Gwasanaeth Blwyddyn 6 – Year 6 Leavers Assembly – Dydd Gwener / Friday 20.7.18 – 10.00 yb/am

GWASANAETH BLWYDDYN 6 

Bydd Blwyddyn 6 yn cynnal gwasanaeth fore Gwener Gorffennaf 20fed am 10 o’r gloch.  Ceir amryw o wahanol gyflwyniadau yn ystod y gwasanaeth gan gynnwys cyflwyno tarian yn roddedig gan y Llywodraethwyr i’r aelod  o Flwyddyn 6 sydd wedi dangos yr agwedd mwyaf cyfeillgar tuag at eraill yn ystod ei ch/gyfnod yn yr ysgol ac hefyd tarian a gyflwynwyd i’r ysgol i’r aelod sydd wedi cyfrannu fwyaf i ddiwylliant.  Mae cwpan hefyd wedi cael ei roi i’r ysgol  a bydd yn cael ei chyflwyno i’r dysgwr/wraig gorau yn y flwyddyn.    

Croesawir rhieni blwyddyn 6 i’r gwasanaeth.

YEAR 6 LEAVERS ASSEMBLY

Year 6 will be leading the assembly on the morning of Friday July 20th at 10.00 a.m. A variety of presentations will be made during the assembly, including the presentation of the shield donated by the Governors to the Year 6 child who has shown the most kind and caring attitude towards others during their time in school and also a shield that was presented to the school for contribution towards culture. A cup has also been donated to the school and this will also be presented to the best Welsh Learner.

Parents of Year 6 children are very welcome to join us in this assembly.

 

Diwrnod Chwaraeon CA2 (Bl. 3, 4, 5 a 6) Ysgol Uwchradd Llanfyllin – KS2 (Years 3, 4, 5 & 6) Multi Sports Day – Llanfyllin High School – 13.7.18

Mae’r llythyr canlynol wedi cael eu danfon adref efo’r disgyblion ym Mlwyddyn 3, 4, 5 a 6 heddiw.

The following letter has been sent home with the pupils in Year 3, 4, 5 & 6 today.

KS2 Multi Sports Day 2018

 

Mabolgampau Adran Iau / Junior Sports Day – 28.6.18

Mabolgampau  Adran Iau (Bl. 3 – 6)

 Dydd Iau 28ain o Fehefin

Cychwyn Bore  – 9.30

Cychwyn Prynhawn –  1 o’r gloch

 • Bydd y plant i gyd yn cymryd rhan mewn 10 gweithgaredd yn ystod y diwrnod.

 

 • Bydd y gweithgareddau yn cael eu cynnal ar yr un pryd a bydd y rhieni yn rhydd i symud o gwmpas i weld unrhyw weithgaredd a ddymunant.

 

 • Plant i wisgo capiau, crys-t, a dod a digon o ddiod oherwydd fydd y tywydd yn boeth. Gwnewch yn siwr fod eich plentyn yn rhoi eli haul cryf  8awr+ ar  cyn iddynt ddod i’r ysgol.  Byddwn yn gwneud pob ymdrech i gadw’r plant yn y cysgod. Yn ystod y prynhawn bydd y plant yn eistedd o dan y goeden fawr wrth y parc.

 

 • Plant i wisgo lliwiau tîm os yn bosibl.

 

 • Bydd y diwrnod yn gorffen gyda rasus gyfnewid.

 

Junior Sports Day (Years 3 – 6)

Thursday 28th June

 Morning Start  – 9.30 a.m.

Afternoon Start – 1.00 p.m.

 • All children will be participating in 10 events through the day.

 

 • All events will run at the same time and parents will be free to move around to see whatever event they wish.

 

 • Children to wear hats, t-shirts to protect against the sun  and bring plenty to drink because the weather will be hot. Please make sure that your child has a strong, long lasting (8 hours+) sun cream on before they come to school.  We will endeavour to keep the children in the shade as much as possible. During the afternoon, the children will be sitting under the large tree by the park.

 

 • Children to wear team colours if possible.

 

 • The day will end with relay races.

Mabolgampau Adran Iau / Junior Sports Day – 28.6.18

Mabolgampau  Adran Iau (Bl. 3 – 6)

 Dydd Iau 28ain o Fehefin

Cychwyn Bore  – 9.30

Cychwyn Prynhawn –  1 o’r gloch

 • Bydd y plant i gyd yn cymryd rhan mewn 10 gweithgaredd yn ystod y diwrnod.

 

 • Bydd y gweithgareddau yn cael eu cynnal ar yr un pryd a bydd y rhieni yn rhydd i symud o gwmpas i weld unrhyw weithgaredd a ddymunant.

 

 • Plant i wisgo capiau, crys-t, a dod a digon o ddiod oherwydd fydd y tywydd yn boeth. Gwnewch yn siwr fod eich plentyn yn rhoi eli haul cryf  8awr+ ar  cyn iddynt ddod i’r ysgol.  Byddwn yn gwneud pob ymdrech i gadw’r plant yn y cysgod. Yn ystod y prynhawn bydd y plant yn eistedd o dan y goeden fawr wrth y parc.

 

 • Plant i wisgo lliwiau tîm os yn bosibl.

 

 • Bydd y diwrnod yn gorffen gyda rasus gyfnewid.

 

Junior Sports Day (Years 3 – 6)

Thursday 28th June

 Morning Start  – 9.30 a.m.

Afternoon Start – 1.00 p.m.

 • All children will be participating in 10 events through the day.

 

 • All events will run at the same time and parents will be free to move around to see whatever event they wish.

 

 • Children to wear hats, t-shirts to protect against the sun  and bring plenty to drink because the weather will be hot. Please make sure that your child has a strong, long lasting (8 hours+) sun cream on before they come to school.  We will endeavour to keep the children in the shade as much as possible. During the afternoon, the children will be sitting under the large tree by the park.

 

 • Children to wear team colours if possible.

 

 • The day will end with relay races.

Ffurflen Trafnidiaeth Disgyblion Bl. 6 – Transport Application for Year 6 pupils

Annwyl Rieni Plant blwyddyn 6,

Ffurflen Trafnidiaeth – Medi 2018 – Ysgol Uwchradd Llanfyllin

Os yw’ch plentyn yn mynd i Ysgol Uwchradd Llanfyllin ym mis Medi ac ar hyn o bryd rydych chi’n defnyddio’r cludiant ysgol neu nawr yn dymuno gwneud cais am gludiant, mae angen i chi fynd ar-lein i wefan Powys a chwblhau Ffurflen Gais Cludiant. Os oes gennych unrhyw drafferth wrth gael mynediad at hyn, cysylltwch â’r ysgol a gellir anfon copi papur atoch i’w gwblhau.

Dear Year 6 Parents,

Transport Application for September 2018 – Llanfyllin High School

If your child is moving up to Llanfyllin High School in September and currently use the school transport or now wish to apply for transport you need to go on-line to Powys’ website and complete a Transport Application Form.  If you have any difficulty in accessing this please contact the school and a paper copy can be sent out for you to complete.

Diolch yn fawr / Thank you.

Trip Bl./Yr. 5 a 6 Mr. M. Roberts & Mrs. A. Davies – Dydd Gwener / Friday 22.6.18

Yn atodol mae llythyr am drip i Gonwy a Gelli Gyffwrdd i ddosbarthiadau Mr. M. Roberts (Bl. 5 a 6)  ac hefyd Mrs. A. Davies (Bl.  5 a 6) ar Ddydd Gwener, Mehefin 22ain.  Mae copi o’r llythyr wedi cael ei anfon adref gyda’ch plentyn/plant heddiw.

Attached is a copy of the letter regarding the trip to Conwy & Greenwood Forest Park for Mr. M. Roberts (Year 5 & 6) and Mrs. A. Davies’s (Year 5 & 6) classes on Friday 22nd June. A copy of the letter has been sent home with your child/ren today.

Trip Conwy & Greenwood Forest 2018 MR&AD