Dosbarth Mrs Tomlinson a Bl2 Mrs BW Jones.Mrs Tomlinson’s class and Mrs BWJones year 2s.

Yfory, yn dilyn llais y plant mae y disgyblion wedi penderfynu cael priodas ffug yn y dosbarth. Er mwyn dathlu priodas Conrad ac Alys gofynnwn i’r disgyblion ddod a dillad smart hefo nhw mewn bag i newid iddynt.

Diolch

Tomorrow, following pupil voice the pupils have decided that they would like a mock wedding in class.To celebrate the marriage of Conrad and Alys we ask if pupils would like to bring some smart clothes in a bag to change into.
Thank you

Noson Agored – Open Evening

Cofiwch am y noson agored heno rhwng 4 y.p. – 6.y.h. Croeso i’r plant ddod efo chi.

Bydd hefyd arddangosfa o luniau yn y neuadd i ddathlu yr ysgol yn 50eg wedi’w baratoi gan blynyddoedd 5 a 6. Maent hefyd wedi/ am baratoi lluniaeth ysgafn. Gofynnwn i ddisgyblion bl 5 a 6 i fod a gael yn ystod y noson i helpu. Does dim agen iddynt fod yn bresennol am y 2 awr cyfan. Mae croeso i’r gymuned ddod i weld y lluniau

Bydd adroddiadau y disgyblion yn mynd adref heno. Yn anffodus, roedd problemau TGCh dydd Gwener.

 

Remember the open evening tonight between 4 p.m. – 6 p.m. The children are welcome to attend with you.

Photographs prepared by years 5 and 6 will be on display to mark the 50th celebration. They have/ will also prepare light refreshments. We ask year 5 and 6 pupils to be available during the evening to help. They do not need to be present for the whole 2 hours. The community are also welcome to come in to view the photographs.

School reports will be sent home this evening. Unfortunately, we had ICT difficulties on Friday. 

Heddiw – Today

Mi fydd disgyblion yr ysgol uwchradd yn dod lawr i’r ysgol  gynradd i werthu cacennau a gyfer elusen heddiw am 50c yr un. Mi fydd y cacennau hefyd ar werth i’r plant sy’n mynd i’r ysgol uwchradd ar gyfer y chwaraeon.

 

The high school pupils will be coming over the primary school today to sell cakes for charity for 50p a cake. The cakes will also be on sale for the children who are taking part in the sports at the high school.

Bobol Bach

Mae Bobol Bach wedi bod yn brysur yn meddwl am weithgareddau ar gyfer diwedd y tymor. Dyma beth maent wedi penderfynu;

Bobol Bach have been busy thinking of activities for the end of term. Here’s what they have decided;

 

• 9/7 – coginio /cooking
• 10/7 – Noson gemau/ Games night
• 11/7 – Coginio /Cooking
• 12/7 – Noson ffilm/ Movie night
• 15/7 – Parti Haf/ Summer Party
• 16/7 – Noson Celf a Chrefft/ Arts & Craft night
• 17/7 – Picnic
• 18/7
• 19/7 – Noson ffilm/ Movie night

Parti 50 Party

Mae’r plant yn brysur yn paratoi ar gyfer eu parti yr wythnos hon. Mae’r rhai o’r plant bach wedi bod i brynu cynhwysion o SPAR ac mae’r gweddill yn mynd yfory.

Prysur, prysur!

The children are busy preparing for their party this week. Some of the little children have been to buy ingredients from SPAR ready to cook and the rest are going tomorrow.

Busy, busy!