

  • Thursday 10th January, Llanfyllin C.P. School, 4-8pm
  • Wednesday 16th January, Llanfyllin High School, 4-8pm

https://en.powys.gov.uk/article/5267/Llanfyllin-C.P.-School-and-Llanfyllin-High-School

 

Bwydlen yfory – Tomorrow’s menu

Mae newid ar y fwydlen yfory. Bydd Pitsa caws a thomato, thalpau tatws a ffa pob, ac yna Troellen hufen ia fanila a mafon i bwdin.

There is a change to the menu tomorrow. Cheese and tomato p, potato wedges an baked beans will be served, with a vanilla & raspberry ice cream roll for pudding. 

Blwyddyn newydd dda – Happy new year

Blwyddyn Newydd Dda!
Gobeithio fod pawb wedi mwynhau’r gwyliau.
Cofiwch y bydd yr ysgol yn ail agor i’r disgyblion dydd Mawrth, Ionawr 8fed.

Gwisg Ysgol / Gwallt ayyb.

Disgwylir bod yr holl blant yn gwisgo’r wisg ysgol cywir.

Er mwyn eich HATGOFFADIM ‘TRAINERS’ i gael eu gwisgo.  GWALLTIAU ADDAS o.g.y.dd. Gofynnwn i walltiau hir gael ei glymu nôl.   Mae ein polisi gwisg ysgol i’w weld ar y wefan ysgol os hoffech wybodaeth pellach.

Alergedd cnau

Ga i atgoffa rhieni am ganllawiau alergedd cnau yn yr ysgol.  MAE’N ALLWEDDOL BWYSIG NAD YDYCH YN ANFON UNRHYW  FWYDYDD SY’N CYNNWYS CNAU I’R YSGOL. 

Absenoldebau

Os yw eich plentyn yn  absenol, rhowch wybod i’r ysgol erbyn 9:00 y.b. ogydd drwy ebost neu galwad ffôn.

Urdd

Cofiwch ymaelodi eich plentyn â’r Urdd!
Tan hanner nos ar y 10fed o Ionawr mae aelodaeth yn £7 y pen (£19 am aelodaeth teulu). O’r 11eg ymlaen – £10 y pen (£25 am aelodaeth teulu).

Happy New Year!
We hope that everyone has enjoyed the holidays.
A reminder that the school reopens for the pupils on Tuesday, January the 8th.

School Uniform / Hair etc.

It is expected that all children wear the correct school uniform. REMINDER –  NO TRAINERS to be worn.  SUITABLE HAIRCUTS/STYLES only please.  We ask that long hair is tied back.  Our uniform policy is available on the school website if you would like any further guidance.

NUT ALLERGY

May I remind parents about the school’s Nut Allergy guidelines. IT IS VITAL THAT YOU DO NOT SEND ANY NUT OR NUT RELATED PRODUCTS.   

Absences

If your child is absent, please let the school know by 9:00 a.m. You can contact the school by phone or email.

Urdd

Remember to join your child with the Urdd!
Until midnight on the 10th of January membership costs £7 each (£19 for family membership). From the 11th onwards – £10 each (£25 for family membership).