Cyfarfod Diolchgarwch Yfory – Tomorrow’s Harvest Thanksgiving Service

Yfory mae ein gwasanaeth Diolchgarwch yng Nghapel Tabernacl am 1:30 y.p.

Bydd casgliad yn ystod y gwasanaeth tuag at ‘Ddolen Ffermio’. 

Er mwyn sicrhau diogelwch eich plentyn/ plant, gofynnwn yn garedig i chi gasglu nhw yn y drefn canlynol;

 • Cyfnod Sylfaen (Derbyn i flwyddyn 2) – casglu plant o gefn y capel ar ôl y gwasanaeth. Byddwn yn rhyddhau eich plentyn/ plant unwaith yr ydym yn gweld rhiant/ gwarchodwr.
 • Cyfnod Allweddol 2 (Bl. 3-6) – Casglu plant o brif fynedfa y capel.
 • Os oes gennych plant yn y Cyfnod Sylfaen ac yng Nghyfnod Allwedol 2, gofynnwn i chi gasglu eich plant i gyd o gefn y capel.
 • Mi fydd gweddill y disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ac yn dilyn y drefn arferol.

Ni fydd clwb garddio, clwb y ddraig na chlwb dwylo prysur yn cael ei gynnal nos yfory.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld.

Our Thanksgiving service is held at Tabernacl Chapel tomorrow at 1:30 p.m.

A collection will be made during the service towards ‘Farming Link’.

In order to ensure the safety of your child/ children, can we politely ask you to collect your child/ children as follows;

 • Foundation Phase children (Reception – Year 2) – collect from the back of the chapel after the service. We will release your child once we see a parent/ guardian.
 • Key Stage 2 pupils – Collect from the Chapel’s main entrance.
 • If you have children in the Foundation Phase & Key Stage 2 – collect children from the back of the chapel.
 • The remaining pupils will return to school and follow their usual routine.

No Gardening Club, Dragon Sports or Busy hands club tomorrow evening.

We look forward to seeing you.

Nadolig – Christmas

Ydw, dwi’n mynd i ddweud y gair…Nadolig!

Ychydig o wybodaeth i chi isod. Byddwn yn cadarnhau prisiau yn fuan.

 • Disgyblion Derbyn i Flwyddyn 4

Mi fydd panto ‘Chaplins’ yn dod i’r ysgol i berfformio Sinderela ar Ddydd Gwener, 14eg o Ragfyr.  Cliciwch yma am wybodaeth am y cwmni.

 • Disgyblion blynyddoedd 5 a 6

Bydd y plant yn mynd i Cineworld, Shrewsbury i wylio ‘Smallfoot’ ar Ddydd Llun, 10fed o Ragfyr. Cliciwch yma am wybodaeth am y ffilm.

 

Yes I’m going to say it…Christmas!!!

See information below. We will confirm the cost soon.

 • Reception – Year 4 pupils

 ‘Chaplins’ will be coming to school to perform ‘Cinderella’, Friday, 14th of December. For information about the company, please click here

 • Year 5 & 6 pupils.

The children will be going to Cineworld, Shrewsbury to see ‘Smallfoot’ on Monday, 10th of December. To view the film trailer, please click here

URDD

Cofiwch ymaelodi efo’r Urdd os yw eich plentyn/ plant eisiau cystadlu eleni.

Tâl yr aelodaeth yw £7 y plentyn neu £19 y teulu (3 neu fwy o blant). I hwyluso’r broses, ewch yn syth at wefan yr Urdd er mwyn ymaelodi. Cliciwch yma.

Mae’n rhaid i blant Bl 5 a 6 sy’n cystadlu yn y gystadleuaeth pel-droed wythnos nesaf ymaelodi cyn Ddydd Llun.

Diolch.

Remember to join the Urdd if your child/ children want to compete this year.

The membership fee is £7 per child or £19 per family (3 or more children).  To make the process quick & easy, go straight to the Urdd website by clicking here.

Year 5 & 6 pupils who are competing in  the Urdd football competition next week must join by Monday.

Thank you

 

GOHIRIO Pel Rwyd yr Urdd Yfory – Urdd Netball Tomorrow CANCELLED

Nodyn byr i’ch hysbysu fod Cystadleuaeth Pelrwyd Myllin oedd fod gymryd lle pnawn fory 12.10.18  yn Y.U. Llanfyllin yn cael ei ohirio o ganlyniad i ragolygon y tywydd.  Bydd dyddiad newydd yn cael ei yrru allan yn fuan. 

Just a quick note to inform you that the Myllin Area Netball which was due to take place tomorrow afternoon 12.10.18 at Llanfyllin H.S. has been cancelled due to the bad weather we are due to have.  A new date will be sent out to you in the near future.

GWASANAETH DIOLCHGARWCH – HARVEST FESTIVAL

GWASANAETH DIOLCHGARWCH – HARVEST FESTIVAL

Capel Tabernacl (Ffordd y Cain) – Tabernacle Chapel (Ffordd y Cain)

1.30 y.p. – Dydd Mercher, Hydref 17eg 2017

Croeso cynnes i rieni a chyfeillion

Casgliad tuag at ‘Ddolen Ffermio’.

Bydd y plant yn cerdded i’r Capel o’r ysgol i ymarfer ar amseroedd gwahanol ar ddechrau wythnos nesaf. Os na fyddwch yn gallu mynychu’r gwasanaeth diolchgarwch ond am gyfrannu tuag at ‘Ddolen Ffermio’ yna gallwch yrru eich cyfraniad i’r ysgol.

Ni fydd clybiau yn cael eu cynnal wythnos nesaf. Mi fydd Bobol bach ymlaen.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld.

1.30 p.m. – Wednesday 17th October, 2017

A warm welcome to everyone

Collection towards the ‘Dolen Ffermio (Farming Link). The children will be walking down to the Chapel from the school to practice at different times during the next few days.   If you are unable to come to the Thanksgiving Service and would like to support ‘Dolen Ffermio’, then please feel free to send in a contribution.

No clubs next week. Bobol Bach will run as normal.

We look forward to seeing you.

 

Dolen Ffermio

Pel-rwyd a Phel-droed / Netball and Football

Cystadleuaeth Pêl-rwyd a Phêl-droed WASPS (yng Nghegidfa)

Cawsom ddiwrnod llwyddiannus yn y gystadleuaeth uchod – enillodd y tîm pêl-rwyd merched bedwar gêm allan o bedwar.

Hefyd, enillodd tîm pêl-droed bechgyn Blwyddyn 5 eu holl gemau i ddod ar frig eu grŵp, 
a llwyddodd tîm Blwyddyn 6 i ennil ei grŵp gyda thri buddugoliaeth allan o bedwar.
Da iawn am eich perfformiadau a’ch ymddygiad!

WASPS Netball and Football Competition (at Guilsfield)

We had a successful day at the above event – with the girls Netball winning four games out of four. Also, the Year 5 Boys football team won all their matches to top their group and the Year 6 team came on top of their group with three wins out of four. Well done on your performances and your behaviour!

 

 

Canolfan Dysgu Mentha Learning Centre

Yfory, fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Dyslecsia (1 – 7 Hydref 2018),bydd prynhawn agored yng Nghanolfan Ddysgu Mentha, 1A Penybryn, Stryd Fawr, Llanfyllin, ddydd Iau, 4 Hydref, o 2y.p. – 7y.h.,

Canolfan newydd yw hon a sefydlwyd gan Mrs Judith Thomas (cyn athrawes anghenion ychwanegol yn yr ysgol).Ar ôl 20 mlynedd o addysgu plant ag anghenion dysgu ychwanegol a chael cymwysterau Cymdeithas Dyslecsia Prydain, mae hi wedi sefydlu Cymorth Dyslecsia Mentha yn ddiweddar.

Mae gwasanaethau Cymorth Mentha Dyslecsia yn cynnwys:
• gwersi arbenigol ar gyfer plant a phobl ifanc â dyslecsia a dyscalculia
• gwersi llythrennedd a rhifedd cyffredinol
• sgrinio ac asesiadau ar gyfer amrywiaeth o anawsterau dysgu
• cyngor ac argymhellion ar gyfer cefnogaeth ac ymyrraeth.

Os na allwch fynd i’r Diwrnod Agored, ewch i’m wefan i gael rhagor o fanylion am sut y gall Mentha eich helpu chi.

www.menthadyslexia.co.uk

 

www.menthadyslexia.co.uk
Mentha supports children, young people and adults with dyslexia and dyslexia-type difficulties.

Tomorrow an Open Day on World Dyslexia Awareness Day – 4 October 2018 will take place at the Mentha Learning Centre, 1A Penybryn, High Street, Llanfyllin, on Thursday, 4th October, from 2pm – 7pm. as part of Dyslexia Awareness Week (1 – 7 October 2018). 

Mentha Syslexia Support has been established by Mrs Judith Thomas (previously additional educational needs teacher at the school). After 20 years of teaching children with additional learning needs and gaining British Dyslexia Association qualifications.

Mentha Dyslexia Support services include:

• specialist tuition for children and young people with dyslexia and dyscalculia

• general literacy and numeracy tuition

• screening and assessments for a variety of learning difficulties

• advice and recommendations for support and intervention.

If you are unable to come to the Open Day, please see her website for more details of how Mentha may be able to help you.

www.menthadyslexia.co.uk