Cynllun bl 3, 4, 5 a 6/ Year 3, 4,5 &6 planner

Gobeithio eich bod yn iawn a bod y plant sydd wedi bod yn yr ysgol wythnos yma wedi mwynhau. Roedd hi’n braf iawn eich gweld chi gyd eto. 

Yn atodol mae cynllun prosiect ar gyfer blynyddoedd 3-6. Gadewch i’r ysgol wybod drwy ebost os oes unrhyw broblem.

We hope that you are all well and the pupils that came to school this week enjoyed their time. It was lovely to see you all again.

Attached is the planner for years 3-6, a project task. Let the school know via email if there is a problem.

Diolch

fy mhrosiect

My Project Task

Cynllun wythnos 10/week 10 planner

Bore da, ymddiheuriadau am beidio a rhoi hwn ymlaen yn gynt. Problemau technegol!

Rydym wythnos yma yn croesawu nifer o blant yn ol i’r ysgol ac os ydych yn dod yn edrych ymlaen at eich gweld.

Dyma gynllun ar gyfer yr wythnos yma. Cofiwch gysylltu gyda’r ysgol os oes unrhyw broblem.

Diolch

Good morning! Apologies for not putting this on sooner, but there has been a technical hitch this morning.

This week we look forward to welcoming a number of pupils back into school.

This is the plan for this week. Remember to contact the school if there are any problems.

Wythnos 10 29.06.20 CS

Bl 3&4 – WYTHNOS 10 – 29.6.2020 (1)BEJ (1)

Bl 5&6 – WYTHNOS 10 – 25.6.2020 (1)

 

Gwybodaeth disgyblion ar gyfer wythnos nesaf / Pupil information for next week

Ar gyfer disgyblion sy’n dychwelyd i’r ysgol yr wythnos nesaf, gwelwch y cyflwyniad a’r fideo atodedig (gweler y ddolen atodol)

Rydym wir yn edrych ymlaen at eich gweld chi.

Oddi wrth yr Athrawon a’r Staff yn Ysgol Gynradd Llanfyllin

For pupils returning to school next week, please see the attached presentation and video (see embedded link).

We are really looking forward to seeing you

From the Teachers and Staff at Ysgol Gynradd Llanfyllin

Ysgol Gynradd Llanfyllin-Presentation Powerpoint

Ysgol Gynradd Llanfyllin-Presentation pdf

 

 

 

 

Helo pawb, dyma ychydig mwy o wybodaeth am ollwng a chasglu eich plentyn wythnos nesaf. Bydd dosbarthiadau Ms Rh Griffiths a Mrs S Martin yn defnyddio y giât isaf. Dosbarth Mrs BW Jones a Miss C Ellis yn defnyddio y giatiau canol a dosbarthiadau Mrs A Davies, Mrs BE Jones a’r gweithwyr allweddol yn defnyddio y giât uchaf. Os oes gennych blant mewn mwy nag un dosbarth yna casglwch un plentyn gyntaf yna ewch i’r ardal benodol nesaf gan sicrhau pellder. Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld wythnos nesaf. Cymerwch ofal a mwynhewch eich penwythnos.

Gwybodaeth disgyblion i ddilyn.

Hello everyone, just to give you a little bit more information about “Drop Off” and collecting your children next week. Ms Rh Griffiths and Mrs S Martin’s classes use the bottom gate, Mrs BW Jones and Miss C Ellis’ classes use the double middle gate and Mrs BE Jones, Mrs A Davies and Keyworkers use the top gate. If you have children in more than one class then please collect one pupil first then go to the other designated area of the yard ensuring distancing. We very much look forward to seeing you next week. Take care and have a lovely weekend.

Pupil information to follow.

Hwb

Er gwybodaeth mae yna broblemau gyda Hwb ar hyn o bryd ac o ganlyniad mae’r athrawon yn cael trafferthion hefyd. Gobeithio y bydd hyn yn cael ei ddatrys yn fuan. 

For your information there are a few problems with Hwb at the moment and some of the teachers are also having difficulty. We hope that this issue will be solved soon.

Diolch

Cynllun wythnos 9/ week 9 planner

Bore da! Gobeithio bod pawb yn iawn ac wedi mwynhau eich penwythnos. Dyma amlinelliad o gynlluniau yr wythnos yma. Cofiwch gysylltu gyda’r ysgol os oes unrhyw broblem ar: office@llanfyllin.powys.sch.uk

Os nad ydych eisioes wedi, cofiwch lenwi yr holiadur hwb ar gyfer weithwyr allweddol sydd ar  yr app, erbyn canol dydd heddiw os gwelwch yn dda.

Good Morning! We hope that you are well and enjoyed your weekend. Here is an outline of the planning for this week. Remember to contact the school on : office@llanfyllin.powys.sch.uk if you have any problems.

If you have not already done so, could you remember to fill the keyworker hub questionnaire that is on the app by midday today please.

Diolch yn fawr.

Wythnos 9 29.06.20 CS

Bl 3&4 – WYTHNOS 9 – 22.6.2020

Bl 5&6 – WYTHNOS 9 – 22.6.2020

 

Keyworker and Keyworker Hub Questionnaire/ Holiadur Gweithwyr Allweddol ac Hwb

PWYSIG – All unrhyw weithwyr allweddol cwblhau’r holiadur sydd ar y cyswllt isod erbyn Dydd Llun 22.6.20 Hanner Dydd

IMPORTANT – Could keyworkers please complete the questionnaire on the link below by Monday 22.6.20 at 12 Noon.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNQATG5LIkmHgxNTR4mcDjZHABZ8hZhGqKTlvrB1vPpUNjg0SjZHSUU3WVdWRE9SM09RM0tFRkRJMS4u

Cynllun wythnos 8/ Week 8 planner

Bore da! Gobeithio eich bod yn iawn ac yn barod ar gyfer wythnos 8 o ddysgu o bell. Os nad ydym eisioes wedi, yr wythnos hon mi fyddwn fel ysgol yn cysylltu gyda chi, er mwyn cael sgwrs sydyn ac i ddal fyny. Fel o’r blaen mi fydd hwn yn alwad heb rif ar eich ffôn.

Os oes unrhyw broblem yna chysylltwch gyda’r ysgol ar office@llanfyllin.powys.sch.uk

Yn atodol mae amlinelliad o’r cynlluniau ar gyfer yr wythnos yma.

Good Morning! We hope that you are well and ready for week 8 of distance learning. As a school this week, if we haven’t already done so, we will be contacting you for a quick catch up. Like last time this will be a ‘withheld’ number on your phones.

If you have any problems, please contact office@llanfyllin.powys.sch.uk

Attached is an outline of plans for the week.

Diolch

Wythnos 8 15.06.20 CS

Bl 3&4 – Wyth 8 – 15.6.2020

Bl 5&6 – Week 8 – 15.6.2020