Trip Derbyn-Bl4 – Reception-Year 4 trip

03/07/19

Ymweliad fferm Hufen iâ Sir Gaer/ Cheshire Ice Cream Farm trip.

Er gwybodaeth mae rhagolygon tywydd Dydd Gwener, yn edrych yn braf iawn ar gyfer trip dosbarthiadau Cyfnod Sylfaen a blynyddoedd 3 a 4, felly gofynnwn i chi sicrhau bod gan eich plentyn het haul a digon o ddiod. Gofynnwn i chi hefyd sicrhau eich bod wedi rhoi eli haul ar eich plentyn cyn dod i’r ysgol. Gan y bydd y disgyblion yn mynd i ardal chwarae gwlyb yno, a fedrwch os gwelwch yn dda rhoi pâr sbâr o ddillad mewn bag plastig ym mag eich plentyn- siorts, crys T a dillad isaf rhagofn iddo/iddi wlychu.

Diolch yn fawr. 

For your information the weather forecast for the Infants and Year 3 and 4 trip on Friday looks sunny, therefore we ask that you ensure your child has a sun hat and enough drink. We also ask you to ensure that you have put sun cream on your child before coming to school. Because there is a wet area there, could you please put a spare pair of clothes in a plastic bag in your child’s bag- shorts, T-shirt and underwear in case he/she gets wet.

Thank you.

Dosbarth Mrs Martin’s Class

Diolch yn fawr i’r rhieni a ddaeth i dacluso yr ardal tu allan heddiw. Rydym ar y trywydd cywir. Roedd torri gwrychoedd, brwsio, peintio a thrwsio. Diolch i’r rhieni am gyfrannu paent. Mae’r ardal tu allan yn edrych yn well yn barod. Byddwn angen cot arall o baent a gosod yr ‘artificial turf’ nesaf. Os ydych ar gael i helpu, gadewch i ni wybod. Mae rhai o’r rhieni yn meddwl picied mewn yn ystod sesiynau Cylch/ playgroup. Cawsom cipolwg o’r turf ar y llawr, mi fydd o’n edrych yn wych ar ol i ni ei gwblhau.

Thank you to the parents that came to start tidying up the outside area today. We are on the right track. We had parents cutting hedges, brushing, fixing, and paining. Thank you to the parents that also donated paint. The outdoor area looks better already. Another coat of paint is needed and we will need to lay the artificial turf next. If you’re free to help, please let us know.  Some parents have decided to pop in during cylch/ playgroup hours. After everyone’s hard work, we had a sneak peak of the turf on the floor. It’s going to look amazing once it’s finished.

Blwyddyn 6 – Year 6

Pob lwc i flwyddyn 6 wrth iddynt fynd am ychydig o ddyddiau i’r ysgol uwchradd.

Mi fydd gwasanaeth ffarwelio â nhw yn cael ei gynnal bore dydd Gwener, 19eg o Orffennaf am 10 y.b. Mae croeso i rieni disgyblion bl 6 ddod i’r gwasanaeth yma.

Good luck to year 6 as they spend the next few days at the high school.

Their leavers assembly will be held on Friday, 19th of July at 10 a.m. Year 6 parents are welcome to attend this assembly.

 

 

Noson Agored – Open Evening

O fewn ein dyddiadur mae noson agored wedi’w drefnu ar gyfer nos Lun nesaf, 8fed o Orffennaf. Yn anffodus mae’n rhaid i ni newid y dyddiad yma i nos Lun 15fed o Orffennaf. 

Mae croeso i chi fynychu’r noson gyda’ch plentyn a bydd cyfle iddynt dangos eu dosbarthiadau a’u llyfrau i chi. Does dim sesiwn 10 munud 1 i 1 fel y nosweithiau eraill, ond er hynny, os oes gennych chi unrhyw bryder mae croeso i chi drefnu i gael sgwrs efo’r athro/ awes dosbarth. Bydd adroddiadau yn cael eu danfon adref wythnos nesaf.

Yn ystod y noson bydd Bl 5 a 6 yn trefnu amgueddfa ‘pop up’ fel rhan o’n dathliadau 50eg ac mi fyddant yn darparu ychydig o luniaeth.

 

An open evening is currently in our diary for next Monday, 8th of July. Unfortunately we are postponing this evening to Monday the 15th of July.

You’re welcome to attend the evening with your child and they will have the opportunity to show you their classes and books. There’s no 10 minute 1 to 1 meeting like the other parents evening, however, if you have any concerns, please arrange a discussion with the class teacher. School reports will be sent home next week.

During the evening year 5 and 6 will be organising a ‘pop up’ museum as part of the 50th celebrations and refreshments will be provided.

Diwrnod trosglwyddo – Transition Day

Dydd Iau yma bydd diwrnod trosglwyddo ysgol gyfan. Mi fydd pob plentyn yn cael diwrnod cyfan yn y dosbarthiadau ar gyfer mis Medi. Gweler y drefn isod. Rydym wedi cyfeirio at y blynyddoedd fel y maent yn bresennol.

 • Dosbarth Mrs Rh. Tomlinson – Plant newydd Medi 2019, Derbyn  a Bl 1.
 • Dosbarth Mrs S. Martin – Plant newydd Medi 2019, Derbyn  a Bl 1.
 • Dosbarth Mrs B. W. Jones – Blwyddyn 2 a 3
 • Dosbarth Mrs B E. Jones – Blwyddyn 2 a 3
 • Dosbarth Mr M Roberts – Bl 4 a 5
 • Dosbarth Mrs A Davies – Bl 4 a 5 

 

 • Peth cyntaf yn y bore;
  • Dosbarth Derbyn presennol  i fewn drwy’r drws canol (ar y ramp) ac ymlaen i’r iard fach ar y cefn.
  • Blwyddyn 2 presennol i aros ar yr iard fawr ac yn mynd mewn pan fydd y gloch yn canu.
 • Diwedd dydd;
  • Pawb allan o’r dosbarthiadau ‘newydd’.

Byddwn yn egluro yr uchod i’r plant yfory. Os oes gennych unrhyw gwestiwn yn y cyfamser, cysylltwch â ni.

Er gwybodaeth, mi fydd cyfweliadau ar gyfer swydd Bl 5 a 6 ffrwd Gymraeg o fewn yr wythnos nesaf.

 

This Thursday will be our whole school transition day. Each child will spend the whole day in their new class as of September. Please see the order of the day below. We have referred to the year groups as they are currently.

 • Mrs Rh. Tomlinson’s class – New children September 2019, Reception and Year 1.
 • Mrs S. Martin’s class – New children September 2019, Reception and Year 1.
 • Mrs B. W. Jones’s class – Years 2 and 3.
 • Mrs B E. Jones’s class – Years 2 and 3.
 • Mr M Roberts’s class – Years 4 and 5
 • Mrs A Davies’s class – Years 4 and 5.

 

 • First thing in the morning:
  • Current Reception in through the middle door (on the ramp) and on to the small year at the back.
  • Current Year 2 to stay on the big yard until the bell rings.
 • End of the day;
  • Children out from their new classes.

The above will be explained to the pupils tomorrow. However, if you have any additional questions, please don’t hesitate to contact us.

For your information, interviews for the Welsh Year 5 and 6 class will be held within the next week.

Ffair Haf – Summer Fair

Diolch o galon i Gyfeillion yr ysgol am drefnu Ffair Haf gwych ddoe.  Mae yna dipyn o waith yn mynd i drefnu a pharatoi o flaen llaw ac yr holl waith er bydd y plant. 

Dioch i’r teuluoedd am ddod i gefnogi. Edrychwn ymlaen i glywed faint o arian cafodd ei godi.

 

Thank you to the Friends of the School for organising a great Summer Fair. A lot of work goes into organising and preparing before hand, and all the hard work in aid of the children.

Thank you to the families that came to support. We’re looking forward to hearing the amount that was raised. 

Ffair Haf – Summer Fair

Edrychwn ymlaen i’ch gweld chi yfory. Bydd y ffair yn cychwyn am 12 y.p.

Os ydych ar gael i helpu i baratoi yn y bore, byddwn yn cychwyn am 9.

We look forward to seeing you tomorrow. The fair starts at 12 p.m.

If you are available to set up in the morning, we will be making a start at 9.