Tywydd Poeth/ Hot Weather

Cofiwch het haul a potel o ddwr i’r ysgol heddiw. Mae hi’n gaddo hi’n boeth iawn heddiw.

Hefyd, cofiwch ein polisi eli haul newydd. Rhowch eli haul cryf  8 awr+ ar eich plentyn cyn iddynt ddod i’r ysgol.

 

Remember a hat and a water bottle today. It’s promising it to be very hot.

Also, remember our new sun cream policy. Put a strong, long lasting (8 hours+) on your child before they come to school.

Diwrnod di-wisg/ Non uniform day

DIWRNOD DI-GWISG

Dydd Mercher 21ain o Fehefin, 2017

Rydym yn cael Diwrnod Di-Gwisg Dydd Mercher nesaf. Yn gyfnewid am hyn, byddem yn ddiolchgar iawn pe gallai pob plentyn  ddod â Jariau wedi’w lenwi ar gyfer STONDIN JARIAU y Ffair Haf.

Diolch yn Fawr – Cyfeillion yr Ysgol

 

NON UNIFORM DAY

WEDNESDAY 21st JUNE 2017

We are having a Non-Uniform Day next Wednesday.  In return for this we would be very grateful if every child could bring in a filled Jar for the Summer Fair’s JAR STALL .

Many thanks, Friends of the School.

Ffair Haf/ Summer Fayre

Mae ein ffair Haf Dydd Sadwrn nesaf (24ain o Fehefin). Os ydych yn gallu help mewn unrhyw ffordd, rhowch wybod i’r ysgol yr wythnos hon. Cofiwch, y plant sy’n elwa o’r pres sy’n cael ei gasglu. Mae’r pres yn mynd tuag at adnoddau ac yn cyfrannu at dripiau ysgol. Helpwch i wneud gwahaniaeth. Gwelwch yr atodiadau isod.

Diolch yn fawr.

Our Summer Fayre is nest Saturday (24th June). If you can help in any way, please let the school know this week.  Remember, the children benefit from all funds raised at the fayre. The money raised help towards resources and contribute towards trips. Help make the difference. Please see attached documents below.

Thank you.

Poster Ffair Haf 2017

Stall List Summer 2017

Summer Fayre 2017

Llyfrau Raffl 2017 Haf

Mabolgampau Babanod/ Infants Sports Day

Oherwydd amgylchiadau, bydd diwrnod Mabolgmpau y babanod ar brynhawn dydd Gwener 23ain o Fehefin NID ar ddydd Iau 22ain o Fehefin.

Due to circumstances, the infants sports day will now be held on Friday afternoon, 23rd of June NOT Thursday the 22nd of June.

Llythyr newid dyddiad Mabolgampau Babanod 2017

Dosbarth Derbyn – Reception Class

Llythyr ar gyfer rhieni y plant sy’n symud o ddosbarth Mrs Vaughan i ddosbarth Mrs Tomlinson ar ôl Pasg.

Oherwydd nifer y disgyblion sy’n dechrau yn y dosbarth Meithrin ar ôl Pasg, mae’n angenrheidiol i rai o ddisgyblion y dosbarth Derbyn (Ffrwd Gymraeg) symud o ddosbarth Mrs. Vaughan (Uned Meithrin a Derbyn) i ddosbarth Mrs. Tomlinson (Blwyddyn 1 a 2).

Rydym wedi ystyried nifer o wahanol ffyrdd i drefnu’r dosbarthiadau oherwydd canllawiau maint dosbarth statudol. Mae’r Uwch Dim Reoli wedi penderfynu symud y plant hynaf o ddosbarth Mrs Vaughan i ddosbarth Mrs Tomlinson.

Mae’r rhieni y disbyblion yn ymwybodol o’r newidiadau yma. Dyma trefniadau y diwrnod trosglwyddo Dydd Mawrth, 4ydd Ebrill. 

Diwrnod Trosglwyddo Transition Day

A letter to parents with children moving from Mrs Vaughan’s class to Mrs Tomlinson’s class after Easter.

Due to the large numbers of pupils starting in the Nursery after Easter, it is necessary for some pupils to move from Mrs. Vaughan’s class (Nursery and Reception Unit) to Mrs. Tomlinson’s class (Year 1 and 2). We have looked at many ways to organise the Welsh medium stream due to class pupil size legislation. The Senior Management Team has decided to move the eldest pupils from Mrs Vaughan’s class to Mrs Tomlinson’s class. The parents of the pupils are aware of these changes.  Here are the details about the transition day on Tuesday, 4th April.

Diwrnod Trosglwyddo Transition Day

Sioe Bypedau/ Puppet Show

Cofiwch am y Sioe Bypedau wythnos nesaf. Mae’r disgyblion wedi bod yn brysur yn trefnu. Dewch i’r ysgol am docynnau.

Remember about the Puppet Show next week. The pupils have been very busy planning. Come to the School for tickets.

 

Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau i’r holl blant am gystadlu heddiw. Congratulations to all the children for competing today.

Canlyniadau y llwyfan/ Stage results;

Unawd Cerdd Dant Solo Bl2 ac Iau/ Year 2 & under – 2il/ 2nd -Elen Evans .

Llefaru/ Recitation Bl2 ac Iau/ Year 2 & under – 3ydd/ 3rd -Elen Evans.

Unawd Chwythbrennau/ Woodwind Solo – 3ydd/ 3rd – Glesni Jones

Unawd Offerynnau taro/ Percussion  Solo – 1af/ 1st – Taliesin Davies.

Bydd Tal yn mynd ymlaen i gystadlu yn y Genedlaethol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Tal will be going on to compete in the National final at Pen-y-bont ar Ogwr.