End of the school day

Mae’n hyfryd gweld cymaint o ddisgyblion yn ôl yn y cyfnod cynradd. Dim ond nodyn atgoffa os gwelwch yn dda, wrth gasglu’ch plentyn / plant o’r ysgol ar ddiwedd y dydd, a allech chi geisio aros 2m oddi wrth ei gilydd lle bo hynny’n bosibl, casglu’ch plentyn a gadael ar unwaith.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

 

It is lovely to see so many pupils back in the primary phase. Just a reminder please that when collecting your child/ children from school at the end of the day could you try to stay 2m apart where possible, collect your child and leave immediately.

Many thanks for your cooperation.

Gwersi Ymarfer Corff/ PE lessons

Mi fydd gwersi ymarfer corff yn cael eu cynnal ar y dyddiau yma:

Dosbarth Mrs Martin a Ms Griffiths- Dydd Iau

Dosbarth Mrs B Jones a Mrs Waldron- Dydd Mercher

Dosbarth Mrs A Davies – Dydd Mercher

Dosbarth Miss Ellis -Dydd Llun a Dydd Iau.  

Mi fydd y dosbarthiadau hefyd yn gwneud sesiwn yoga yn dosbarth ar Ddydd Mawrth.

Oherwydd y sefyllfa  bresenol, ar y dyddiau yma mae angen i ddisgyblion wisgo siwmper a chrys T ysgol ond gofynnwn i’r disgyblion ddod i’r ysgol yn gwisgo trowsus cyfforddus ac hefyd mewn trainers/ pymps.

Below is a list of when your child will be doing PE.

Mrs Martin and Ms Griffiths – Thursday 

Mrs B Jones and Mrs Waldron- Wednesday

Mrs A Davies – Wednesday 

Miss Ellis -Monday and Thursday 

Pupils will also be doing yoga in class on Tuesday afternoons.

Due to the current situation on these days pupils will need to wear their school jumper and T Shirt but come to school wearing comfortable trousers and trainers/ pumps.

Diolch yn fawr

 

 

Bwydlen wythnos nesaf/ Menu for next week

Please find attached the school dinner menu starting from next week, 7.9.20.

Can I draw your attention to the fact that baked potatoes will be available everyday but parents of foundation phase pupils need to have parental consent to order one

Thankyou

Amgaewch y bwydlen cinio ysgol yn cychwyn o’r wythnos nesaf, 7.9.20.

A gaf i dynnu eich sylw at y ffaith y bydd tatws wedi’u pobi ar gael bob dydd ond mae angen i rieni disgyblion y cyfnod sylfaen gael caniatâd rhieni i archebu un

Diolch

Apologies for lack of menu translation

Menu (1) 2020

 

Llythyr ynghylch ailagor ym mis Medi/ Letter regarding reopening in September

Please find attached a letter from Ann Roberts regarding information needed for next week and also a powerpoint from Mr Dewi Owen, Headteacher of Ysgol Llanfyllin, with information for all parents.

Amgaewch lythyr gan Ann Roberts ynghylch gwybodaeth sydd ei hangen ar gyfer yr wythnos nesaf a hefyd powerpoint gan Mr Dewi Owen, Pennaeth Ysgol Llanfyllin, gyda gwybodaeth i’r holl rieni.

Ysgol LLanfyllin Re Opening September 2020 PARENT INFO

Information letter for parents regarding September 21.7.20

Clwb Brecwast/ Breakfast Club

Hope that you are having a good summer break.

As from 7.9.20 we will be running Breakfast Club in the primary phase from 8:00am until 8:45am. Due to the current Covid-19 situation it is important we have exact numbers to be able to plan for this. Could you please contact Jean Brown on office@llanfyllin-hs.powys.sch.uk to inform us of how many children you would like to attend and which mornings they will be attending? This means we can plan for staffing and social distancing. You will not be able to just turn up on the day.

Could you please let us know by Monday 24.8.20 10am?

If you know of anyone who does not access the school app, could you please pass on this information to them as soon as possible?

Many thanks for your cooperation

Rwyn gobeithio’ch bod yn mwynhau eich gwyliau haf.

O’r 7.9.20 byddwn yn cynnal y Clwb Brecwast unwaith eto ar gyfer y cyfnod gynradd, rhwng 8:00yb a 8:45yb. Oherwydd y sefyllfa Covid-19 presennol, mae’n bwysig ein bod yn derbyn yr union rhifau o flaen llaw er mwyn gallu trefnu popeth. A allech chi gysylltu â Jean Brown ar office@llanfyllin-hs.powys.sch.uk i gadarnhau faint o blant a pha boreau yr hoffech chi fynychu ‘r gwasanaeth? Mae hyn yn olygu y gallwn sicrhau fod y staffio priodol i chydymffurfio hefo’r rheolau phellter cymdeithasol cael ei drefnu. Ni fyddwch yn gallu troi i fyny ar y diwrnod.

A allech chi roi gwybod i ni erbyn dydd Llun 24.8.20 10am os gwelwch yn dda?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un, na all fynychu ap ysgol ar neges yma, os gwelwch yn dda, a allech chi adael iddynt wybod am y manylion mor fuan a sy’n bosib?

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad