Mabolgampau Adran Iau / Junior Sports Day – 28.6.18

Mabolgampau  Adran Iau (Bl. 3 – 6)

 Dydd Iau 28ain o Fehefin

Cychwyn Bore  – 9.30

Cychwyn Prynhawn –  1 o’r gloch

  • Bydd y plant i gyd yn cymryd rhan mewn 10 gweithgaredd yn ystod y diwrnod.

 

  • Bydd y gweithgareddau yn cael eu cynnal ar yr un pryd a bydd y rhieni yn rhydd i symud o gwmpas i weld unrhyw weithgaredd a ddymunant.

 

  • Plant i wisgo capiau, crys-t, a dod a digon o ddiod oherwydd fydd y tywydd yn boeth. Gwnewch yn siwr fod eich plentyn yn rhoi eli haul cryf  8awr+ ar  cyn iddynt ddod i’r ysgol.  Byddwn yn gwneud pob ymdrech i gadw’r plant yn y cysgod. Yn ystod y prynhawn bydd y plant yn eistedd o dan y goeden fawr wrth y parc.

 

  • Plant i wisgo lliwiau tîm os yn bosibl.

 

  • Bydd y diwrnod yn gorffen gyda rasus gyfnewid.

 

Junior Sports Day (Years 3 – 6)

Thursday 28th June

 Morning Start  – 9.30 a.m.

Afternoon Start – 1.00 p.m.

  • All children will be participating in 10 events through the day.

 

  • All events will run at the same time and parents will be free to move around to see whatever event they wish.

 

  • Children to wear hats, t-shirts to protect against the sun  and bring plenty to drink because the weather will be hot. Please make sure that your child has a strong, long lasting (8 hours+) sun cream on before they come to school.  We will endeavour to keep the children in the shade as much as possible. During the afternoon, the children will be sitting under the large tree by the park.

 

  • Children to wear team colours if possible.

 

  • The day will end with relay races.

Trip Bl./Yr. 5 a 6 Mr. M. Roberts & Mrs. A. Davies – Dydd Gwener / Friday 22.6.18

Yn atodol mae llythyr am drip i Gonwy a Gelli Gyffwrdd i ddosbarthiadau Mr. M. Roberts (Bl. 5 a 6)  ac hefyd Mrs. A. Davies (Bl.  5 a 6) ar Ddydd Gwener, Mehefin 22ain.  Mae copi o’r llythyr wedi cael ei anfon adref gyda’ch plentyn/plant heddiw.

Attached is a copy of the letter regarding the trip to Conwy & Greenwood Forest Park for Mr. M. Roberts (Year 5 & 6) and Mrs. A. Davies’s (Year 5 & 6) classes on Friday 22nd June. A copy of the letter has been sent home with your child/ren today.

Trip Conwy & Greenwood Forest 2018 MR&AD

SoccerholicsRus – Pob Dydd Mawrth / Every Tuesday – Cychwyn / Starting 5.6.18 – 3.30 – 4.30

Bydd Clwb SoccerholicsRus  yn cychwyn Dydd Mawrth Mehefin 5ed, 2018 tan diwedd y tymor. Y gost yw £3-50 ar ôl ysgol tan 4.30 y.p.   Blynyddoedd 1 – 6.

SoccerholicsRus Club will be starting on Tuesday 5th June, 2018 until end of term.    The cost is £3-50 after school until 4.30 p.m.   Years 1 – 6.

Gala Nofio – Ardal Trallwm / Welshpool Area – Swimming Gala 14.3.18

Sylwch fod yna gamgymeriad yn y dyddiad a dylai ddarllen dydd Mercher Mawrth 14eg.

Gala Nofio – Ardal Trallwm  (plant bl. 3-6 sy’n cystadlu).

Mae’r llythyr canlynol wedi cael eu danfon adref efo’r disgyblion heddiw.

Please note that there is an error in the date and it should read Wednesday 14th March.

Welshpool Area – Swimming Gala (children in year 3-6 who will be competing).

The following letter have been sent home with the pupils today.

Gala Nofio Ardal Trallwm

Ymarferion Urdd practises

Annwyl Riant,

Yn anffodus oherwydd cyfarfod pwysig ar ôl ysgol nos yfory bydd rhaid newid ymarfer ymgom ar gyfer wythnos yma. Mi fyddwn yn ymarfer nos Iau tan 4.15yp yn hytrach na nos yfory. Mae hyn yn golygu na fydd ymarfer parti unsian ar ôl ysgol yr wythnos hon. Wythnos nesaf byddwn yn dychwelyd i’r drefn arferol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Unfortunately due to an important meeting tomorrow evening, we will be unable to practise ‘ymgom’ after school. We will therefore practise on Thursday after school until 4.15pm. This means that there will be no ‘parti unsain’ practise on Thursday. Next week we will return to the usual routine. We apologise for any inconvenience that this may cause.

Diolch