Brechlyn y ffliw – Flu Vaccination

Mae brechlyn y ffliw wedi cael ei drefnu ar gyfer dydd Iau nesaf, 21ain o Dachwedd.

OS AM UNRHYW RESWM YR YDYCH WEDI MYND A’CH PLENTYN AT Y DOCTOR AR GYFER Y BRECHLYN GOYNNWN YN GAREDIG I CHI  GYSYLLTU EFO’R TIM IMIWNEIDDIO AR 07968 144158 ER MWYN SICRHAU NAD YDYNT YN CAEL EU TRIN ETO.

 

The nasal flu vaccination has been arranged for Thursday, 21st November.

IF FOR ANY REASON YOU HAVE TAKEN YOUR CHILD TO THE GP’S  FOR THE FLU SPRAY CAN YOU CONTACT THE IMMUNISATION TEAM ON 07968 144158 TO ENSURE THEY ARE NOT IMMUNISED AGAIN.

Gala Nofio URDD Swimming Gala

Bydd y disgyblion yn teithio i’r gala nofio yfory ar fws oherwydd doedd dim digon o geir i gludo’r plant. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £2 tuag at y bws os gwelwch yn dda. Gall hwn cael ei dalu drwy parent pay yfory.

Bydd y disgyblion yn cael cinio cynnar ac yn gadael am 12 y.p. Ni fydd y disgyblion yn ol yn yr ysgol tan 4 y.h.

 

The pupils will be travelling to the gala via bus tomorrow due to not enough people available to transport the children in cars.. We kindly ask for a donation of £2 towards the bus please. This will be available to pay through parent pay tomorrow. 

The pupils will have an early lunch and leave the school at 12 p.m.  The pupils will be back in school at 4 p.m.

Yfory – Tomorrow

Cofiwch – Remember…

Plant mewn Angen – Dydd Gwener Tachwedd 15fed

 

Mae’r Cyngor Ysgol wedi penderfynu y buasent yn hoffi codi arian tuag at apêl diwrnod ‘Plant Mewn Angen’ yfory.

Caiff disgyblion yr ysgol gyfle i wisgo eu gwisg nos neu ‘onesies’  i’r ysgol.  Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1 tuag at elusen Plant Mewn Angen.

Rydym hefyd yn gwahodd disgyblion i wisgo ‘Sanau od/ Odd Socks’ fel rhan o wythnos gwrth-fwlio. Mae’n gyfle i annog pobl i fynegi eu hunain a dathlu eu hunigoliaeth a’r hyn sy’n ein gwneud ni i gyd yn unigryw!

Ar ddiwedd y dydd bydd stondin cacennau ar gyfer y plant – 50c y gacen.

Gofynnwn yn garedig am gacennau gan rieni os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr iawn.

 

Children in Need – Friday 15th November

 

The School Council have decided that they would like to raise money towards ‘Children in Need’ which takes place tomorrow.

Pupils will also have the opportunity to wear their pyjamas or onesies to school.  We kindly ask for a donation of £1 towards the Children in Need charity.

We also invite pupils to wear ‘Odd Socks’ as part of anti-bullying week. It’s an opportunity to encourage people to express themselves and celebrate their individuality and what makes us all unique!

During the afternoon, there will be a cake stall – 50p per cake

We kindly ask for cake donations from parents.

Thank you very much.

 

Bl 5 a 6 – Year 5 & 6

Anfonwyd llythyr adref i ddisgyblion bl. 5 a 6 am gyfarfod ar ol ysgol nos Lun. Gofynnwn yn garedig i chi ddychwelyd y ffurflen erbyn yfory os gwelwch yn dda.

A letter was sent home for year 5 and 6 pupils regarding  a meeting after school on Monday. Please can you return the slip to school  by tomorrow please.

Gala Nofio Urdd Swimming Gala

Cafodd y gala nofio ei ohirio heddiw oherwydd sefyllfa y pwll. Mi fydd Gala Nofio Myllin yn cael ei ail gynnal Dydd Llun 18/11/2019. Bydd rhaid i’r digyblion cael cinio cynnar a byddwn yn gadael yr ysgol am 12. Diolch yn fawr i’r rhieni am ddod i gludo’r digyblion heddiw ac rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra. Os ydych ar gael i gludo’r plant dydd Llun, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.

Diolch am eich cydweithrediad.

The swimming gala was cancelled today due to a situation with the pool. The Myllin Swimming Gala will now be held on Monday 18/11/2019. The pupils will have an early lunch and will be leaving the school at 12 p.m. Thank you very much to the parents who came to transport today and sorry if any inconvenience was caused. If you are available to help transport pupils on Monday, please let us know.

Thank you for your co-operation.