Gwasanaeth Diolchgarwch/ Harvest Thanksgiving Festival

Diolch am eich cefnogaeth ddoe. Roedd y plant yn wych!

Diolch am eich cyfraniadau tuag at Dog Trust Wales a Cronfa Lingen Davies. Hyd yn hyn rydym wedi casglu bron i £300. DIOLCH YN FAWR!

Thank you for your support yesterday. The children were great!

Thank you for your contributions towards Dogs Trust Wales and Lingen Davies Appeal. So far we have raised close to £300. THANK YOU VERY MUCH!

 

Cardiff Trip Caerdydd

Mi fydd disgyblion Bl. 6 yn ymweld â Gwersyll yr Urdd yng Nghaerdydd ar ddiwedd wythnos nesaf.

Gweler y manylion sydd wedi cael eu hanfon adref heddiw. Os yw eich plentyn yn mynd, dilynwch ni ar trydar. Byddwn yn rhoi gwybodaeth a lluniau er mwyn gadael i chi wybod am yr holl weithgareddau.

Year 6 pupils will be visiting the Urdd centre in Cardiff at the end of next week.

Please see the information attached which was sent home today. If your child is going to Cardiff, please follow us on twitter. We will be posting many updates and pictures to keep you informed of the activities.

 

Amserlen_Cynradd_Llanfyllin_2017

General_Information_Urdd_City_Sleepover

Gwybodaeth_Gyffredinol_Gwersyll_Caerdydd

Trip_Caerdydd -manylion 2017

Tystysgrif Iechyd Health Certificate1 (1)

Gwasanaeth Diolchgarwch – Thanksgiving Service

Yfory mae ein gwasanaeth Diolchgarwch yng Nghapel Tabernacl am 1:30 y.p.

Bydd casgliad yn ystod y gwasanaeth tuag at Dog Trust Wales a Chronfa Cancr Lingen Davies. 

Er mwyn sicrhau dioglewch eich plentyn/ plant, gofynnwn yn garedig i chi gasglu eich plentyn/ plant o gefn y capel ar ôl y gwasanaeth. Byddwn yn rhyddhau eich plentyn/ plant unwaith yr ydym yn gweld rhiant/ gwarchodwr. Mi fydd gweddill y disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ac yn dilyn y drefn arferol.

Ni fydd clwb dawns, clwb darllen na chlwb dwylo prysur yn cael ei gynnal nos yfory.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld.

Our Thanksgiving service is held at Tabernacl Chapel tomorrow at 1:30 p.m.

A collection will be made during the service towards Dog Trust Wales and Lingen Davies Cancer Fund.

In order to ensure the safety of your child/ children, can we politely ask you to collect your child/ children from the back of the chapel after the service. We will release your child once we see a parent/ guardian. The remaining pupils will return to school and follow their usual routine.

No Dance Club, Book club or Busy hands club tomorrow evening.

We look forward to seeing you.

Alisha-Jayne Dance Academy

Mas dosbarthiadau dawns ‘Alisha-Jayne Dance Academy’ wedi cychwyn yn Ysgol Gynradd Llanfyllin bob nos Fawrth.

Gweler yr atodiad isod am fwy o wybodaeth.

llanfyllin advertisment 1

‘Alisha-Jayne Dance Academy’ have started at Llanfyllin Primary School every Tuesday.

For more information, please see the attached document.

llanfyllin advertisment 1

 

Diwrnod Shwmae, Su’mae

Mae Diwrnod Shwmae, Su’mae yn gyfle i ddathlu’r Gymraeg yn eich cymuned, gweithle neu ysgol. Mae’n ddiwrnod arbennig i annog y genedl i ddechrau pob sgwrs gyda Shwmae neu Su’mae. Cyn pen dim bydd un Shwmae neu Su’mae yn troi yn gannoedd neu filoedd trwy gydol y flwyddyn.
O ganlyniad i ddydiadur prysur, byddwn yn dathlu Diwrnod Shwmae, Su’mae ar ddydd Gwener, 10fed o Dachwedd. Mae’r Criw Cymraeg a’r Criw Cymru Cwl yn brysur yn paratoi syniadau ar gyfer y diwrnod.
Diwrnod Shwmae, Su’mae is an opportunity to celebrate the Welsh language in your community, workplace or school. It aims to encourage the people of Wales to start every conversation with “Shwmae” or “Su’mae”. Before long, a single Shwmae or Su’mae will turn into hundreds and thousands of greetings throughout the year.
Due to our busy calendar, we will not be celebrating this week. Our Diwnrod Shwmae, Su’mae will be held on Friday, 10th November. The children of Criw Cymraeg and Criw Cymru Cwl are busy thinking of ideas.

http://www.shwmae.org/

 

Ysgol Uwchradd Llanfyllin High School

Neges gan Ysgol Uwchradd Llanfyllin.

A message from Llanfyllin High School.

Diolch enfawr i bawb gymrodd ran yn ein Noson Agored blwyddyn 6.
 
Roedd yn wych gweld cymaint o wynebau newydd. Gobeithiwn eich bod chi wedi mwynhau ymweld a gwahanol adrannau a chymryd rhan mewn gweithgareddau bendigedig o gwmpas yr ysgol, ac yn bwysicach yn teimlo’n rhan o’n hawyrgylch “teulu” cyfeillgar.
 
Os nad oeddech yn medru mynychu’r noson neithiwr, gallwch wylio ein fidio a ddefnyddiwyd yn ein cyflwyniad isod.
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, ffoniwch yr ysgol ar 01691 648391
 
https://youtu.be/2qiiEmnea78

A huge big thank you to everybody that attended our “New Intake” Open Evening.
 
It was great to see so many new faces. We hope you enjoyed visiting the different departments and taking part in all the wonderful activities going on around the school and more importantly feeling a part of our warm and friendly “teulu” (family) atmosphere.
 
If you were unable to make last night’s event, you can watch the video used in our presentation below.
 
If you have any further questions then please feel free to contact the school on 01691 648391
 
https://youtu.be/2qiiEmnea78

Gwasanaeth Diolchgarwch – Harvest Festival Service

GWASANAETH DIOLCHGARWCH – HARVEST FESTIVAL

Capel Tabernacl (Ffordd y Cain) – Tabernacle Chapel (Ffordd y Cain)

1.30 y.p. – Dydd Mercher, Hydref 18fed 2017

Croeso cynnes i rieni a chyfeillion

Casgliad tuag at Apêl Cancr Lingen Davies a ‘Dogs Trust Wales’

Bydd y plant yn cerdded i’r Capel o’r ysgol i ymarfer ar amseroedd gwahanol yn ystod y dyddiau nesaf. Os na fyddwch yn gallu mynychu’r gwasanaeth diolchgarwch ond am gyfrannu tuag at Apêl Cancr Lingen Davies a ‘Dogs Trust Wales’ yna gallwch yrru eich cyfraniad i’r ysgol.

 

1.30 p.m. – Wednesday 18th October, 2017

A warm welcome to everyone

Collection towards the Lingen Davies Cancer Appeal and Dogs Trust Wales

The children will be walking down to the Chapel from the school to practice at different times during the next few days.   If you are unable to come to the Thanksgiving Service and would like to support the Lingen Davies Cancer Appeal and Dogs Trust Wales, then please feel free to send in a contribution.

 

 

School website/ Gwefan yr Ysgol

Hoffem ychwanegu ychydig o luniau ychwanegol at y wefan ysgol? Dim byd ffurfiol. Dim ond ychydig o luniau cyfeillgar ac i ddangos lluniau o’n plant ac y dosbarthiadau. Os oes gennych chi gamera proffesiynol (gyda dull panoramig) a hoffech ein cynorthwyo, cysylltwch â’r ysgol.

We would love to add a few additional photos to our school website? Nothing formal. A few casual pictures to give it that friendly feel and to show the pupils and classes of our school.

If you have a professional camera (with has panoramic mode) and would like to help us, please get in touch with the school.

Diolch yn fawr!

Pel-rwyd a phel droed/ Football and Netball.

Y disgyblion wedi gwneud yn wych dydd Gwener. Pawb yn trio yn galed ac ymddwyn ar eu gorau. Da iawn chi!

Pel droed – Llwyddod Bl 5 i ddod yn gyntaf. Daeth Bl 6 yn 3ydd.

Pel-rwyd – canlyniadai a llun 1 tim i ddilyn.

The pupils did great on Friday. Everyone trying their best and behaving at their best. Well done!

Football – Year 5 succeeded to get 1st. Year 6 came a great 3rd.

Netball – Results and a photo of 1 team to follow.