Yfory/ Tomorrow 21.06.17

COFIWCH – DIWRNOD DI-WISG

Rydym yn cael Diwrnod Di-wisg yfory. Gofynnwn am gyfraniad o Jariau wedi’w llenwi am wisgo dillad eu hunain ar gyfer STONDIN JARIAU y Ffair Haf.

Diolch yn Fawr – Cyfeillion yr Ysgol

REMEMBER – NON UNIFORM DAY

We are having a Non-Uniform Day tomorrow. In return for this we would be very grateful if every child could bring in a filled Jar for the Summer Fair’s JAR STALL .

Many thanks, Friends of the School.

PWYSIG/ IMPORTANT

Het Haul a dwr/ Summer Hat and water

Sicrhewch bod gan eich plentyn het haul a dwr yn ystod y tywydd poeth yma os gwelwch yn dda. Byddwn yn annog y plant i eistedd yn y cysgod yn ystod amser chwarae/ cinio.

Please ensure that your child has a hat and water bottle during this hot weather. We will encourage the children to sit in the shade during break/ lunch time.

Tywydd Poeth/ Hot Weather

Cofiwch het haul a potel o ddwr i’r ysgol heddiw. Mae hi’n gaddo hi’n boeth iawn heddiw.

Hefyd, cofiwch ein polisi eli haul newydd. Rhowch eli haul cryf  8 awr+ ar eich plentyn cyn iddynt ddod i’r ysgol.

 

Remember a hat and a water bottle today. It’s promising it to be very hot.

Also, remember our new sun cream policy. Put a strong, long lasting (8 hours+) on your child before they come to school.

Diwrnod di-wisg/ Non uniform day

DIWRNOD DI-GWISG

Dydd Mercher 21ain o Fehefin, 2017

Rydym yn cael Diwrnod Di-Gwisg Dydd Mercher nesaf. Yn gyfnewid am hyn, byddem yn ddiolchgar iawn pe gallai pob plentyn  ddod â Jariau wedi’w lenwi ar gyfer STONDIN JARIAU y Ffair Haf.

Diolch yn Fawr – Cyfeillion yr Ysgol

 

NON UNIFORM DAY

WEDNESDAY 21st JUNE 2017

We are having a Non-Uniform Day next Wednesday.  In return for this we would be very grateful if every child could bring in a filled Jar for the Summer Fair’s JAR STALL .

Many thanks, Friends of the School.

Ffair Haf/ Summer Fayre

Mae ein ffair Haf Dydd Sadwrn nesaf (24ain o Fehefin). Os ydych yn gallu help mewn unrhyw ffordd, rhowch wybod i’r ysgol yr wythnos hon. Cofiwch, y plant sy’n elwa o’r pres sy’n cael ei gasglu. Mae’r pres yn mynd tuag at adnoddau ac yn cyfrannu at dripiau ysgol. Helpwch i wneud gwahaniaeth. Gwelwch yr atodiadau isod.

Diolch yn fawr.

Our Summer Fayre is nest Saturday (24th June). If you can help in any way, please let the school know this week.  Remember, the children benefit from all funds raised at the fayre. The money raised help towards resources and contribute towards trips. Help make the difference. Please see attached documents below.

Thank you.

Poster Ffair Haf 2017

Stall List Summer 2017

Summer Fayre 2017

Llyfrau Raffl 2017 Haf

Mabolgampau Babanod/ Infants Sports Day

Oherwydd amgylchiadau, bydd diwrnod Mabolgmpau y babanod ar brynhawn dydd Gwener 23ain o Fehefin NID ar ddydd Iau 22ain o Fehefin.

Due to circumstances, the infants sports day will now be held on Friday afternoon, 23rd of June NOT Thursday the 22nd of June.

Llythyr newid dyddiad Mabolgampau Babanod 2017

Sioe Bypedau/ Puppet Show

Cofiwch am y Sioe Bypedau wythnos nesaf. Mae’r disgyblion wedi bod yn brysur yn trefnu. Dewch i’r ysgol am docynnau.

Remember about the Puppet Show next week. The pupils have been very busy planning. Come to the School for tickets.