Wythnos – Week 23.09.19

Cynllun tymor Canol – Mid term plans

Er mwyn cael gwybod beth sydd yn mynd ymlaen yn y dosbarthiadau y tymor yma, ewch i’r wefan ac edrychwch ar dudalen y dosbarthiadau i weld cynlluniau y tymor.

To know what’s going on in classes this term, go to our website and view class pages to view the plans for the term.

 https://llanfyllin.powys.sch.uk/

 

URDD

Mae hi’n amser ymaelodi gyda’r Urdd unwaith eto. Os yw’ch plentyn yn dymuno ymaelodi, pris aelodaeth eleni (2019/20) yw £8.00 (£20 i deulu o 3 neu fwy). Er mwyn cyflymu’r broses o ymaelodi’r disgyblion, eleni rydym yn gofyn i chi ymaelodi eich plentyn ar-lein – https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

gan ddewis yr opsiwn ‘Ymaelodi unigolion neu Aelodaeth Teulu (3 neu fwy o blant)’ cyn gynted â phosib os gwelwch yn dda.

Ni fydd y plant yn cael cymryd rhan mewn gweithgareddau fel yr isod os nad ydynt yn aelodau:-

 1. Eisteddfod yr Urdd – cystadlaethau llwyfan, gwaith celf a chrefft a llenyddol.
 2. Bl 3-6 – Cystadlu yn chwaraeon yr Urdd -pêl-droed, pêl-rwyd, rygbi, athletau, nofio a.y.y.b).

Os bydd eich plentyn yn ymaelodi ar ôl Ionawr 9fed, bydd y pris yn codi i £10.00.

It’s time to join the ‘Urdd’ once again.

If your child wishes to join, this year’s membership price (2019/20) is £ 8.00 (£ 20 for a family of 3 or more). To speed up pupil registration, this year we are asking you to sign up your child online at https://www.urdd.cymru/en/join/

and select the ‘Join individuals or Family Membership (3 or more children)’ option, as soon as possible please.

The children will not be allowed to participate in activities such as the following if they are not members: –

 1. Urdd Eisteddfod – stage competitions, art and craft and literary work.
 2. Years 3-6 – Compete in various Urdd sports competitions – football, netball, rugby, athletics, swimming etc.

If your child joins after January 9th, the price will rise to £ 10.00.

 

Gorau Glas

Enillwyr yr wythnos.

This week’s winners.

 

Hysbyseb “Eat well for less” advert

BBC1’s hit show ‘Eat Well For Less?’ is BACK and looking for households to take part!

Eat Well For Less? is on the hunt for families / households looking to save money on their food shop!

Is the cost of your weekly food shop spiralling out of control?

Perhaps you’re desperate to save but under pressure to keep providing the household favourites?

Or do your health requirements affect your diet? Are you in need of some new inspiration?

Maybe you need help adjusting to a new financial situation?

Or are you just bored of buying and cooking the same foods every week?

… Masterchef’s Gregg Wallace & award winning grocer Chris Bavin are on a mission to prove that it is possible for families to save money on their food budget without scrimping on taste and nutrition. They hope that by analysing the shopping habits of UK families, they can help to show where we can source the best and cheapest quality food.

We’re currently on the hunt for families / households to take part in our new series – so get in touch with the team TODAY!

 

Email: eatwell@rdftelevision.com or Call: 0117 970 7682

*Any information which you give us will be processed in accordance with our Privacy Notice, a copy of which is available on request*

Gwersi Cymraeg – Welsh lessons

Mae dosbarthiadau dysgu Cymraeg wythnosol yn dechrau’r wythnos yma ledled Powys. 

Nid yw hi’n rhy hwyr i gofrestru.

learnwelsh.cymru

Weekly learn Welsh classes are starting this week throughout Powys. 

It’s not too late to register and turn up to classes that have already started.

Wythnos 16.09.19 Week

Lifeline – Crucial Crew

Aeth disgyblion Bl 6 i Groesoswallt dydd Llun. Fe wnaethant gymryd rhan mewn llawer o weithgareddau gan gynnwys; senarios a gyflwynir gan yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân, Ambiwlans St Johns, Heddlu Trafnidiaeth Prydain a chynrychiolwyr Gwylwyr y Glannau ond hefyd sesiynau ar fwlio, peryglon rhyngrwyd, diogelwch fferm, diogelwch beicio a diogelwch ar y ffyrdd.

Year 6 pupils went to Oswestry on Monday. They took part in many activities including; scenarios presented by Police, Fire Service, St John’s Ambulance, British Transport Police and Coastguard representatives but also sessions on bullying, internet dangers, farm safety, cycling safety and road safety.

 

Tag Rygbi – Tag Rugby

Aeth holl ddisgyblion Bl 5 a 6 i COBRA i gystadlu yng ngystadleuaeth Tag Rygbi. Cawsant ddiwrnod da a chyfle da i ddod i adnabod disgyblion o ysgolion eraill.

All year 5 and 6 pupils went to COBRA to compete in the Tag Rugby competition. They had a great time and a good opportunity to get to know other pupils from other Primary Schools.

 

Cynghorau/ Council

Cafodd yr Arwyr Iach, Dreigiau Digidol a’r Tim Eco eu cyfarfod cyntaf. Penodwyd Cadeirydd ac Ysgrifenydd a penderfynu ar flaenoriaethau y tymor.

The Healthy Heroes, Digital Dragons and the Eco Team had their first meeting. Chairperson and secretaries were chosen along with their priorities for the year.

 

Cymorth Ychwanegol – Additional Support

Rydym wrthi’n trefnu cymorth ychwanegol ar gyfer y disgyblion sydd angen hwb ymlaen. Daeth Mrs Judith Thomas MENTHA i’r ysgol i weithio efo rhai o’r disgyblion. Byddwn yn parhau i weld gwyneb Mrs Thomas yn yr wythnosau nesaf.

We’re currently organising additional support for pupils who need that extra boost. Mrs Judith Thomas, MENTHA came to school to work with some pupils. We will continue to see her in the coming weeks.

 

Hyfforddiant Beicio/ Cycling Proficiency

Cafodd hanner blwyddyn 6 hyfforddiant beicio dydd Gwener er mwyn rhoi cymorth iddynt wrth fynd ar y ffordd. Mi fydd gweddill blwyddyn 6 yn gwneud yr hyfforddiant ar y 25ain o Hydref.

Half of our year 6 pupils took part in cycling proficiency on Friday to give them support and training to ride a bike safely on the road. The remaining year 6 pupils will take part in the training on the 25th of October.

 

Gorau Glas

Llongyfarchiadau i ennillwyr yr wythnos hon ac wythnos diwethaf.

Congratulations to this week and last weeks winners.

 

Parent pay

Yn anffodus rydym wedi cael ychydig o drafferthion efo ‘Parent Pay’. Nid yw’r clwb brecwast yn arddangos ar eich cyfrifon. Rydym yn ymddiheuro am hyn ac rydym yn trio datryd y broblem cyn gynted a phosib.

 

Unfortunately we are having some trouble with ‘Parent Pay’. Breakfast club is not showing on your accounts. We apologise for this and we will try to sort the problem  as soon as we can.

Clybiau ar ol ysgol – After school clubs

Dyma’r clybiau a fydd yn cychwyn wythnos nesaf;

 • Nos Fercher tan 4:15 y.p.
  • Clwb Garddio – Bl 3-6
  • Clwb Dwylo prysur Bl 1 a 2
 • Nos Iau tan 4:30 y.p.
  • Clwb y Ddraig – Bl 3 -6

****CLWB Y DDRAIG YMLAEN NOS IAU YMA

The following clubs will be starting next week;

 • Wednesday until 4:15 p.m.
  • Gardening club – Year 3-6
  • Busy hands Club Year 1 & 2
 • Thursday until 4:30 p.m.
  • Dragon Sports – Year 3-6

****DRAGON SPORTS WILL BE STARTING THIS WEEK

 

 

 

Tag Rygbi Yfory – Tag Rugby Tomorrow

Bl 5 a 6

Cofiwch mae’r tag rygbi i holl ddisgyblion bl 5 a 6 yfory. Mi fydd y bws yn gadael yr ysgol am 8:45. Dewch i’r ysgol yn gwisgo eich dillad ymarfer corff os gwelwch yn dda a chofiwch eich brechdannau. Byddwn yn rhoi crys i’ch plentyn yn y bore. Yn anffodus, mae llawer o grysau ysgol ar goll. Os oes gennych chi grys adref, gofynnwn yn garedig i chi ddod a fo yn ol os gwelwch yn dda. Byddwn yn ol erbyn diwedd y dydd.

Year 5 a& 6

A reminder about the tag rugby tomorrow for all year 5 & 6 pupils. The bus will be leaving school at 8:45 a.m. Please come to school dressed ready in your P.E. kit and remember a packed lunch. We will give your child a sports top in the morning. Unfortunately, many tops have gone missing. If you have a top at home, we kindly ask you to return it. The pupils will be back by the end of the day. 

Helpwch ni – Help us

Mae’r ysgol yn cymryd rhan mewn 2 ymgyrch;

The school is taking part in 2 campaigns;

 

LLAETH Y LLAN

Cystadleuaeth i Ysgolion Cynradd yng Nghymru, gan rhoi’r cyfle iddynt ennill amryw o wobrau gwerth cyfanswm o £20,000 ‼️

 Rhaid hel gymaint a phosib  o gaeadau iogwrt Llaeth y Llan.

Mae hyn yn cadarnhau ein mynediad i’r raffl, sydd â gwobrau werth hyd at £1,000 pob mis, sydd i’w chynnal drwy gydol y flwyddyn.

Dewch a photiau gwag a’r caeadau i’r ysgol os gwelwch yn dda.

A competition that gives Primary Schools all over Wales the opportunity to win their share of a £20,000 prize fund ‼️

We must collect as many as possible Llaeth y Llan yogurt lids.

This qualifies our School for our MONTHLY RAFFLE DRAW!!

Each month a School will be drawn at random and will win prizes worth up to £1,000.

Please bring empty pots and lids to school.

 

ALDI

Rydym wedi cofrestru ar gyfer Kitforschools gyda Aldi. Os ydych yn gwario £30 dewch â’r sticeri i’r ysgol plîs.

Plis gofynnwch i’ch teulu, ffrindiau a chymdogion am gymorth.

We have registered for the kitforschools by Aldi. If you spend £30 please bring in the stickers for us to collect.

Please ask you family, friends and neighbours for support. 

 

Diolch am eich cydweithrediad!

Thank you for your co-operation!