Mabolgampau – Sports Day

O ble ddaeth y glaw?

Rydym yn bwriadu parhau efo’r trefniadau, ond bydd pethau ychydig yn wahanol.

Bore – Mwyafrif o’r gweithgareddau ar iard yr ysgol.

Prynhawn – Cystadlaethau rhedeg ar y cae

Gall y drefn yma newid yn dibynnu ar y tywydd a pha mor wlyb yw’r cae.

 

Where did that shower come from?

We will be proceed with our plans, however, there will be a few changes.

Morning – Most of the activities on the school yard.

Afternoon – Track races on the field.

The arrangements can change depending on the weather and the condition of the field.

 

Mabolgampau – Sports Day

Da iawn i’r holl blant am gystadlu heddiw.

Mi fydd Mabolgampau Cyfnod Allweddol 2 (Bl 3-6) yn cychwyn am 10:00 bore yfory. Yn ystod y dydd, mi fydd y plant yn cylchdroi o amgylch gweithgareddau. Tuag at diwedd y prynhawn mi fydd y ras 200m a’r ras gyfnewid.

Hoffwn ddiolch o flaen llaw i deulu Prust, SPAR Llanfyllin a fydd yn darparu ffrwythau a dwr i’r plant yfory.

 

Well done to all the pupils for competing today

The Key Stage 2 (years 3-6) sports day will start at 10:00 tomorrow morning. The pupils will rotate around the activities during the day. The 200m relay and relay will take place towards the end of the afternoon.

I would like to thank the Prust family, SPAR Llanfyllin in advance for supplying fruit and water for the children tomorrow. 

Mabolgampau – Sports day

Mi fydd y mabolgampau ymlaen heddiw.

Welwn ni chi am 1 y.p.

Yn dilyn y mabolgampau, mi fydd y plant yn dychwelyd mewn i’r ysgol ac allan drwy’r drysau arferol. 

Sports day will carry on as arranged today.

We’ll see you at 1 p.m.

Following the sports, children will return to their classes and will leave through the usual doors.

Mabolgampau – Sports Day

Fel y gwyddoch, mae Mabolgampau y Cyfnod Sylfaen (Derbyn, Bl 1 a 2) wedi’w drefnu ar gyfer prynhawn yfory. Mae’n bwrw glaw ar hyn o bryd, ond mae’n gaddo diwrnod sych yfory. Byddwn yn asesu’r cae yn y bore, ac yn dod i benderfyniad erbyn 11:00 y.b. 

As you are aware, the Foundation Phase (Reception, Year 1 & 2) Sports day is scheduled for tomorrow afternoon. It’s raining at the moment, however, it’s promising a dry day tomorrow.  We will assess the field tomorrow morning and come to a decision by 11:00 a.m.

Clybiau ar ol ysgol – After School clubs

Mi fydd ychydig o newidiadau i glybiau ar ol ysgol am yr wythnosau nesaf;

  • Clwb Garddio Nos Fawrth
  • Clwb Codio – Nos Iau
  • Clwb Dwylo Prysur – Nos Fawrth
  • Dim Clwb y Ddraig ond mi fydd Matthew Digwood yn cynnal clwb pel-droed i ddisgyblion blynyddoedd 2-6 ar nos Fercher am £3.

There will be a few changes to after school clubs for the next few weeks;

  • Gardening Club – Tuesday
  • Coding Club – Thursday
  • Busy hands Club – Tuesday
  • No Dragon Sports, however, Matthew Digwood will be running a football club after school on Wednesdays for pupils years 2-6 for £3.

Nyrs ysgol – School nurse

Fel rhan o’r cwricwlwm, mae’n bwysig bod eich plentyn yn deall y newidiadau a fydd yn digwydd i’w cyrff. Felly, ddydd Mawrth, bydd nyrs yr ysgol yn ymweld â Blwyddyn 5 a 6 i siarad am ‘dyfu i fyny ‘.

Bydd y nyrs  yn siarad â’r bechgyn a merched ar wahân.

Rydym yn teimlo ei fod yn bwysig i chi wybod bod y drafodaeth hon yn digwydd fel y gallwch baratoi eich plentyn o flaen llaw neu trafod ymhellach yn dilyn y sesiwn.

Rydym yn agor y sesiwn i ddisgyblion Blwyddyn 5 eleni yn ogystal a Blwyddyn 6. Fodd bynnag, os ydych chi’n teimlo nad yw eich plentyn yn barod, gadewch i ni wybod.

As part of the curriculum it is important that your child understands the changes that will take place to their bodies. Therefore, on Tuesday, the school nurse will be visiting Year 5 & 6 to talk about ‘growing up’.

Boys and girls will be spoken to separately.

We felt it important that you, as parents, know this discussion is taking place so that you can prepare your child and follow up this session in whatever way you feel is appropriate. 

We are opening the session  to Year 5 pupils a swell as Year 6 pupils this. However, if you feel that your child isn’t ready, please let us know.

Parti Sali Mali Party

Dydd Iau nesaf 20fed o Fehefin mi fydd disgyblion y Cyfnod Sylfaen (derbyn 1 a 2) yn dathlu parti Sali Mali yn 50 oed gyda pharti. Rydym yn ddiolchgar i Mudiad Meithrin  am drefnu’r parti yn yr ysgol. Byddwn yn gwneud gwahanol weithgareddau yn y prynhawn ac yn cael cacen fach hefyd. Gofynnwn i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad nhw hunain neu ddillad parti Dydd Iau.

Diolch

Next Thursday 20th of June the Foundation Phase (reception, year 1 and 2) pupils will be celebrating Sali Mali’s 50th birthday with a party. (Sali Mali is a Welsh TV and book character). We are grateful to Mudiad Meithrin for organizing the party in school.

We will be doing various activities in the afternoon and having some cake too. We ask Foundation Phase pupils to come to school in own clothes/ party clothes on Thursday.

Thank You.

 

Cyfarfod Bobol Bach Meeting

Cyfarfod Clwb ar ôl ysgol “Bobol Bach” ar Nos Fercher 26ain o Fehefin

 Byddwn yn cynnal cyfarfod pwysig ar gyfer rhieni sy’n defnyddio “Bobol Bach” am 7 o’r gloch ar nos Fercher 26ain o Fehefin. Mae croeso i unrhyw rieni sy’n dymuno defnyddio “Bobol Bach” yn y flwyddyn nesaf (sef o ddechrau mis Medi ymlaen) i ddod.

   Byddwn yn trafod oriau Bobol Bach ( amseroedd agor a chau), prisiau, staffio a rôl y pwyllgor.

   Os hoffech chi ddefnyddio Bobol Bach y flwyddyn nesaf, ceisiwch fynychu’r cyfarfod os gwelwch yn dda.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r ysgol.

Diolch yn fawr.

 

“Bobol Bach” After School Club Meeting on Wednesday 26th June.

We will be holding an important meeting for Bobol Bach parents on Wednesday 26th June at 7pm. Any parents wishing to use Bobol Bach in the coming school year (i.e. , from the beginning of September) are welcome to attend.

   We will be discussing Bobol Bach hours ( opening and closing times), pricing, staffing and committee roles.

   If you would like to use Bobol Bach in the next school year, please try to attend.

If you have any questions, please contact the school.

 

Thank you.

Dyddiadau 2020 Dates

Er gwybodaeth

Bydd gŵyl y banc mis Mai  2020 yn cael ei symud i nodi 75 mlynedd ers Diwrnod VE. Mi fydd yn symud o ddydd Llun 4 o Fai i ddydd Gwener 8 o Fai i nodi 75 mlynedd ers Diwrnod VE.

For your information

The early May bank holiday in 2020 will move from Monday 4 May to Friday 8 May to mark the 75th anniversary of VE Day.