Neges teams Blynyddoedd 3, 4, 5 &6/ Years 3, 4, 5&6 Teams message

Er gwybodaeth, yn ystod yr wythnos yma mi fydd eich athrawon, Mrs BW Jones, Mrs BE Jones, Miss C Ellis a Mrs A Davies yn trefnu sgwrs grwp. Os medrwch, ond peidiwch a phoeni os nad ydych yn gallu, a fedrwch edrych ar teams peth cyntaf yn y bore er mwyn gweld beth fydd trefn y grwpiau.

Diolch

For your information, during this week your teachers, Mrs BW Jones,  Mrs BE Jones, Miss C Ellis and Mrs A Davies will be organizing a group discussion. If you can could you look on teams in the morning so you can see the organisation of the groups. Don’t worry if for some reason you are unable to do so.

Thank you.

GWASANAETH DIOLCHGARWCH – HARVEST FESTIVAL

GWASANAETH DIOLCHGARWCH – HARVEST FESTIVAL

Capel Tabernacl (Ffordd y Cain) – Tabernacle Chapel (Ffordd y Cain)

1.30 y.p. – Dydd Mercher, Hydref 17eg 2017

Croeso cynnes i rieni a chyfeillion

Casgliad tuag at ‘Ddolen Ffermio’.

Bydd y plant yn cerdded i’r Capel o’r ysgol i ymarfer ar amseroedd gwahanol ar ddechrau wythnos nesaf. Os na fyddwch yn gallu mynychu’r gwasanaeth diolchgarwch ond am gyfrannu tuag at ‘Ddolen Ffermio’ yna gallwch yrru eich cyfraniad i’r ysgol.

Ni fydd clybiau yn cael eu cynnal wythnos nesaf. Mi fydd Bobol bach ymlaen.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld.

1.30 p.m. – Wednesday 17th October, 2017

A warm welcome to everyone

Collection towards the ‘Dolen Ffermio (Farming Link). The children will be walking down to the Chapel from the school to practice at different times during the next few days.   If you are unable to come to the Thanksgiving Service and would like to support ‘Dolen Ffermio’, then please feel free to send in a contribution.

No clubs next week. Bobol Bach will run as normal.

We look forward to seeing you.

 

Dolen Ffermio

Bore yfory – Tomorrow morning

Ni fydd aelod o staff yn y swyddfa yfory rhwng 9:00 y.b. -11:30 y.b.. Gadewch neges ar ein peiriant ateb, neu gyrrwch ebost os gwelwch yn dda.

Diolch.

We will not have a member of staff in the office tomorrow morning between 9:00 a.m. – 11:30 a.m. Please leave a message on our answering machine or contact us through email.

Thank you.

Clybiau ar ôl Ysgol / After School Clubs – Cychwyn / Starting 26.9.18

Bydd y Clybiau yn dechrau yr wythnos yn cychwyn Medi 24ain.

Clwb Dwylo Prysur – Dydd Mercher (3.15 – 4.15 yp) – Bl. 1 a 2 – £1 y sesiwn yn cynnwys snac.

Clwb Garddio – Dydd Mercher (3.30 – 4.30 yp) – Bl. 3, 4, 5 a 6 – £1 y sesiwn yn cynnwys snac.

Clwb y  Ddraig – Dydd Mercher (3.30 – 4.30 yp) – Bl. 3, 4, 5 a 6 

 

The following clubs will start the week beginning September 24th.

Busy Hands Club – Wednesday (3.15 – 4.15 pm) – Year 1 & 2 –  £1 per session which includes a snack.

Gardening Club – Wednesday (3.30 – 4.30 pm) – Years 3, 4, 5 & 6 – £1 per session which includes a snack.

Dragon Sports Club – Wednesday (3.30 – 4.30 pm) – Years 3, 4, 5 & 6

Diwrnod Chwaraeon CA2 (Bl. 3, 4, 5 a 6) Ysgol Uwchradd Llanfyllin – KS2 (Years 3, 4, 5 & 6) Multi Sports Day – Llanfyllin High School – 13.7.18

Mae’r llythyr canlynol wedi cael eu danfon adref efo’r disgyblion ym Mlwyddyn 3, 4, 5 a 6 heddiw.

The following letter has been sent home with the pupils in Year 3, 4, 5 & 6 today.

KS2 Multi Sports Day 2018

 

Mabolgampau Adran Iau / Junior Sports Day – 28.6.18

Mabolgampau  Adran Iau (Bl. 3 – 6)

 Dydd Iau 28ain o Fehefin

Cychwyn Bore  – 9.30

Cychwyn Prynhawn –  1 o’r gloch

  • Bydd y plant i gyd yn cymryd rhan mewn 10 gweithgaredd yn ystod y diwrnod.

 

  • Bydd y gweithgareddau yn cael eu cynnal ar yr un pryd a bydd y rhieni yn rhydd i symud o gwmpas i weld unrhyw weithgaredd a ddymunant.

 

  • Plant i wisgo capiau, crys-t, a dod a digon o ddiod oherwydd fydd y tywydd yn boeth. Gwnewch yn siwr fod eich plentyn yn rhoi eli haul cryf  8awr+ ar  cyn iddynt ddod i’r ysgol.  Byddwn yn gwneud pob ymdrech i gadw’r plant yn y cysgod. Yn ystod y prynhawn bydd y plant yn eistedd o dan y goeden fawr wrth y parc.

 

  • Plant i wisgo lliwiau tîm os yn bosibl.

 

  • Bydd y diwrnod yn gorffen gyda rasus gyfnewid.

 

Junior Sports Day (Years 3 – 6)

Thursday 28th June

 Morning Start  – 9.30 a.m.

Afternoon Start – 1.00 p.m.

  • All children will be participating in 10 events through the day.

 

  • All events will run at the same time and parents will be free to move around to see whatever event they wish.

 

  • Children to wear hats, t-shirts to protect against the sun  and bring plenty to drink because the weather will be hot. Please make sure that your child has a strong, long lasting (8 hours+) sun cream on before they come to school.  We will endeavour to keep the children in the shade as much as possible. During the afternoon, the children will be sitting under the large tree by the park.

 

  • Children to wear team colours if possible.

 

  • The day will end with relay races.