Yfory – Tomorrow

Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau’r hanner tymor.

Mae’r ysgol yn ail-agor yfory.

Edrychwn ymlaen at holl ddigwyddiadau hyd at Ddolig. Mae’r calendr wedi cael ei ddiweddaru. Os oes gennych ffon Android, rhowch y  linc isod yn gwgl er mwyn sicrhau diweddariad; 

https://calendar.google.com/calendar/ical/llanfyllincp%40gmail.com/public/basic.ics

I hope you have enjoyed the half term break.

The school re-opens tomorrow. 

We look forward to all the activities planned  up until Christmas. The school calendar has been updated. If you have an Android phone. please copy and paste the link below to google to ensure it has been updated.

https://calendar.google.com/calendar/ical/llanfyllincp%40gmail.com/public/basic.ics

Caerdydd – Cardiff

Mae’r plant wedi bod yn wych. Byddwn yn cyrraedd yr ysgol yn gynt, tua rhwng 7-8 y.h. Mi fyddwn yn anfon neges arall yn agosach at yr amser i gadarnhau.

The children have been fab.

We will be arriving back at school sooner, roughly between 7-8 p.m. 

We will send another message to confirm closer to the time.

Cystadleuaeth British Ironworks Centre Competition

Cafodd llun Nadoligaidd ei yrru adref heddiw. Os yw eich plentyn eisiau cystadlu, mae angen dychwelyd y daflen erbyn y 15fed o Dachwedd. Mae blwch postio coch yn y cyntedd.

A Christmas picture was sent home today.  If your child would like to compete, pictures must be returned to school by the 15th of November. A red post box is in the school foyer.

Prynhawn Rhieni ALN Parents Afternoon

Er gwybodaeth

Yfory, mae prynhawn ar gyfer rhieni sydd â plant yn derbyn cymorth ychwanegol ac ymyrraeth. Yma bydd cyfle iddynt drafod eu gwaith. Cafodd llythyr ei ddanfon adref pythefnos yn ôl i’r rhai a oedd angen gwneud apwyntiad.

For information;

Tomorrow’s ALN afternoon is for parents who have children receiving additional support and interventions in school.  A letter was sent home 2 weeks ago to those who needed to arrange an appointment.

 

 

Cyfnod Sylfaen – Foundation Phase

DYDD GWENER GWYCH!

FANTASTIC FRIDAY!

Ar ddydd Gwener, fel dathliad o holl waith ac ymddygiad y plant yr hanner tymor hwn, mae Mrs. Bethan E. Jones yn dod â’i chastell gwynt i’r ysgol fel gwobr i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen.

Byddem yn ddiolchgar iawn pe byddech yn dychwelyd y ffurflen ganiatâd a aeth adref efoo’r disgyblion heno a’i ddychwelyd erbyn dydd Iau (26.10.17) yr wythnos hon.

 

Diolch.

On Friday, as a celebration of all the work and good behaviour from the children this half-term, Mrs. Bethan E. Jones is bringing her bouncy castle to school as a treat for the Foundation Phase pupils.

We would be very grateful if you would return the permission slip that was sent home today, by Thursday (26.10.17) of this week.

Thank you.