Bl. 6 Ymweliad Preswyl – ‘Brenin Adventures’ – Year 6 Residential Visit

I ddisgyblion Bl. 6.

  • Bws yn gadael am 9.00 y.b. – Dydd Mercher 6/6/18
  • Angen pecyn bwyd ar gyfer cinio Dydd Mercher yn unig
  • Unrhyw Feddyginiaeth sydd ei angen ar eich plentyn
  • Bws yn cyrraedd yn ôl ar ddiwedd diwrnod ysgol

Dwi wedi atodi Rhestr Cit

For Year 6 pupils

  • Bus leaving at 9.00 a.m. – Wednesday 6/6/18
  • Packed Lunch required for Wednesday only
  • Any Medication that your child requires
  • Bus arrives back at end of school day

I have attached the Kit List

Rhestr Cit – Kit List

 

SoccerholicsRus – Pob Dydd Mawrth / Every Tuesday – Cychwyn / Starting 5.6.18 – 3.30 – 4.30

Bydd Clwb SoccerholicsRus  yn cychwyn Dydd Mawrth Mehefin 5ed, 2018 tan diwedd y tymor. Y gost yw £3-50 ar ôl ysgol tan 4.30 y.p.   Blynyddoedd 1 – 6.

SoccerholicsRus Club will be starting on Tuesday 5th June, 2018 until end of term.    The cost is £3-50 after school until 4.30 p.m.   Years 1 – 6.

Prosiect Pontio Blwyddyn 6 / Year 6 Transition Project – 5.6.18

Nodyn i atgoffa disgyblion Blwyddyn 6  i ddanfon eu slipiau caniatâd i fynychu lansiad prosiect pontio Blwyddyn 6 i’w gynnal yn Y Dolydd ar Ddydd Mawrth Mehefin 5ed 2018 o 9.30 tan 11.30 y.b.

Can I remind Year 6 pupils to return their permission slips to attend the launch of the Year 6 transition project to be held at the Dolydd on Tuesday 5th June 2018 from 9.30 am to 11.30 a.m.

Diolch / Thank you.

 

 

Gala Nofio – Ardal Trallwm / Welshpool Area – Swimming Gala 14.3.18

Sylwch fod yna gamgymeriad yn y dyddiad a dylai ddarllen dydd Mercher Mawrth 14eg.

Gala Nofio – Ardal Trallwm  (plant bl. 3-6 sy’n cystadlu).

Mae’r llythyr canlynol wedi cael eu danfon adref efo’r disgyblion heddiw.

Please note that there is an error in the date and it should read Wednesday 14th March.

Welshpool Area – Swimming Gala (children in year 3-6 who will be competing).

The following letter have been sent home with the pupils today.

Gala Nofio Ardal Trallwm

Ymarferion Urdd practises

Annwyl Riant,

Yn anffodus oherwydd cyfarfod pwysig ar ôl ysgol nos yfory bydd rhaid newid ymarfer ymgom ar gyfer wythnos yma. Mi fyddwn yn ymarfer nos Iau tan 4.15yp yn hytrach na nos yfory. Mae hyn yn golygu na fydd ymarfer parti unsian ar ôl ysgol yr wythnos hon. Wythnos nesaf byddwn yn dychwelyd i’r drefn arferol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Unfortunately due to an important meeting tomorrow evening, we will be unable to practise ‘ymgom’ after school. We will therefore practise on Thursday after school until 4.15pm. This means that there will be no ‘parti unsain’ practise on Thursday. Next week we will return to the usual routine. We apologise for any inconvenience that this may cause.

Diolch