School Council – Cyngor Ysgol

Yn dilyn ein cyfarfod wythnos diwethaf, os yn bosib, gofynnwn i’r cyngor ysgol aros ar ol yfory. Cyfnod sylfaen tan 4:00 .y.p. a chyfnod allweddol 2 tan 4:30 y.p. Mi fydd y disgyblion yn trafod arddangosfeydd yr ysgol efo’r Llywodraethwyr. 

Following our meeting last week, if possible, we ask the members of the school council to stay after school tomorrow. Foundation phase til 4:00 p.m. and key stage 2 til 4:30 p.m. The pupils will be discussing the school displays with the Governors.

Panto

Cofiwch am y panto Nadolig i blant Derbyn i Flwyddyn 4 yfory. Ga i hefyd eich hatgoffa i wneud y taliadau drwy Parent Pay os gwelwch yn dda.

Remember the Christmas panto for Reception to Year 4 children tomorrow. Can I also remind you to make payments through Parent Pay please.

 

Sinema Yfory – Cinema tomorrow

Fel y gwyddoch, mae Blynyddoedd 5 a 6 yn mynd i wylio ‘Small Foot’ yn Cineworld, Amwythig yfory. 

Gofynnwn i chi ddod i’r ysgol erbyn 8:45 os gwelwch yn dda.

Ga i hefyd eich hatgoffa bod angen i’r disgyblion ddod a cinio efo nhw rhag ofn ein bod ni’n hwyr yn cyrraedd yn ôl.

Eto rydym yn ddiolchgar i Gyfeillion yr Ysgol am gyfrannu tuag at swm er mwyn gostwng y costau.

Mae’r plant wedi penderfynu defnyddio ychydig o’u elw o’r ffair er mwyn prynu ‘Munchboxes‘. Mae trefniadau ychwanegol wedi ei wneud ar gyfer y disgyblion sydd efo alergeddau neu  anhoffterau. 

As you know, years 5 and 6 are going to watch ‘Small Foot’ at Cineworld in Shrewsbury tomorrow. 

Can we please ask you to bring the pupils to school by 8:45. The pupils will need a packed lunch as we may be back at school after dinner has finished. 

Again, we are grateful to the Friends of the School who are subsiding this event to help to keep the costs down.

The children have decided to spend some of their profit from the Christmas Fayre on Munchboxes. Additional arrangements have been made for pupils with allergies o’r dislikes.

 

Archeb Awen Meirion Order

Mae archebion Awen Meirion wedi cyrraedd yr ysgol. Gofynwn i chi gasglu eich archeb gyda’r arian (os nad ydych wedi talu yn barod) yn ystod oriau ysgol os gwelwch yn dda. Gadewch i ni wybod os ydych chi eisiau i ni anfon yr archeb adref efo’ch plentyn.

The Awen Meirion orders (Welsh books/ resources from the book Fayre) have arrived at school. Can we please ask you to collect your order along with the money (if you haven’t paid already) during school hours please. Let us know if you would like us to send your order home with your child. 

 

 

Eiddo coll – Lost property

Fe gollodd disgybl eiddo a oedd yn bwysig iddo dydd Gwener diwethaf. Rydym wedi edrych o amgylch yr ysgol, ond dydi’r eitem heb ddod i’r golwg eto. Mae llun tebyg i’r eiddo coll isod, ond mae’r freichled yn werdd. Os oes gennych unrhyw wybodaeth, cysylltwch â’r ysgol os gwelwch yn dda.

Diolch.

A pupil has unfortunately lost a sentimental item last Friday. We have searched the school, however it has not been located yet. Below is a similar photograph, however the item missing is green. If you have any information please contact the school. 

Thank you.