Noson Rieni – Parents Evening

Cofiwch am noson rieni nos yfory. 

Yn ystod y noson bydd cofrestr ym mhob dosbarth i gofnodi sut yr ydych yn derbyn gwybodaeth o’r ysgol (app neu ebost). Rydym eisiau lleihau y defnydd o bapur gymaint a phosib. Os ydych yn cofnodi eich ebost, gofynwn i chi ysgrifennu cyfeiriad eich ebost yn glir os gwelwch yn dda.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld.

Diolch.

Remember parents evening tomorrow  night.

During the evening, there will be a register in each class for you to inform us how you receive news/ correspondence (app or email). We are trying to reduce the use of paper as much as possible. Please ensure you clearly print your email address.

We look forward to seeing you.

Thank you.

Gwersi Nofio Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6 Swimming Lessons

Bydd gwersi nofio dydd Llun yn digwydd fel arfer, er gwaethaf gweithgareddau eraill sy’n digwydd y diwrnod hwnnw ar gyfer disgyblion yn nosbarthiadau Mr. Roberts a Mrs. Davies (Blwyddyn 5 a 6).

Monday’s swimming lessons will take place as normal, despite other activities happening that day for pupils in Mr. Roberts’ and Mrs. Davies’ classes (Year 5 and 6).

Diolch yn fawr / Thank you.

Pel-droed yr Urdd / Urdd Football

Roedd ein tri tîm pêl-droed yr Urdd yn cystadlu yn nhwrnamaint ardal Myllin heddiw.
Roeddent i gyd wedi chwarae’n dda iawn ac wedi llwyddo i gyrraedd eu rowndiau terfynol. 

Cyrhaeddodd Tîm Merched y rownd derfynol ar ôl ennill pob un o’u gemau yn eu grwp, ond colli yn erbyn Llandysilio yn y ffeinal (1-0).

Daeth Tîm Myllin (Blwyddyn 6) ar y brig ar ôl eu buddugoliaeth yn erbyn Tîm Cain (Blwyddyn 5) yn y ffeinal! Llongyfarchiadau i fechgyn Blwyddyn 6, ac i fechgyn Blwyddyn 5 am chwarae mor dda.

Bydd Tîm Myllin (Blwyddyn 6) yn mynd i gystadlu yn y rownd Rhanbarthol yn Y Drenewydd yn Ionawr.

Our three Urdd football teams competed in the Myllin area tournament today. They all competed very well and succeeded in reaching their respective finals. 

Our girls team reached their final after winning all the games in their group, but just lost out by 1-0 in the final to Llandysilio.

The Year 6 Boys team (Myllin team) came out on top after beating our Year 5 (Cain team) in the final! Congratulations to the Year 6 boys, and also to the Year 5 team who played very well.

The Year 6 Team will go on to the County final in Newtown in January.

Cyfarfod Diolchgarwch Yfory – Tomorrow’s Harvest Thanksgiving Service

Yfory mae ein gwasanaeth Diolchgarwch yng Nghapel Tabernacl am 1:30 y.p.

Bydd casgliad yn ystod y gwasanaeth tuag at ‘Ddolen Ffermio’. 

Er mwyn sicrhau diogelwch eich plentyn/ plant, gofynnwn yn garedig i chi gasglu nhw yn y drefn canlynol;

 • Cyfnod Sylfaen (Derbyn i flwyddyn 2) – casglu plant o gefn y capel ar ôl y gwasanaeth. Byddwn yn rhyddhau eich plentyn/ plant unwaith yr ydym yn gweld rhiant/ gwarchodwr.
 • Cyfnod Allweddol 2 (Bl. 3-6) – Casglu plant o brif fynedfa y capel.
 • Os oes gennych plant yn y Cyfnod Sylfaen ac yng Nghyfnod Allwedol 2, gofynnwn i chi gasglu eich plant i gyd o gefn y capel.
 • Mi fydd gweddill y disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ac yn dilyn y drefn arferol.

Ni fydd clwb garddio, clwb y ddraig na chlwb dwylo prysur yn cael ei gynnal nos yfory.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld.

Our Thanksgiving service is held at Tabernacl Chapel tomorrow at 1:30 p.m.

A collection will be made during the service towards ‘Farming Link’.

In order to ensure the safety of your child/ children, can we politely ask you to collect your child/ children as follows;

 • Foundation Phase children (Reception – Year 2) – collect from the back of the chapel after the service. We will release your child once we see a parent/ guardian.
 • Key Stage 2 pupils – Collect from the Chapel’s main entrance.
 • If you have children in the Foundation Phase & Key Stage 2 – collect children from the back of the chapel.
 • The remaining pupils will return to school and follow their usual routine.

No Gardening Club, Dragon Sports or Busy hands club tomorrow evening.

We look forward to seeing you.

Nadolig – Christmas

Ydw, dwi’n mynd i ddweud y gair…Nadolig!

Ychydig o wybodaeth i chi isod. Byddwn yn cadarnhau prisiau yn fuan.

 • Disgyblion Derbyn i Flwyddyn 4

Mi fydd panto ‘Chaplins’ yn dod i’r ysgol i berfformio Sinderela ar Ddydd Gwener, 14eg o Ragfyr.  Cliciwch yma am wybodaeth am y cwmni.

 • Disgyblion blynyddoedd 5 a 6

Bydd y plant yn mynd i Cineworld, Shrewsbury i wylio ‘Smallfoot’ ar Ddydd Llun, 10fed o Ragfyr. Cliciwch yma am wybodaeth am y ffilm.

 

Yes I’m going to say it…Christmas!!!

See information below. We will confirm the cost soon.

 • Reception – Year 4 pupils

 ‘Chaplins’ will be coming to school to perform ‘Cinderella’, Friday, 14th of December. For information about the company, please click here

 • Year 5 & 6 pupils.

The children will be going to Cineworld, Shrewsbury to see ‘Smallfoot’ on Monday, 10th of December. To view the film trailer, please click here

URDD

Cofiwch ymaelodi efo’r Urdd os yw eich plentyn/ plant eisiau cystadlu eleni.

Tâl yr aelodaeth yw £7 y plentyn neu £19 y teulu (3 neu fwy o blant). I hwyluso’r broses, ewch yn syth at wefan yr Urdd er mwyn ymaelodi. Cliciwch yma.

Mae’n rhaid i blant Bl 5 a 6 sy’n cystadlu yn y gystadleuaeth pel-droed wythnos nesaf ymaelodi cyn Ddydd Llun.

Diolch.

Remember to join the Urdd if your child/ children want to compete this year.

The membership fee is £7 per child or £19 per family (3 or more children).  To make the process quick & easy, go straight to the Urdd website by clicking here.

Year 5 & 6 pupils who are competing in  the Urdd football competition next week must join by Monday.

Thank you

 

GOHIRIO Pel Rwyd yr Urdd Yfory – Urdd Netball Tomorrow CANCELLED

Nodyn byr i’ch hysbysu fod Cystadleuaeth Pelrwyd Myllin oedd fod gymryd lle pnawn fory 12.10.18  yn Y.U. Llanfyllin yn cael ei ohirio o ganlyniad i ragolygon y tywydd.  Bydd dyddiad newydd yn cael ei yrru allan yn fuan. 

Just a quick note to inform you that the Myllin Area Netball which was due to take place tomorrow afternoon 12.10.18 at Llanfyllin H.S. has been cancelled due to the bad weather we are due to have.  A new date will be sent out to you in the near future.