Cyfnod Mamolaeth Mrs Vaughan Maternity leave

Fy niwrnod olaf yn yr ysgol heddiw. Diolch i chi am eich cymorth ac eich cydweithrediad.

Atodaf lythyr am drefniadau yr ysgol o wythnos nesaf ymlaen.

It was my last day at school today. Thank you for your support and your co-operation.

Attached is a letter  regarding the school’s arrangement from next week onwards.

Hwyl fawr,

Mrs Vaughan

Re SVs Maternity Cover 19-01-18

Dawnsio yr URDD dancing

Mi fydd ymarferion dawnsio yr urdd yn cychwyn ar ol ysgol nos fory ac yn gorffen am 4:30 y.h.

Mae’r dawsnwyr disgo yn gwybod os ydynt yn aros i ymarfer gan eu bod nhw wedi cychwyn ymarfer yn barod.

Mae disgyblion bl. 3 a 4 sydd eisiau cystadlu yn y gystadleuaeth dawnsio gwerin yn ymarfer am y tro cyntaf yfory.

Practises for the Urdd dance competition will start tomorrow after school until 4:30 p.m.

Disco dancers are aware if they are staying to practise as they have started practising already.

Year 3 and 4 pupils who would like to take part in the folk dancing group will start tomorrow.

URDD

Mae adeg yr Urdd wedi dod i’r golwg unwaith eto. Gweler rhestr dyddiadau pwysig isod.

Byddwn yn cychwyn ymarferion yr wythnos hon. Byddwn yn cadarnhau unrhyw ymarferion a fydd yn cael eu cynnal ar ol ysgol.

Os hoffech helpu’r ysgol mewn unrhyw ffordd, gadewch i ni wybod. Buaswn yn ddiolchgar iawn.

The Urdd has come around once again. See a list of important dates below.

We will begin practising this week. We will let you know of any practises that will be held after school.

If you feel you would like to held the school with any practises, please let us know. We would be very grateful. 

 

Dyddiadau Pwysig Eisteddfodau 2018 Important Eisteddfod Dates.

02/01/18 – Cystadleuaeth CogUrdd yr ysgol (Bl. 5 a 6)/ School Cog Urdd (Cookery) competition (Years 5 & 6)

07/02/18     –  Eisteddfod Ddawns Cynradd Cylch Myllin / Primary Dance Eisteddfod

22/02/18     –  Eisteddfod Ddawns Cylch Bro Hafren Primary Dance Eisteddfod

02/03/18     –  Beirniadu Celf a Chrefft – Arts & Crafts Competition

03/03/18     –  Eisteddfodau Cylch Cynradd / All Area Primary Eisteddfodau

07/03/18     –  Eisteddfod Ddawns Sirol Uwchradd a Chynradd / Secondary and Primary County Dance Eisteddfod

17/03/18     –  Eisteddfod Rhanbarth Cynradd / Primary County Eisteddfod

 

Ffrindiau’r Ysgol – Friends of the School

Bydd cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal Nos Fawrth, 16eg o Ionawr yn yr Ysgol am 7.00yh.
Croeso cynnes iawn i aelodau newydd – dewch i glywed beth yr ydym yn ei wneud, faint o arian yr ydym yn codi tuag at ein hysgol …. edrychwn ymlaen i weld wynebau cyfarwydd â hefyd rhai newydd. Diolch.

Our next meeting is Tuesday, January 16th at 7.00pm at the School. 

New members are welcome ….. come along & hear what we do, how much we raise & how it gets spent to benefit all the children in our school ….. look forward to seeing old & new faces. Thank you.

Nadolig wedi dod i ben – Christmas has officially finished

Da iawn i’r disgyblion am eu perfformiadau wythnos diwethaf.

Mae ychydig o luniau o’r gwasaneth isod.

Mae hefyd lluniau o blant y Cyfnod Sylfaen yn ymweld â Llwyn Teg. Y plant wrth eu boddau yn canu i’r henoed. 

Llongyfrachiadau hefyd i Harri Best am ennill y gystadleuaeth ‘British Iron Works’.

Rwan ymlaen â’r flwyddyn newydd…

Well done to the pupils for their performances last week.

Take a look at a few pictures of the service below.

There is also pictures of the Foundation Phase pupils who went to Llwyn teg to sing and speak to the elderly.

Also a big congratulations to Harri Best who won the ‘British Iron works competition’.

Now, off we go with the new year…

Gwasanaeth Carolau – Carol Service

Diolch am ddod i gefnogi ein gwasanaethau Nadolig. Ymysg yr holl ddiolchiadau, anghofiais ddiolch i ambell i riant (Gary a Glen Woodman a Ben Boyd) am helpu i osod y llwyfan.

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.

Thank you all for supporting the Christmas carol services.  Between saying thank you to so many people, I forgot to mention a few parents (Gary & Glen Woodman & Ben Boyd) for setting up the stage.

Happy New Year to you all!

Gwasanaeth Carolau – Carol Service

Nid oes tocynnau ar gael ar gyfer y gwasanaethau. Ni fydd hi’n bosibl i chi ddod i’r gwasanaeth heb docyn oherwydd rheolau tan a diogelwch yr eglwys.

No more tickets available for the carol services. It will not be possible to come without  ticket because of the fire and safety regulations of the church.

Gwasanaeth Carolau – Carol Service

Nos Fercher (Yfory) a Nos Iau

Os ydych wedi archebu tocynnau, byddant yn cael eu danfon adref efo’r plant yfory.

Bu pob un disgybl yn paratoi ar gyfer cymryd rhan yn y gwasanaethau a byddwn yn ddiolchgar iawn petaech yn gwneud trefniadau i sicrhau presenoldeb eich plentyn/plant yn y ddau gyfarfod. Gan fod rhannau o’r gwasanaeth ar ffurf cyngerdd mae’n bwysig iawn fod y plant yn bresennol ar y ddau achlysur os gwelwch yn dda.

Byddwn yn ddiolchgar iawn petaech yn medru sicrhau fod eich plant yn cyrraedd erbyn 6.15 y.h. ac yn gwneud trefniadau iddynt ddychwelyd adref ar ôl y gwasanaeth am tua 7.30 y.h.

Os oes unrhyw broblemau ynglŷn â’r trefniadau uchod gadewch inni wybod ar unwaith os gwelwch yn dda ac fe wnawn ein gorau i helpu. Gofynnwn i’r plant i gyd i wisgo gwisg ysgol.

Wednesday evening (tomorrow) & Thursday evening.

If you have ordered tickets, they will be sent home tomorrow.

Every pupil has been preparing to take part in the services and we would be grateful if you could ensure your child/ren’s presence on both evenings. Since part of each service will be in the form of a concert I must stress the importance of each child attending both services please.

We would be very grateful if you could make appropriate arrangements for your child/ren to arrive by 6.15 p.m. and to return home at the end of the service at about 7.30 p.m.

If there are any problems concerning the above arrangements, please let me know at once and we will do our best to help. We ask all pupils to wear a school uniform.