Trip Yfory / Trip Tomorrow – Bl./Yr. 3 a 4 Mrs. B. W. Jones & Bl./Yr. 4 Mrs. A. Davies – 12.6.18

Cofiwch, mi fydd dosbarthiadau Mrs. B. W. Jones (Bl. 3 a 4) a Mrs. A. Davies (Bl.4) yn mynd ar eu trip i Gonwy a Gelli Gyffwrdd yfory.

Mi fyddwn yn gadael yn brydlon am 8.30 y.b. ac yn dychwelyd erbyn 6 o’r gloch.

Bydd angen i rieni gwneud trefniadau i sicrhau fod y plant yn cyrraedd adref o’r ysgol yn saff, os gwelwch yn dda.

Bydd y disgyblion angen dod â bocs bwyd, digon o ddiod (dim diod ‘fizzy’), het haul  ac mi fyddant angen gwisgo esgidiau call (dim ‘peep toe’). 

Fydd eich plentyn angen eli haul ymlaen cyn dod i’r ysgol.

Dim mwy na £10.00 arian poced.

Mrs. B. W. Jones (Year 3 & 4) and Mrs. A. Davies’s class (Year 4) will be going on their trip to Conwy & Greenwood Forest Park tomorrow.

We will be leaving promptly at 8.30 a.m. and will return by about 6 p.m.

Please make arrangements to ensure that your child/ren arrive(s) home safely from school.

Pupils will need to bring a packed lunch and plenty to drink (no fizzy drinks),  a sun hat  and will need to wear sensible footwear. (No open toe shoes please).

Your child will need sun-cream applying before they come to school.

No more than £10.00 pocket money.

Diolch yn fawr.

 

Trip Yfory / Trip Tomorrow – Dosbarth / Class – Miss E. Richardson 12.6.18

Cofiwch, mi fydd dosbarth Miss Richardson (Bl. 1, 2 a 3) yn mynd ar eu trip i Erddig yfory.

Mi fyddwn yn gadael yn brydlon am 8.45 y.b. ac yn dychwelyd erbyn diwedd y dydd.   

Bydd y disgyblion angen dod â bocs bwyd, digon o ddiod (dim diod ‘fizzy’), het haul  ac mi fyddant angen gwisgo esgidiau call (dim ‘peep toe’). 

Fydd eich plentyn angen eli haul ymlaen cyn dod i’r ysgol.

Ni fydd eich plentyn angen arian.

 

Miss Richardson’s class (Year 1, 2 & 3) will be going on their trip to Erddig tomorrow.

We will be leaving promptly at 8.45 a.m. and will return by the end of the school day.

Pupils will need to bring a packed lunch and plenty to drink (no fizzy drinks),  a sun hat  and will need to wear sensible footwear. (No open toe shoes please).

Your child will need sun-cream applying before they come to school.

There is no need for your child to bring any money.

Diolch yn fawr.

 

Trip Bl./Yr. 3 a 4 Mrs. B. W. Jones & Bl./Yr. 4 Mrs. A. Davies – Dydd Mawrth / Tuesday 12.6.18

Yn atodol mae llythyr am drip i Conwy a Gelli Gyffwrdd i ddosbarthiadau Mrs. B. W. Jones (Bl. 3 a 4)  ac hefyd Mrs. A. Davies (Bl. 4) ar Ddydd Mawrth, Mehefin 12fed.  Mae copi o’r llythyr wedi cael ei anfon adref gyda’ch plentyn/plant heddiw.

Attached is a copy of the letter regarding the trip to Conwy & Greenwood Forest Park for Mrs. B. W. Jones  (Year 3 & 4) and Mrs. A. Davies’s (Year 4) classes on Tuesday 12th June. A copy of the letter has been sent home with your child/ren today.

Trip Conwy & Greenwood Forest 2018 BJ&AD

 

SoccerholicsRus – Pob Dydd Mawrth / Every Tuesday – Cychwyn / Starting 5.6.18 – 3.30 – 4.30

Bydd Clwb SoccerholicsRus  yn cychwyn Dydd Mawrth Mehefin 5ed, 2018 tan diwedd y tymor. Y gost yw £3-50 ar ôl ysgol tan 4.30 y.p.   Blynyddoedd 1 – 6.

SoccerholicsRus Club will be starting on Tuesday 5th June, 2018 until end of term.    The cost is £3-50 after school until 4.30 p.m.   Years 1 – 6.

Gala Nofio – Ardal Trallwm / Welshpool Area – Swimming Gala 14.3.18

Sylwch fod yna gamgymeriad yn y dyddiad a dylai ddarllen dydd Mercher Mawrth 14eg.

Gala Nofio – Ardal Trallwm  (plant bl. 3-6 sy’n cystadlu).

Mae’r llythyr canlynol wedi cael eu danfon adref efo’r disgyblion heddiw.

Please note that there is an error in the date and it should read Wednesday 14th March.

Welshpool Area – Swimming Gala (children in year 3-6 who will be competing).

The following letter have been sent home with the pupils today.

Gala Nofio Ardal Trallwm

Celf a chrefft yr Urdd Arts and Crafts

Er gwybodaeth, thema yr ardan Celf a Chrefft yn yr Eisteddfod eleni fydd ‘Chwedlau’. Mae rhestr cystadleuthau ar y linc isod.

http://www.urdd.cymru/files/1514/9821/9652/Rhestr_Testunau_2018.

Os dymunech wneud rhywbeth adref gyda’ch plentyn mi fydd hynny yn fanteisiol.

Byddwn angen enw eich plentyn a rhif y gystadleuaeth erbyn 21ain Chwefror.

Diolch.

The theme for the Arts and Crafts section at the Urdd Eisteddfod this year is ‘Legends’. There is a competition link below. 

http://www.urdd.cymru/files/1514/9821/9652/Rhestr_Testunau_2018.

If you would like to do something at home with your child/ren, that would be beneficial.

We require the name of your child and the competition number by 21st of February.

 

Cyfnod Mamolaeth Mrs Vaughan Maternity Leave

Fy niwrnod olaf yn yr ysgol heddiw. Diolch i chi am eich cymorth ac eich cydweithrediad.
Atodaf lythyr am drefniadau yr ysgol o wythnos nesaf ymlaen.
It was my last day at school today. Thank you for your support and your co-operation.
Attached is a letter  regarding the school’s arrangement from next week onwards.
 
Hwyl fawr,
Mrs Vaughan

Cyfnod Mamolaeth Mrs Vaughan Maternity leave

Fy niwrnod olaf yn yr ysgol heddiw. Diolch i chi am eich cymorth ac eich cydweithrediad.

Atodaf lythyr am drefniadau yr ysgol o wythnos nesaf ymlaen.

It was my last day at school today. Thank you for your support and your co-operation.

Attached is a letter  regarding the school’s arrangement from next week onwards.

Hwyl fawr,

Mrs Vaughan

Re SVs Maternity Cover 19-01-18