Blwyddyn 6/ Year 6

A hithau yn tynnu at ddiwedd cyfnod blwyddyn 6 yn yr ysgol, rydym ar hyn o bryd yn trefnu ‘hwdis’ i’r disgyblion. Os hoffech archebu ‘hwdi’ yna byddwch angen ebosio office@llanfyllin.powys.sch.uk  er mwyn i ni medru anfon y ffurflen atoch chi. Gofynnwn i chi wneud hyn erbyn Dydd Mercher, 10fed o Fehefin.

Er gwybodaeth hefyd, ac i gynorthwyo gyda throsglwyddo mi fydd Mr Rob Rudge, pennaeth blwyddyn 7 yn siarad gyda’r disgyblion ar ‘teams’ wythnos nesaf, er mwyn ateb unrhyw gwestiynau a rhannu gwybodaeth gyda chi. Byddwn yn gadael i chi wybod Dydd Llun pryd yn union.

As Year 6s time within our school is coming to an end, we are in the process of organizing ‘hoodies’ for the pupils. If you would like to buy a hoodie, you will need to email the school  office@llanfyllin.powys.sch.uk  for us to send you an order form. We ask you to do this by Wednesday 10th June.

Also, for your information and to help with the transition process, Mr Rob Rudge, head of year 7 will be talking to the pupils on ‘teams’ next week to answer any questions you may have and share information with you. We will let you know on Monday the date and time of this meeting.

Diolch.

Neges teams Blynyddoedd 3, 4, 5 &6/ Years 3, 4, 5&6 Teams message

Er gwybodaeth, yn ystod yr wythnos yma mi fydd eich athrawon, Mrs BW Jones, Mrs BE Jones, Miss C Ellis a Mrs A Davies yn trefnu sgwrs grwp. Os medrwch, ond peidiwch a phoeni os nad ydych yn gallu, a fedrwch edrych ar teams peth cyntaf yn y bore er mwyn gweld beth fydd trefn y grwpiau.

Diolch

For your information, during this week your teachers, Mrs BW Jones,  Mrs BE Jones, Miss C Ellis and Mrs A Davies will be organizing a group discussion. If you can could you look on teams in the morning so you can see the organisation of the groups. Don’t worry if for some reason you are unable to do so.

Thank you.

GWASANAETH DIOLCHGARWCH – HARVEST FESTIVAL

GWASANAETH DIOLCHGARWCH – HARVEST FESTIVAL

Capel Tabernacl (Ffordd y Cain) – Tabernacle Chapel (Ffordd y Cain)

1.30 y.p. – Dydd Mercher, Hydref 17eg 2017

Croeso cynnes i rieni a chyfeillion

Casgliad tuag at ‘Ddolen Ffermio’.

Bydd y plant yn cerdded i’r Capel o’r ysgol i ymarfer ar amseroedd gwahanol ar ddechrau wythnos nesaf. Os na fyddwch yn gallu mynychu’r gwasanaeth diolchgarwch ond am gyfrannu tuag at ‘Ddolen Ffermio’ yna gallwch yrru eich cyfraniad i’r ysgol.

Ni fydd clybiau yn cael eu cynnal wythnos nesaf. Mi fydd Bobol bach ymlaen.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld.

1.30 p.m. – Wednesday 17th October, 2017

A warm welcome to everyone

Collection towards the ‘Dolen Ffermio (Farming Link). The children will be walking down to the Chapel from the school to practice at different times during the next few days.   If you are unable to come to the Thanksgiving Service and would like to support ‘Dolen Ffermio’, then please feel free to send in a contribution.

No clubs next week. Bobol Bach will run as normal.

We look forward to seeing you.

 

Dolen Ffermio

Cardiff Trip Caerdydd 26/27.10.2018

Mi fydd disgyblion Bl. 6 yn ymweld â Gwersyll yr Urdd yng Nghaerdydd ar Ddydd Gwener Hydref 26ain a Dydd Sadwrn 27ain.

Gweler y manylion sydd wedi cael eu hanfon adref heddiw. 

Year 6 pupils will be visiting the Urdd centre in Cardiff on Friday 26th and Saturday 27th of October.

Please see the information attached which was sent home today. 

Trip_Caerdydd -manylion 2018

Amserlen_Cynradd_Llanfyllin_2018

Ffurflen Iechyd Fer 5 Medi 2018 caerdydd

Gwybodaeth_Gyffredinol_Gwersyll_Caerdydd

General_Information_Urdd_City_Sleepover

 

Noson Agored – Open Evening – Ysgol Uwchradd Llanfyllin High School – 18.10.18 – 6.30 – 8.30

Annwyl Rhieni Blwyddyn 6,
Gwelwch y wybodaeth isod am Noson Agored Ysgol Uwchradd Llanfyllin.
Dear Year 6 Parents,
Please see below information regarding Llanfyllin High School Open Evening.
Cyswyllt Ysgol Uwchradd / High School Contact

Mr. Robert Rudge

Pennaeth Blwyddyn 7 / Head of Year 7

Ysgol Uwchradd Llanfyllin High School

T: 01691 648391

E: rtr@llanfyllin-hs.powys.sch.uk

 @HOY7Llanfyllin

 

Bore yfory – Tomorrow morning

Ni fydd aelod o staff yn y swyddfa yfory rhwng 9:00 y.b. -11:30 y.b.. Gadewch neges ar ein peiriant ateb, neu gyrrwch ebost os gwelwch yn dda.

Diolch.

We will not have a member of staff in the office tomorrow morning between 9:00 a.m. – 11:30 a.m. Please leave a message on our answering machine or contact us through email.

Thank you.

Clybiau ar ôl Ysgol / After School Clubs – Cychwyn / Starting 26.9.18

Bydd y Clybiau yn dechrau yr wythnos yn cychwyn Medi 24ain.

Clwb Dwylo Prysur – Dydd Mercher (3.15 – 4.15 yp) – Bl. 1 a 2 – £1 y sesiwn yn cynnwys snac.

Clwb Garddio – Dydd Mercher (3.30 – 4.30 yp) – Bl. 3, 4, 5 a 6 – £1 y sesiwn yn cynnwys snac.

Clwb y  Ddraig – Dydd Mercher (3.30 – 4.30 yp) – Bl. 3, 4, 5 a 6 

 

The following clubs will start the week beginning September 24th.

Busy Hands Club – Wednesday (3.15 – 4.15 pm) – Year 1 & 2 –  £1 per session which includes a snack.

Gardening Club – Wednesday (3.30 – 4.30 pm) – Years 3, 4, 5 & 6 – £1 per session which includes a snack.

Dragon Sports Club – Wednesday (3.30 – 4.30 pm) – Years 3, 4, 5 & 6