Dydd Gwener – Friday

Dydd Gwener mae croeso i ddisgyblion wisgo dillad pinc neu coch i’r ysgol. 

Coch –  “Show racism the red card” – Elusen gwrth-hiliaeth

Pinc – “Wear it pink” – Diwrnod Cancr y Fron

Gofynnwn am gyfraniad o £1 os gwelwch yn dda.

The pupils are welcome to wear red or pink clothing to school on Friday. 

Red – “Show racism the red card” – Anti-racism charity.

Pink – “Wear it pink” – Breast cancer awareness day.

We kindly  ask for a contribution of £1.

 

 

 

Cyfarfod Diolchgarwch – Harvest Festival

Cofiwch am ein cyfarfod diolchgawrch prynhawn dydd Mercher am 1:30 yng nghapel Tabernacl.

Eleni bydd casgliad tuag at Sea Life Trust a Chronfa Lingen Davies. Dewiswyd yr elusen Lingen Davies er cof am Helen Davies a bu farw yn ddiweddar. Mi oedd Mrs Davies yn aelod gwerthfawr o’r ysgol am 31 o flynyddoedd tan iddi ymddeol 4 mlynedd yn ol. 

 

A reminder that out Harvest festival is Wednesday afternoon at 1:30 at the Tabernacl Chapel.

This year our collection will go towards Sea Life Trust and Lingen Davies Trust. The Lingen Daveis Trust has been chosen in memory of Helen Davies who passed away recently. Mrs Davies was a valuable member  member of staff for 31 years until she retired 4 years ago.

Cymru v Fiji – Wales v Fiji

Bydd Cymru yn chwarae Fji dydd Mercher yng ngystadleuaeth Cwpan Rygbi y Byd. Mae croeso i’r disgyblion wisgo crys rygbi Cymru neu rhywbeth coch i’r ysgol. Byddwn yn gwylio y gem ac yn cyd-ganu’r anthem.

Wales will be playing Fiji on Wednesday as part of the Rugby World Cup competition. The pupils are welcome to come to school wearing a Wales rugby top o’r something red. We will be watching the game and singing the national anthem together. 

Bobol Bach

Diolch i’r rhieni a ddaeth i’r cyfarfod nos Fercher ac i’r rhai a oedd wedi anfon ymddiheuriadau.  Roedd 4 yn bresenol yn y cyfarfod, felly roedd modd penodi pwyllgor bach ar gyfer y flwyddyn hon. Er hynny, er mwyn parhau i gadw oriau Bobol Bach ar agor tan 5:29 y.h. mae’n rhaid cofrestru efo CSIW. Mae hyn yn llawer o waith i bwyllgor bach o rieni. Cafodd y gofrestrau eu asesu a daethom i’r canlyniad mai ychydig iawn sy’n defnyddio Bobol Bach ar ol 4:30 y.h. Felly, o ganlyniad i hyn, mi fydd oriau Bobol Bach yn newid. O ddydd Llun ymlaen, mi fydd Bobol Bach yn cau am 5:14 y.h.

Bydd cyfarfod nesaf Bobol Bach ar ddydd Mercher, 27ain o Dachwedd am 7 y.h. Mi fydd y trefniadau uchod yn cael eu hadolygu yn y cyfarfod.

Diolch am eich cyd-weithrediad.

Thank you to the parents who attended the Bobol Bach meeting on Wednesday Evening and to those who sent their apologies. Four parents were present at the meeting,  therefore a small committee was formed for the coming year. For us to continue to keep Bobol Bach open until 5:29 p.m.  we are required to register with CSIW. This is a lot of work for a small committee. We assessed the registers and due to very little staying after 4:30 p.m. it was agreed that Bobol Bach hours would change. As of Monday, Bobol Bach will close at 5:14 p.m.

The next Bobol Bach meeting will be on Wednesday evening, 27th of November at 7 p.m.

Thank you for your co-operation.

Tomorrow’s WASPS yfory

Neges i adael i chi wybod mae’r chwaraeon yfory wedi cael ei ohirio o ganlyniad i ragolygon y tywydd. Os bydd y digwyddiad yn cael ei ail-drefnu, byddwn yn defnyddio’r cyfraniad yr ydych wedi ei dalu yn barod. Os does dim modd ail-drefnu byddwn yn rhoi yr arian yn ol ar eich cyfrif parentypay.

A message to let you know that tomorrow’s sports has been cancelled due to the weather forecast. If the event is re-arranged, we will use the donation you have made already. If it isn’t possible to re-arrange the event, we will refund the amount to your parentpay account.

NSPCC

Mi fydd NSPCC yn dod i’r ysgol dydd Mawrth nesaf i siarad efo’r disgyblion drwy wasanaethau a gweithdai rhyngweithiol sy’n addas i blant. Bydd eu staff a’u gwirfoddolwyr sydd wedi cael hyfforddiant arbennig yn rhoi gwybodaeth i blant ynglŷn â bod yn ddiogel rhag niwed a sut i gael cymorth os oes ganddynt unrhyw bryderon. Byddant yn mynd ati mewn modd sensitif i drafod materion fel bwlio a cham-drin rhywiol heb ddefnyddio geiriau sy’n peri ofn nac iaith oedolion.  Gweler y llythyr isod am fwy o wybodaeth.

Llythyr NSPCC Hydref 2019

 

NSPCC will be here next Tuesday to speak to pupils through child-friendly, interactive assemblies and workshops. Their specially trained staff and volunteers will give our children information about how to keep themselves safe from harm and how to get help if they have any worries, sensitively discussing issues like bullying and sexual abuse, without using scary words or adult language. For more information, please see the letter below.

NSPCC letter October 2019