Gala nofio yfory – Swimming Gala tomorrow

Mae’r disgyblion sy’n cystadlu yn y gala nofio yfory eisioes wedi derbyn y manylion. Gai eich hatgoffa ein bod yn gadael yr ysgol am 8:45 bore yfory. Diolch o flaen llaw i’r rhieni am gludo’r plant.

The pupils competing in the swimming gala tomorrow have previously received information. Can I remind you that we will be leaving the school at 8:45 a.m. Thank you to the parents that are transporting the children.

Llau pen – Head lice

Annwyl Riant / Gwarcheidwad,
Mae problem llau pen yn yr Ysgol. Gofynnwn yn garedig i chi fynd drwy wallt eich
plentyn a phawb sydd yn eich teulu er mwyn clirio’r broblem. Bydd angen i bawb fynd
drwy’r gwallt er mwyn datrys y broblem. Defnyddiwch grib fân a chyflyrydd neu fe
fedrwch gael deunyddiau ar brescipsiwn oddi-wrth y meddyg.

Diolch am eich
cydweithrediad.

Dear Parent / Guardian,
There is a problem with head lice at school at present. We ask all parents to
kindly check your child’s hair and family members so that we can solve the problem.
Everyone needs to do this so that the problem can be resolved. Use a nit comb and
conditioner or you can receive products on prescription from your doctor.

Thank you
for your cooperation.

Cerdd Dant

Bydd Bl 2 ac iau  yn ymarfer Cerdd Dant nos yfory (Nos Fawrth) tan 4:15 y.p. ac mi fydd Bl 3 a 4 yn ymerfer nos Fercher tan 4:30/4:45 y.p.

Diolch i Miss Brenda Davies, Megan Llwyn Glas a Delyth Evans am eu hamser.

Year 2 and under will be practising Cerdd Dant tomorrow evening (Tuesday) until 4:15 and years 3 & 4 will be practising on Wednesday until 4:30/ 4:45 p.m.

Thank you to Miss Brenda Davies, Megan Llwyn Glas and Delyth Evans for their time.

Croeso nol a hwylfawr – Welcome back & Goodbye

Braf oedd croesawu Miss Emalie Jones yn ol heddiw ar ol ei chyfnod mamolaeth. Byddwn yn ffarwelio efo Miss Richardson yfory a byddwn yn croesawu Mrs Saran Martin yn ol dydd Mercher. Hoffwn ddiolch i Miss Richardson am ei gwaith yn yr ysgol yn ystod y flwyddyn diwethaf. Byddwn yn parhau i weld Miss Richardson o amgylch yr ysgol tan iddi gychwyn ei swydd newydd yn Ysgol Gynradd Llanfar Caereinion ar ol y Pasg.

It was lovely to welcome back Miss Emalie Jones today following her maternity leave. We will be saying goodbye to Miss Richardson tomorrow and we will be welcoming Mrs Martin back on Wednesday. I would like to take this opportunity to thank Miss Richardson for her hard work during the past year. We will continue to see her around the school until Easter before she starts her new post at Llanfair Caereinion Primary School.

Comic Relief

Dydd Gwener byddwn yn codi arian at Comic Relief. Mae’r cyngor ysgol wedi penderfynu cael diwrnod di-wisg ysgol am gyfraniad o £1 os gwelwch yn dda. Byddwn hefyd yn gwneud gweithgareddau hwylus sy’n ymwneud â Meddylfryd Twf yn y bore, eisteddfod ysgol yn y prynhawn a gweithgaredded hwylus cyn mynd adref. Er mwyn cymryd rhan yn y gweithgareddau gofynnwn am gyfraniad ychwanegol o 50c os gwelwch yn dda.

Friday we will be fundraising for Comic Relief. The school council have decided to have a non-school uniform day for a contribution of £1.  We will also have fun Growth Mindset activities in the morning, a school eisteddfod in the afternoon and a fun activity at the end of the day. To take part in these activities we kindly ask for an additional donation of 5op.

Urdd

Ni fydd ymarfer ymgom yfory.

Os ydych wedi bod yn brysur yn gwneud cef a chrefft, dewch a nhw i’r ysgol bore dydd Llun os gwelwch yn dda. Gwnewch yn siwr bod enw eich plentyn, enw a rhif y gystadleuaeth ar ei gwaith os gwelwch yn dda.

Byddwn yn derbyn yr amserlen ar gyfer dydd Sadwrn yn ystod yr wythnos.

No ymgom practice tomorrow.

If you have been busy preparing arts and crafts, please bring them to school Monday morning. Please ensure your child’s name, competition name and number is on their items.

We will receive the timetable for Saturday during the week.

Mantell yr Arbenigwr – Mantle of the Expert

Bu’r ddwy Mrs Bethan Jones yn derbyn cyflwyniad ac hyfforddiant ‘Mantell yr Arbenigwr’. Byddant yn arbrofi mis nesaf. Roedd y plant a gafodd blas ohonno yn gyffrous.

The two Mrs Bethan Jones received an introduction and training for ‘Mantle the Expert’ today. They will be experimenting next month. The children who received the taster session were very excited.