CogUrdd

Ar ôl ysgol nos Wener, bu 5 o blant yn brysur yn cystadlu yng nghystadleuaeth CogUrdd. Yn amlwg roeddynt i gyd wedi bod yn brysur yn paratoi o flaen llaw.

Daeth Soffia yn fuddugol ac yn mynd ymlaen i’r Rhanbarth yn Ysgol Uwchradd Llanfair Caereinion ar y 7fed o Fawrth. Pob lwc Soffia!

After school on Friday, 5 pupils competed in the Cog Urdd competition (Cookery). All pupils had been busy preparing before hand.

Soffia came 1st and will now be going on to compete at the next round at Llanfair High School on the 7th of March. Good luck Soffia!

 

 

Ymarferion yr Urdd Practises

Dydd Sul – Dawnsio Disgo 10:00 – 12:00

Dydd Llun

*Dawnsio Disgo tan 5:00 y.h

*Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac Iau tan 4 y.h.

Dydd Mawrth

*Unawd Cerdd dant bl 3 a 4 tan 4:30 y.h.

Dydd Iau

*Ymgom tan 4:00 (Os yw’r plant yn cystadlu yn y dawnsio disgo, gallwn eu cymryd i’r ysgol Uwchradd yn barod i gystadlu).

*Cystadleuaeth Dawnsio disgo a Dawnsio Gwerin yn yr Ysgol Uwchradd – 4:30 p.m.

Ni fydd ymarfer pel-rwyd na Chor yr wythnos hon.

Sunday – Disco Dancing 10:00 – 12:00

Monday

*Disco Dancing until 5:00 p.m.

*Cerdd Dant Solo Year 2 adn under untol 4:00 p.m.

Tuesday

*Cerdd Dant Solo – Year 3 & 4 until 4:30 p.m.

Thursday

*Ymgom until 4:00 p.m. (If tour child is competing in the dance competition too, we will take them up to the High School ready to compete).

*Disco Dancing and Folk Dancing competition  at the High School – 4:30 p.m.

No Netball or choir practise this week.

Prynhawn digidol – Digital afternoon

Heddiw, cymerodd digyblion blynyddoedd 5 a 6 rhan mewn ‘Prynhawn Digidol’.

Roedd gofyn iddynt ddatrys problemau gan ddefnyddio dulliau Digidol a chydweithio ag ysgolion eraill gan ddefnyddio Microsoft Teams (gwahanol ysgolion yn cyfrannu at ddarn o waith, ar yr un pryd!). Nod y prosiect oedd ateb y cwestiwn canlynol; ‘Ydych uchder yn effeithio ar nifer y camau rydych chi’n eu gwneud wrth redeg nifer penodol o fetrau?’

Roedd rhaid i’r disgyblion;

  1. Creu ‘step counter’ gyda Micro:bit
  2. Mesur cylched 100 metr
  3. Rhedeg y cwrs 100 metr wrth gyfrif eu camau gyda’r Micro: Bit
  4. Rhoi eu data i mewn i daenlen
  5. Bydd Ysgol Gynradd Carreghofa yn dadansoddi’r data ac yn anfon y canlyniadau i’r ysgol

Today year 5 a 6 pupils took part in a ‘Digital Afternoon’. 

They problem solved using Digital methods and collaborated with other schools using Microsoft Teams (different schools contributing to a piece of work, all at the same time!).

The project is aimed to answer the following question; ‘does your height affect the number of steps you do while running a certain number of meters?’

The pupils;

  1. Created a step counter on a Micro:bit
  2. Measured a 100 meter circuit or strait
  3. Ran the 100 meter course while counting their steps with the Micro:Bit
  4. Entered their data into a spreadsheet
  5. Carreghofa Primary School will now analise the data and send the results to the school.

Cerdd Dant yr Urdd

Mi fyddwn yn cychwyn ymarferion unawd cerdd dant i’r plant sydd yn dymuno ar ol ysgol yr wythnos yma.

Bl 2 ac iau – Nos Fawrth (yfory) tan 4:00 y.p.

Bl 3 a 4 – Nos Fercher tan 4:00 y.p.

Ydi’n bosib i chi adael i ni wybod os yw eich plentyn yn aros.

We will be starting cerdd dant solos this week to the pupils who wish to compete.

Year 2 and under – Tuesday evening (tomorrow) until 4:00 p.m.

Years 3 & 4 – Wednesday evening until 4:00 p.m.

Can you please let is know if your child will be attending.

 

Breakfast Club Parent Pay Clwb Brecwast

Fel y gwyddoch, mae ysgolion bellach yn gorfod trosglwyddo’r casgliad o arian gan rieni i’r system ParentPay. Felly, byddwn yn trosglwyddo’r dull talu ar gyfer Clwb Brecwast i ParentPay yfory, dydd Llun yr 11eg o Chwefror, 2019.

Bydd dull cofrestru electronig a bydd y swm y mae’n rhaid i chi dalu ymddangos ar eich cyfrif ParentPay. Mi fydd yn gweithio’n debyg iawn i’r system ar gyfer cinio ysgol, byddwch yn talu am y nifer y sesiynau mae eich plentyn wedi mynychu.

Bydd cofrestrau’n cael eu sefydlu yn seiliedig ar y plant sy’n mynychu Clwb Brecwast ar hyn o bryd. Os ydych chi’n newydd i Glwb Brecwast gellir ychwanegu enw eich plentyn i’r gofrestr.

Os ydych chi’n cael unrhyw broblem gyda’r system hon, cysylltwch â ni.

As you are aware schools are now having to transfer the collection of money from parents to the ParentPay system.  We will therefore be transferring the method of payment for Breakfast Club to ParentPay tomorrow, Monday the 11th of February 2019.

There will now be an electronic method of registration and the amount that you owe will appear on your ParentPay account.  It will work much like the system for dinners, you will only be charged when your child has attended.  Registers will be set up based on the children who currently attend Breakfast Club.  If you are new to Breakfast Club your child’s name can be added to the register.

If you experience any problems with this system, please do get in touch.

Celf a Chrefft yr Urdd Arts & Craffts

Er gwybodaeth, thema yr ardan Celf a Chrefft yn yr Eisteddfod eleni yw ‘Bwrlwm’. Mae rhestr cystadleuthau ar y linc isod.

http://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/cystadlu/gwaith-cartref/celf-dylunio-thechnoleg/

Byddwn angen enw eich plentyn a rhif y gystadleuaeth erbyn Dydd Llun, 11fed o Fawrth.

Diolch.

The theme for the Arts and Crafts section at the Urdd Eisteddfod this year is ‘Bwrlwm’ (Hustle & Bustle). There is a competition link below. 

http://www.urdd.cymru/en/eisteddfod/competitions/home-work/art-design-and-technology/

We require the name of your child and the competition number by Monday, 11th of March.

CogUrdd

Cofiwch am gystadleuaeth CogUrdd ar ol ysgol nos Wener tan 5:00 y.p. ar gyfer disgyblion Bl 5 a 6. Mae’r disgyblion eisioes wedi derbyn y pecyn gwybodaeth. Dim ond rysait 1 sydd angen ar gyfer y rownd yma.

www.urdd.cymru/files/4715/4271/1718/PECYN_GWYBODAETH_COGURDD_2019.pdf

 

Remember the Cog Urdd (cookery) competition after school on Friday until 5:00 p.m. for year 5 & 6 pupils. The pupils have already received the information pack. You are only required to cook recipe 1 for this round. 

http://www.urdd.cymru/files/2415/4271/2106/COGURDD_INFORMATION_PACK_2019.pdf

Disco Santes Dwynwen – Valentines Disco

Mae Ffrindiau’r Ysgol wedi trefnu disco Santes Dwynwen/ Sant Ffolant ar gyfer nos Iau, 14eg o Chwefror.  

Er mwyn dathlu Dydd Miwsig Cymru, mae’r Criw Cymry Cwl wedi penderfynu hyrwyddo cerddoriaeth Cymraeg yn y disco. Bu’r holl ddosbarthiadau yn gwrando ar Radio Cymru dydd Gwener.

The Friends of the School have organised a St Dwynwen/ Valentines Day disco Thursday, 14th of February.

In order to celebrate Welsh Music Day, the ‘Criw Cymry Cwl’ have decided to promote Welsh music at the disco. All classes listened to Radio Cymru on Friday.