GWASANAETH DIOLCHGARWCH – HARVEST FESTIVAL

GWASANAETH DIOLCHGARWCH – HARVEST FESTIVAL

Capel Tabernacl (Ffordd y Cain) – Tabernacle Chapel (Ffordd y Cain)

1.30 y.p. – Dydd Mercher, Hydref 17eg 2017

Croeso cynnes i rieni a chyfeillion

Casgliad tuag at ‘Ddolen Ffermio’.

Bydd y plant yn cerdded i’r Capel o’r ysgol i ymarfer ar amseroedd gwahanol ar ddechrau wythnos nesaf. Os na fyddwch yn gallu mynychu’r gwasanaeth diolchgarwch ond am gyfrannu tuag at ‘Ddolen Ffermio’ yna gallwch yrru eich cyfraniad i’r ysgol.

Ni fydd clybiau yn cael eu cynnal wythnos nesaf. Mi fydd Bobol bach ymlaen.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld.

1.30 p.m. – Wednesday 17th October, 2017

A warm welcome to everyone

Collection towards the ‘Dolen Ffermio (Farming Link). The children will be walking down to the Chapel from the school to practice at different times during the next few days.   If you are unable to come to the Thanksgiving Service and would like to support ‘Dolen Ffermio’, then please feel free to send in a contribution.

No clubs next week. Bobol Bach will run as normal.

We look forward to seeing you.

 

Dolen Ffermio

Bore yfory – Tomorrow morning

Ni fydd aelod o staff yn y swyddfa yfory rhwng 9:00 y.b. -11:30 y.b.. Gadewch neges ar ein peiriant ateb, neu gyrrwch ebost os gwelwch yn dda.

Diolch.

We will not have a member of staff in the office tomorrow morning between 9:00 a.m. – 11:30 a.m. Please leave a message on our answering machine or contact us through email.

Thank you.

Trip Yfory / Trip Tomorrow – Dosbarth / Class – Mrs. B. E. Jones 14.6.18

Cofiwch, mi fydd dosbarth Mrs. B. E. Jones (Uned Derbyn) yn mynd ar eu trip i Erddig yfory.

Mi fyddwn yn gadael yn brydlon am 8.45 y.b. ac yn dychwelyd erbyn diwedd y dydd.   

Bydd y disgyblion angen dod â bocs bwyd, digon o ddiod (dim diod ‘fizzy’), het haul  ac mi fyddant angen gwisgo esgidiau call (dim ‘peep toe’). 

Fydd eich plentyn angen eli haul ymlaen cyn dod i’r ysgol.

Ni fydd eich plentyn angen arian.

 

Mrs. B. E. Jones’ class (Reception Unit) will be going on their trip to Erddig tomorrow.

We will be leaving promptly at 8.45 a.m. and will return by the end of the school day.

Pupils will need to bring a packed lunch and plenty to drink (no fizzy drinks),  a sun hat  and will need to wear sensible footwear. (No open toe shoes please).

Your child will need sun-cream applying before they come to school.

There is no need for your child to bring any money.

Diolch yn fawr.

 

Disgyblion Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Pupils

Er mwyn dathlu dealltwriaeth y disgyblion o ddinasyddiaeth y byd, bydd dosbarthiadau y Cyfnod Sylfaen yn dathlu diwrnod Wesak neu diwrnod Bwdha ar Ddydd Gwener yr 8fed o Fehefin. Diwrnod sy’n dathlu penblwydd Bwdha yw hwn a byddwn yn gwneud amrywiol weithgareddau yn ystod y bore. Bydd y disgyblion angen dod i’r ysgol mewn dillad lliwgar/ parti.

To develop the pupils understanding of global citizenship, the Foundation Phase Classes will be celebrating Wesak day or Buddha Day on Friday the 8th June. This is a Hindu celebration of Buddha’s birthday. We will be doing a variety of activities throughout the morning. The pupils will need to wear bright and colourful clothes or party clothes.

Celf a chrefft yr Urdd Arts and Crafts

Er gwybodaeth, thema yr ardan Celf a Chrefft yn yr Eisteddfod eleni fydd ‘Chwedlau’. Mae rhestr cystadleuthau ar y linc isod.

http://www.urdd.cymru/files/1514/9821/9652/Rhestr_Testunau_2018.

Os dymunech wneud rhywbeth adref gyda’ch plentyn mi fydd hynny yn fanteisiol.

Byddwn angen enw eich plentyn a rhif y gystadleuaeth erbyn 21ain Chwefror.

Diolch.

The theme for the Arts and Crafts section at the Urdd Eisteddfod this year is ‘Legends’. There is a competition link below. 

http://www.urdd.cymru/files/1514/9821/9652/Rhestr_Testunau_2018.

If you would like to do something at home with your child/ren, that would be beneficial.

We require the name of your child and the competition number by 21st of February.

 

Cyfnod Mamolaeth Mrs Vaughan Maternity Leave

Fy niwrnod olaf yn yr ysgol heddiw. Diolch i chi am eich cymorth ac eich cydweithrediad.
Atodaf lythyr am drefniadau yr ysgol o wythnos nesaf ymlaen.
It was my last day at school today. Thank you for your support and your co-operation.
Attached is a letter  regarding the school’s arrangement from next week onwards.
 
Hwyl fawr,
Mrs Vaughan