Unwaith eto… They did it again…

Llongyfarchiadau i’r 4 yma am lwyddo i fod yn bencampwyr Gogledd Powys unwaith eto.
Pob lwc iddynt wrth gynrychioli Gogledd Powys yn rownd derfynol Gogledd Cymru yng Nghanolfan Tenis Wrecsam at ddydd Mercher, 3ydd o Orffennaf.

They did it again..
Congratulations to these 4 for becoming North Powys Champions once again.
Good luck to them as they represent North Powys at the North Wales Finals being held at Wrexham Tennis Centre on Wednesday 3rd of July.

 

Trip yfory – Tomorrow’s trip

Cofiwch am drip Bl 5 a 6 yfory.

Byddwn yn gadael yr ysgol am 8:30 y.b.

Cofiwch eich brechdanau, diod, arian poced (£10 ar y mwyaf), gwisg ysgol, esgidiau addas a chôt law.

Remember the year 5 & 6 school trip tomorrow.

We will be leaving the school at 8:30 a.m.

Remember sandwiches, drink, pocket money (maximum of £10), school uniform, suitable footwear and a rain coat.

Holiadur – Questionnaire

Rydym wrthi’n arfarnu’r flwyddyn ysgol hon er mwyn gosod targedau/ gwneud newidiadau ar gyfer ein cynllun datblygu 2019-20.

Gofynnwn yn garedig i chi gwblhau’r holiadur isod os gwelwch yn dda. Mi fydd yr holiadur yn cau dydd Gwener.

Darllenwch bob brawddeg, meddyliwch am eich profiadau fel rhiant/gofalwr, ac yna dywedwch wrthym i ba raddau rydych chi’n cytuno trwy roi tic yn y blwch mwyaf priodol. Os nad yw datganiad yn berthnasol i chi neu nid ydych yn gyfarwydd ag ef, ticiwch y blwch ‘Ddim yn gwybod’.

We are currently evaluating this school year in order to  make improvement/ set targets for our school development plan 2019-20.

We kindly ask you to complete the questionnaire below please. The questionnaire will close Friday.

Please read each sentence, think about your experiences as a parent/carer, and then tell us how much you agree by ticking the box that fits most appropriately. If a statement does not apply to you, or you do not know about it, then please tick the ‘Do not know’ box.

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Le8IcC8FsEeuoYGv_7shRSV9Y4UMI_xGhxFU9ixe5GpUM0xNUkcyUFNBR1BYSTlSOUZPNVVDOFg0SC4u

Ffair Haf – Summer Fayre

Cofiwch am y ffair Haf wythnos i ddydd Sadwrn.

Beth allwch chi ei wneud i helpu?What Can You Do To Help?

Nodwch ein bod angen cymaint â phosibl o gymorth ar y stondinau er mwyn i BAWB gael cyfle i fwynhau’r ffair gyda’u teuluoedd. 

Byddwn yn tybio bydd yr enwau hynny sydd ar y rhestr ers y llynedd ar gael i gynorthwyo ar yr un stondinau – gadewch i ni wybod os nad yw hyn yn wir.

 

Remember the Summer Fayre is on a week Saturday.

The summer Fair is an event not to be missed!   Dyma ddigwyddiad na ddylech ei golli. 

Please note we need as many as possible to help on the stalls so that EVERYONE can enjoy the fair for a time, at least, with their families.

We will presume that those names which are on the list from last year will be available to assist on the same stalls – please let us know if this is not the case.

 

 

 

Mabolgampau wedi gorffen – Sports day has finished

Diwrnod a hanner o weithgareddau gwych. Cofiwch, y cymryd rhan sy’n bwysig!

Diolch i’r plant a’r staff am eu gwaith caled a diolch i’r rhieni am ddod i gefnogi.

Diolch i SPAR, Llanfyllin eto am gyfrannu ffrwythau a’r dwr.

A day and a half of great activities. Remember, it’s the taking part that’s important!

Thank you to the children and staff for their hard work and to the parents for coming to support.

Thank you again to SPAR, Llanfyllin for donating the fruit and water.