Cych derbyn ysgolion cynradd – Primary school admission round

Mae cylch derbyn ysgolion cynradd ar gyfer dysgwyr Powys a anwyd rhwng 01/09/2015-31/08/2016. Y dyddiad cau ar gyfer y rownd dderbyn yw dydd Gwener 10fed o  Ionawr, 2020.

 

The Primary School Admission Round is for Powys Learners born between 01/09/2015 – 31/08/2016. The closing date for the admission round is FRIDAY 10 JANUARY, 2020.

 

https://en.powys.gov.uk/article/1160/Apply-for-a-Primary-School-Place?fbclid=IwAR2_4y9WSl2ieQlVtnDrZTXU8IkUcYWRpPNFKt3GuW7jINb18jKlxg4OjDg

Tymor y Gwanwyn – Spring Term

DARLLENWCH YN OFALUS – GWYBODAETH PWYSIG AM YR WYTHNOS HON

PLEASE READ CAREFULLY – IMPORTANT MESSAGES REGARDING THIS WEEK.

 

Blwyddyn Newydd Dda!

Edrychwn ymlaen i’ch gweld yfory.

Thema

Cafodd y disgyblion cyfle i roi mewnbwn ar syniadau themau tymor diwethaf. Y thema mwyaf poblogaidd oedd ‘Y Ddraig Goch’. Rydym wedi gofyn wrth y disgyblion am eu syniadau ac awgrymiadau yn barod. Os oes gennych chi unrhywbeth i’w gynnig ar gyfer y thema, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.

Staffio

Mi fydd Mrs Rhian Tomlinson yn dychwelyd nol i’w henw fel Ms Rhian Griffiths.

Cinio Yfory

Cinio yfory (7/01/20) fydd Pizza, tatws wedi’u deisio a Ffa Pob neu pys melyn. Bydd gweddill yr wythnos fel y nodwyd ar y fwydlen.

Hyfedredd Beicio

Mae’r hyffordiant Hyfedredd Beicio a gafodd ei ohirio cyn y Nadolig ar gyfer disgyblion Bl 6 y ffrwd Gymraeg wedi’i drefnu ar gyfer dydd Mercher, 9fed Ionawr. Sicrhewch fod eich plentyn yn dod â’u beic, helmed, cot, het a menig.

Urdd

Cofiwch ymaelodi eich plentyn â’r Urdd!
Tan hanner nos ar y 9fed o Ionawr mae aelodaeth yn £8 y pen (£20 am aelodaeth teulu). O’r 10fed ymlaen – £10 y pen (£25 am aelodaeth teulu).

Gwisg Ysgol / Gwallt ayyb.

Disgwylir bod yr holl blant yn gwisgo’r wisg ysgol cywir.

Er mwyn eich HATGOFFADIM ‘TRAINERS’ i gael eu gwisgo.  GWALLTIAU ADDAS o.g.y.dd. Gofynnwn i walltiau hir gael ei glymu nôl.   Mae ein polisi gwisg ysgol i’w weld ar y wefan ysgol os hoffech wybodaeth pellach.

Alergedd cnau

Ga i atgoffa rhieni am ganllawiau alergedd cnau yn yr ysgol.  MAE’N ALLWEDDOL BWYSIG NAD YDYCH YN ANFON UNRHYW  FWYDYDD SY’N CYNNWYS CNAU I’R YSGOL. 

Absenoldebau

Os yw eich plentyn yn  absenol, rhowch wybod i’r ysgol erbyn 9:00 y.b. ogydd drwy ebost neu galwad ffôn.

 

Happy New Year!

We’re looking forward to seeing you tomorrow.

Theme

The pupils had the opportunity to input their ideas for school themes. The most popular theme was ‘The Red Dragon’. The pupils have already shared their ideas and suggestions. If you can contribute to the theme in any way, please let us know.

Staffing

Mrs Rhian Tomlinson will be returning to her name as Ms Rhian Griffiths.

Tomorrow’s Lunch

Tomorrow’s lunch (7/01/20) will be Pizza, Herby diced potatoes & Baked Beans or sweetcorn, the following days will be as stated on the menu.

Cycling Proficiency

The Cycling Proficiency training that was cancelled before Christmas for the year 6 Welsh stream pupils has been arranged for Wednesday, 9th January. Please ensure that your child brings their bike, helmet, coat, hats and gloves.

Urdd

Remember to join your child with the Urdd!
Until midnight on the 9th of January membership costs £8 each (£20 for family membership). From the 10th onwards – £10 each (£25 for family membership).

School Uniform / Hair etc.

It is expected that all children wear the correct school uniform. REMINDER –  NO TRAINERS to be worn.  SUITABLE HAIRCUTS/STYLES only please.  We ask that long hair is tied back.  Our uniform policy is available on the school website if you would like any further guidance.

NUT ALLERGY

May I remind parents about the school’s Nut Allergy guidelines. IT IS VITAL THAT YOU DO NOT SEND ANY NUT OR NUT RELATED PRODUCTS.   

Absences

If your child is absent, please let the school know by 9:00 a.m. You can contact the school by phone or email.

 

Cylchlythyr Rhagfyr – December Newsletter

Blwyddyn Newydd Dda! Gobeithio i bawb fwynhau’r Nadolig. Cofiwch gan fod yfory, Ionawr 6ed yn ddiwrnod hyfforddiant mewn swydd,  dydd Mawrth, Ionawr 7fed fydd y diwrnod mae’r disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol.

Atodwyd cylchlythyr Rhagfyr.

Happy New Year! We hope that everyone enjoyed the Christmas break. A reminder that the children start back in school on Tuesday, January 7th as tomorrow, Monday the 6th is a training day.

Attached is December’s newsletter.

Cylchlythyr Rhagfyr 2019 December Newsletter

Sioe Cyw – Cyw Show

Fel y gwyddoch, mae sioe Cyw yfory. 

Os yw eich plentyn yn sal, rydym yn obeithiol y gallwn ail-werthu eich tocyn oherwydd bod tocynnau  i gyd wedi gwerthu. Yna cewch eich arian yn ol.

Os yw eich plentyn yn sal, gadewch i ni wybod peth cyntaf yn y bore os gwelwch yn dda. Os ydych eisiau tocyn ar gyfer eich teulu, neu yn gwybod am rhywun sydd eisiau tocyn, ebostiwch office@llanfyllin.powys.sch.uk.

 

As you are aware, the Cyw show is tomorrow.

If you’re child is unwell, we are hopeful that we will be able to re-sell your ticket as the show is sold out. Therefore you will have your money back.

If your child is unwell in the morning, please let us know first thing in the morning. If you would like a ticket for your family or know of someone who would like a ticket please let us know by emailing office@llanfyllin.powys.sch.uk.

Norovirus

 

Rydym wedi cael cadarnhad bod unigolion wedi cael norovirus.

Dylid cadw unrhyw unigolyn â dolur rhydd a / neu salwch i ffwrdd o’r ysgol nes ei fod  yn rhydd o symptomau – am o leiaf 48 awr (y rheol 48 awr).

Mae’r disgyblion wedi cael gwasanaeth am hylendid ac mae’r staff wedi cael cyfarwyddiadau a chanllawiau ychwanegol.
Os yw disgybl yn wael, byddwn yn clirio yr ardal nes bod yr ardal wedi’i glanhau. Rydyn ni wedi stopio gweithgareddau chwarae tywod, dŵr, toes a bydd teganau bach e.e. lego, yn cael ei drin.
Mae posteri golchi dwylo wedi’u gosod yn y toiledau.
Rydym yn sicrhau bod diheintydd wedi’i seilio ar glorin yn cael ei ddefnyddio i lanhau arwynebau cyswllt llaw trwy’r ysgol.

 

We have had confirmation that individuals have had norovirus.

Any individual with diarrhoea and/or vomiting illness should be kept away from school until they have been free of symptoms-for at least 48 hours (the 48 hour rule).

The pupils have had an assembly about hygiene and staff have been instructed with additional guidelines.

If a pupil is poorly the area is cleared until the area has been cleaned.  We have stopped sand, water and play- doh play activities and small toys e.g. lego, will be treated.

Hand washing posters have been places within the toilet facilities.

We ensure that a chlorine based disinfectant is used to clean hand contact surfaces throughout the school. 

Cinio yr wythnos hon – Lunch this week

Mae newidiadau ar y fwydlen ar gyfer yr wythnos hon.

Dydd Llun – Peli cig gydas saws a phasta – Crymbl afalau a chwstard

Dydd Mawrth – Mini Grill – Iogwrt ac eirin gwlanog

Dydd Mercher – Cinio Nadolig

Dydd Iau – Selsig, stwnsh a ffa pob – Myffin a llaeth

Dydd Gwener – Bysedd pysgod neu eog wedi ei bobi – gyda sglodion – Tarten jam efo cwstard

 

**Dydd Mawrth – 7fed o Ionawr – Pitsa – Hufan ia

 

There are changes to the school menu this week.

Monday – Meatballs in sauce with pasta -Apple Crumble and custard

Tuesday – Mini Grill – Yogurt and peaches

Wednesday – Christmas Dinner

Thursday – Sausage, mash and beans – Muffin and milk

Friday – Fish fingers  or salmon bake with chips – Jam tart and custard

 

**Tuesday, 7th January – Pizza  – Ice cream.