Nadolig Llawen – Merry Christmas

Mwynhewch dathliadau y Nadolig. 

Diolch i’r staff am bopeth.

Diolch i’r plant a’u rhieni am yr anrhegion arbennig a’r cardiau heddiw.

Byddaf yn ychwanegu lluniau o’r wythnos diwethaf ar yr app yn fuan.

Enjoy the Christmas  celebrations.

Thank you to the staff for everything.

Thank you to the children and their parents for the lovely gifts and cards received today. 

I will update the app with pictures from the past week very soon.

Diwedd tymor – End of term

Wel, ble mae’r tymor wedi hedfan?

Rydym wedi cael tymor prysur iawn.

Bydd gwasanaeth olaf y tymor yn ystod y bore, lle byddwn yn rhoi tystysgrifau presenoldeb i’r plant.

Yn anffodus, byddwn yn ffarwelio efo Miss Megan Lloyd-Evans. Mae Miss Lloyd-Evans wedi bod yn weithgar iawn ym Mobol bach ers tro ac wedi bod yn gweithio yn yr ysgol yn cefnogi plant ers Mis Medi. Dymuniadau da iddi yn ei gyrfa newydd mis Ionawr.

Byddwn hefyd yn diolch i Mrs Rhian Lloyd-Evans a Leah Lloyd-Owens am eu gwaith. Byddwn yn parhau i weld y ddwy o amgylch yr ysgol yn y flwyddyn newydd.

Ym mis Ionawr, byddwn yn croesawu Miss Elin Roberts fel Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch.

Well, where has the term gone?

We’ve had a very busy term. 

Tomorrow morning, we will have our end of term assembly. Attendence certificates will be given to the children.

Unfortunately  we will be saying goodbye to Miss Megan Lloyd-Evans. Miss Lloyd- Evans has been very busy as Bobol Bach leader for some time now and she has been supporting classes and pupils since September. We wish her all he best in her new career. 

We will also be thanking Mrs Rhian Lloyd-Evans and Leah Lloyd-Owens for their work. We will continue to see them both around the school in the new year.

In January we will be welcoming Miss Elin Roberts as our Higher Level Teaching Assistant.

 

Ar y ffordd adref – On the way home

Cawsom amser gwych yn y panto.

We had a great time at the panto.

Rydym newydd fynd heibio Amwythig ac yn gobeithio cyrraedd nôl 6:30.

Mae’r ysgol ar 3 bws gwahanol (gweler y drefn isod).

1. Dobarthiadau Mr Roberts a Mrs Davies

2. Dosbarthiadau Mrs Tomlinson a Mrs Bethan Elaine Jones

3. Dosbarthiadau Mrs Martin a Mrs Bethan Wyn Jones

Mae’r plant efo’i cotiau a bagiau ac yn barod i fynd adref. Byddwch yn amyneddgar wrth i ni gael yr holl blant oddi ar y bws yn ddiogel ogydd.

We have just passed Shrewsbury and are hoping to arrive back around 6:30.

We are on 3 buses (see buses below).

The children have their coats and bags and are ready to go home. Please be patient as we get all the children safely off the bus.

1.  Mr Roberts a Mrs Davies’ Class

2. Mrs Tomlinson a Mrs Bethan Elaine Jones’ class.

3. Mrs Martin a Mrs Bethan Wyn Jones’ class.

Panto Yfory! Panto tomorrow!

Nodyn i’ch hatgoffa am y panto yfory.

 • Plant i wisgo eu gwisg ysgol.
 • Mi fydd cinio ysgol ar gael fel ag arfer ond byddwn yn bwyta yn gynt.
 • Plant angen diod a snac ar gyfer y ffordd adref.
 • Byddwn yn cyrraedd nôl i’r ysgol 6:30. Os byddwn yn hwyr neu yn gynnar byddwn yn rhoi neges ar yr app.

A note to remind you about the panto tomorrow.

 • Children to wear their school uniform.
 • School dinner will run as normal, however the children will be eating a little earlier.
 • Children to bring a drink and a snack for the journey home.
 • We will be back at school 6:30. If we are running late or arriving earlier we will post a message on the school app.

 

 

Yfory – Tomorrow

Cofiwch wisgo siwmper Nadolig a £1 tuag at elusen Save the Children. Mae croeso i’r plant wisgo dillad eu hunain o dan/ efo y siwmper.

Yn dilyn cinio Nadolig, bydd ffilm ar gyfer y plant;

 • Elf – plant hynaf
 • Arthur Christmas – plant iau.

Remember to wear a Christmas jumper tomorrow along with a £1 towards the charity ‘Save the Children’. The children are welcome to wear their own clothes under/ with the jumper.

Following the Christmas lunch, a film will be shown to the children;

 • Elf – older children
 • Arthur Christmas – younger children

Gwasanaeth Carolau – Carol Service

Anfonwyd ffurflen archebu adref heno/ An order form was sent home this evening.

(Sylwch, roedd camgymeriad o’r dyddiadau ar rhai o’r ffurflenni/ Please note an error was made on some forms regarding dates)

Dyddiadau newydd/ New dates;

 • Nos Fercher 10fed o Ionawr – 6:30 y.h./ Thursday evening 10th of January – 6:30 p.m.
 • Nos Iau 11eg o Ionawr – 6:30 y.h./ Wednesday evening 11th of January – 6:30 p.m.

 

Gweler y wybodaeth PWYSIG isod/ Please see IMPORTANT information below.

 

Oherwydd diogelwch tân ac er mwyn i ni gael syniad faint o bobl fydd yn mynychu’r nosweithiau bydd mynediad i’r Eglwys drwy DOCYN YN UNIG – (tocynnau am ddim). Bydd rhaid archebu y tocynnau yma o flaen llaw. Yn anffodus, ni allwn gynnig mwy na 4 tocyn y teulu yn gyfangwbl ar hyn o bryd. Efallai y bydd tocynnau ychwanegol ar gael yn agosach i ddyddiad y gwasanaeth. Nodwch y niferoedd ychwanegol ar y ffurflen archebu.                     

Ni allwn gynnig mwy na 4 tocyn y teulu yn gyfangwbl ar hyn o bryd.

E.e. 2 docyn fesul noson/ 4 tocyn ar gyfer 1 noson a.y.y.b.

Efallai y bydd tocynnau ychwanegol ar gael yn agosach i ddyddiad y gwasanaeth. Nodwch y niferoedd ychwanegol ar y ffurflen archebu.

 

In order for us to have an idea of how many people are coming each night, and for fire safety, entrance will be by TICKET ONLY – (tickets are free). Tickets will need to be ordered before hand. Unfortunately, we can only accommodate a total of 4 tickets per family at the moment. Following the initial distribution of tickets we will know if any further tickets can be made available nearer to the concert dates.

We can only accommodate a total of 4 tickets per family at the moment.

 

E.g. 2 tickets per evening/ 4 tickets for 1 evening etc.

Following the initial distribution of tickets we will know if any further tickets can be made available nearer to the concert dates.

Gwasanaeth Carolau Nadolig – Christmas Carol Service

Ni fydd ymarfer yn yr eglwys prynhawn yfory na Gwasnaeth nos yfory. Dydi’r pafin at yr eglwys ddim yn ddiogel i’r plant i gerdded arno ar hyn o bryd. Byddwn yn trafod y mater ymhellach yfory ac yn gadael i chi wybod cyn gynted a phosib am drefniadau gweddill yr wythnos.

 

No rehearsal at the Church tomorrow afternoon or service tomorrow evening. The pavement to the church isn’t safe for the children to walk at the moment. We will be discussing the matter further tomorrow and we will let you know about the arrangements for the rest of the week as soon as we can.