Croeso Nol – Welcome Back

Croeso Nol – Welcome Back

Mae’r disgyblion wedi ymgartrefu nol yn yr ysgol yr wythnos hon. Croeso mawr i’r holl deuluoedd newydd sydd wedi ymuno gyda ni. Ychydig o bethau i’ch hysbysu a’ch hatgoffa;

The pupils have settled back into school routine this week. A big welcome to the new families who have joined us. A few things to remind you and inform you;

Staffio

Bydd Mrs Rhian Tomlinson yn ddirprwy bennaeth dros dro am y flwyddyn nesaf.

Croeso i Miss Cari Ellis. Bydd Miss Ellis yn addysgu Dosbarth Bl 5 a 6 y ffrwd Gymraeg o ddydd Mawrth tan ddydd Gwener. Mi fydd Mr Martin Roberts yn addysgu’r dosbarth ar ddydd Llun.  Mi fydd Mr Roberts hefyd yn helpu i gyflenwi dosbarthiadau yn ystod amser cynllunio athrawon.

Rydym hefyd yn croesau Mr Steven Green fel Gofalwr. Mi fydd Mr Green yn gweithio rhwng ein hysgol ni a’r ysgol Uwchradd.

Mae Ms Sue Francis wedi ymddiswyddo fel ysgrifennyddes ar ol bron i 18 mlynedd o wasanaeth i’r ysgol. Diolch yn fawr i Mrs Francis am ei gwaith ar hyd y blynyddoedd. Os hoffech gyfrannu at gasgliad/ anrheg, gofynnwn i chi gyfrannu erbyn dydd Llun os gwelwch yn dda.

Mrs Rhian Tomlinson is our acting deputy headteacher for the next school year.

We welcome Miss Cari Ellis. Cari Ellis will be teaching year 5 & 6 in the Welsh stream from Tuesday until Friday. Mr Martin Roberts will be teaching the class on a Monday.  Mr Roberts will also be helping to cover classes during the teacher’s planning time.

We also welcome Mr Steven Green as our new caretaker. Mr Green will be working between our school and the high school.

Ms Sue Francis has resigned as our secretary after almost 18 years of service to the school. A big thank you to Mrs Francis for her work over the years. If you wish to contribute towards a collection/ gift, we kindly ask you to donate by Monday please.

 

Tango Mango

Bydd Tango Mango yn ail-gychwyn wythnos nesaf.

Tango Mango will re-start next week.

 

Lluniau Ysgol Unigol/ teulu-  Individual Family School Photographs

Bydd Rosalie Arran yn dod i’r ysgol i gymryd lluniau y disgyblion dydd Mawrth nesaf, 10fed o Fedi. Os ydych yn dymuno i’ch plentyn cael llun efo brawd/ chwaer sydd ddim yn yr ysgol, mae croeso i chi ddod i dynnu llun rhwng 8:00 y.b. a 9 y.b. Byddwn yn tynnu lluniau unigol a lluniau efo brodyr a chwiroydd sydd yn yr ysgol yn awtomatig yn ystod y dydd. Os nad ydych chi’n dymuno i’ch plentyn i gymryd rhan, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.

Rosalie Arran will be coming to school to take the pupils photographs next Tuesday, 10th of September. If you wish for your child to have their photo taken with brothers/ sisters who aren’t in school, you’re welcome to come and have their photo taken between 8:00 a.m. and 9:00 a.m. We will automatically take individual and sibling photographs within the school during the day. If you do not wish for your child’s photo to be taken, please let us know.

 

Nofio – Swimming

Byddwn yn cychwyn gwersi nofio ym mis Hydref. Manylion i ddilyn.

We will be starting swimming lessons in October. Details to follow.

 

Addysg Gorfforol – Physical Education

Daeth i’n sylw y tymor diwethaf fod llawer o blant yn anghofio eu gwisg A.G. Sicrhewch fod gan eich plentyn ei gwisg yn yr ysgol yn ystod yr wythnos. Nid oes angen treinyrs / pymps ar ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen y tymor hwn.

It came to our attention last term that many children were forgetting their P.E. kit. Please ensure your child has their P.E. kit in school during the week. Foundation Phase pupils do not require trainers/ pumps this term.

 

DIM CNAU – NO NUTS

Cofiwch, oherwydd alergedd nid ydym yn caniatau cnau yn yr ysgol.

Remember, due to a nut allergy, we do not allow nuts in school.

Tymor yr Haf – Summer term

Beth am edrych yn ol ar dymor yr Haf;

Let’s look back at the Summer term;

Llongyfarchiadau i Glesni, Soffia, Eleanor ac Isla ar ddod yn bancampwyr tenis Gogledd Cymru unwaith eto.

Congratulations to Glesni, Sofia, Eleanor and Isla on becoming North Wales tennis champions once again.

Cynhaliwyd Ffair Haf Ysgol ar y 29ain o Fehefin ac rydym yn ddiolchgar iawn i Ffrindidau’r ysgol am drefnu’r digwyddiad. Roedd yn ddiwrnod braf a phawb wedi mwynhau yn fawr. Llwyddwyd I wendu elw o tua £1000 at gronfa’r ysgol. Diolch yn fawr.

The Summer Fair was held on the 29th of June and we are very grateful to the Friends of the school for organising the event. It was a nice day and everyone thoroughly enjoyed it. We managed to make a profit of around £1000 for the school fund. Thank you very much.

 

Eleni roeddem fel ysgol yn dathlu 50 mlynedd ers agor yr adeilad presennol ac er mwyn dynodi’r achlysur trefnwyd ambell ddigwyddiad yn yr ysgol. Trefnodd Ffrindiau’r ysgol ocsiwn addewidion a chafodd pawb eu diddanu gan y band ‘Fourphit’. Llwyddwyd i wneud elw o tua £6000 – arbennig wir! Diolch i bawb a gefnogodd.

Trefnwyd y disgyblion parti ysgol a chafwyd fan hufen ia fel syrpreis gan Ffrindiau’r ysgol. Yrefnwyd disgyblion Bl 6 amgueddfa ‘pop up’ ar gyfer noson rieni.

Braf iawn oedd croesawu Mr Glyn Evans atom i drafod hanes yr ysgol. Roedd y disgyblion a’r athrawon wedi dysgu llawer iawn.

This year we as a school celebrated the 50th anniversary of the opening of the current building and to mark the occasion we organised a few events at the school. Friends of the school organised a promise auction and we were entertained by the band ‘Fourphit’. We managed to make a profit of around £ 6000 – fantastic! Thank you to everyone who supported.

The pupils organised a school party and received a surprise visit from an ice cream van from the Friends of the school. Year 6 pupils also organised a pop up museum for parents’ evening.

It was great to welcome Mr Glyn Evans to discuss the history of the school. The pupils and teachers learned a great deal.

 

Trist iawn oedd ffarwelio gyda Mr Emyr Evans a fu’n ofalwr yn yr ysgol dros y 9 mlynedd diwethaf. Rydym yn diolch iddo am ei waith.

Roedd yr ysgol hefyd yn ffarwelio gyda Miss Elin Roberts sydd wedi bod yn gweithio yn yr ysgol gyda grwpiau o ddigyblion, rhedeg Bobol Bach ac yn cyflenwi CPA. Pob lwc yn y Brifysgol Miss Roberts.

Wedi 29 mlynedd o wasanaeth I’r ardal, trist iawn oedd ffarwelio efo Mr Martin Roberts. Mae Mr Roberts wedi bod yn rhan annatod o fywyd yr ysgol. Bu Mr Roberts yn addysgu yn y ddwy ffrwd fel athro dosbarth, ond mae o wedi sefyll yn y bwlch sawl gwaith fel pennaeth dros dro ac wrth gwrs ef oedd dirprwy Bennaeth yr ysgol. Ond peidiwch a phoeni, dydi Mr Roberts ddim yn mynd yn bell. Mi fydd o dal i’w weld o amgylch yr ysgol.

It was sad to say goodbye to Mr Emyr Evans who had been a caretaker at the school for the last 9 years. We thank him for his work.

We also said goodbye to Miss Elin Roberts who has been working at the school with groups of pupils, running Bobol Bach and teaching PPA. Good luck at University Miss Roberts.

After 29 years of service in the area, it was sad to say goodbye to Mr Martin Roberts. Mr Roberts has been an integral part of school life. Mr Roberts has taught in both streams as a classroom teacher, but has stood up several times as acting head teacher and of course was the school’s deputy Headteacher. But don’t worry, Mr Roberts isn’t going far. We will continue to see Mr Robs.

Nol i’r ysgol – Back to school

Gobeithio fod pawb yn iawn ac yn mwynhau’r gwyliau. Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ail agor i’r plant ddydd Mawrth, Medi 3ydd. Bydd yr ysgol ar agor sydd Llun yr 2il o Fedi os yr ydych eisiau prynu gwisg ysgol

We hope that everyone is keeping well and enjoying the holidays. A reminder that the school reopens for the children on Tuesday, September 3rd. The school will be open on Monday, September 2nd if you wish to purchase uniform.

Dosbarth Mrs Tomlinson a Bl2 Mrs BW Jones.Mrs Tomlinson’s class and Mrs BWJones year 2s.

Yfory, yn dilyn llais y plant mae y disgyblion wedi penderfynu cael priodas ffug yn y dosbarth. Er mwyn dathlu priodas Conrad ac Alys gofynnwn i’r disgyblion ddod a dillad smart hefo nhw mewn bag i newid iddynt.

Diolch

Tomorrow, following pupil voice the pupils have decided that they would like a mock wedding in class.To celebrate the marriage of Conrad and Alys we ask if pupils would like to bring some smart clothes in a bag to change into.
Thank you

Noson Agored – Open Evening

Cofiwch am y noson agored heno rhwng 4 y.p. – 6.y.h. Croeso i’r plant ddod efo chi.

Bydd hefyd arddangosfa o luniau yn y neuadd i ddathlu yr ysgol yn 50eg wedi’w baratoi gan blynyddoedd 5 a 6. Maent hefyd wedi/ am baratoi lluniaeth ysgafn. Gofynnwn i ddisgyblion bl 5 a 6 i fod a gael yn ystod y noson i helpu. Does dim agen iddynt fod yn bresennol am y 2 awr cyfan. Mae croeso i’r gymuned ddod i weld y lluniau

Bydd adroddiadau y disgyblion yn mynd adref heno. Yn anffodus, roedd problemau TGCh dydd Gwener.

 

Remember the open evening tonight between 4 p.m. – 6 p.m. The children are welcome to attend with you.

Photographs prepared by years 5 and 6 will be on display to mark the 50th celebration. They have/ will also prepare light refreshments. We ask year 5 and 6 pupils to be available during the evening to help. They do not need to be present for the whole 2 hours. The community are also welcome to come in to view the photographs.

School reports will be sent home this evening. Unfortunately, we had ICT difficulties on Friday.