Gohirio Mabolgampau/ Postpone Sports Day

O ganlyniad i’r tywydd ac am resymau diogelwch,  mae’r Mabolgampau heddiw yn cael ei ohirio.

Bydd Mabolgampau yn cael ei ail-drefnu ar gyfer prynhawn dydd Mercher nesaf, 28ain o Fehefin.

 

Due to the weather, and for safety reasons,  we are postponing today’s Sports Day.

The Sports day will be rearranged for next Wednesday, 28th June.

Mabolgampau Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Sports Day

Ar hyn o bryd, mi fydd y Mabolgampau yn parhau prynhawn yfory. Os oes rhaid gwneud unrhyw newidiadau o ganlyniad i’r tywydd, byddwn yn gadael i chi wybod cyn cinio yfory.

At the moment, we will be continuing with the Sports Day tomorrow afternoon. However, if changes need to be made due to the weather, we will let you know before lunch time tomorrow. 

Diolch yn fawr

Diwrnod di-wisg/ Non uniform day

DIWRNOD DI-GWISG

Dydd Mercher 21ain o Fehefin, 2017

Rydym yn cael Diwrnod Di-Gwisg Dydd Mercher nesaf. Yn gyfnewid am hyn, byddem yn ddiolchgar iawn pe gallai pob plentyn  ddod â Jariau wedi’w lenwi ar gyfer STONDIN JARIAU y Ffair Haf.

Diolch yn Fawr – Cyfeillion yr Ysgol

 

NON UNIFORM DAY

WEDNESDAY 21st JUNE 2017

We are having a Non-Uniform Day next Wednesday.  In return for this we would be very grateful if every child could bring in a filled Jar for the Summer Fair’s JAR STALL .

Many thanks, Friends of the School.

Ffair Haf/ Summer Fayre

Mae ein ffair Haf Dydd Sadwrn nesaf (24ain o Fehefin). Os ydych yn gallu help mewn unrhyw ffordd, rhowch wybod i’r ysgol yr wythnos hon. Cofiwch, y plant sy’n elwa o’r pres sy’n cael ei gasglu. Mae’r pres yn mynd tuag at adnoddau ac yn cyfrannu at dripiau ysgol. Helpwch i wneud gwahaniaeth. Gwelwch yr atodiadau isod.

Diolch yn fawr.

Our Summer Fayre is nest Saturday (24th June). If you can help in any way, please let the school know this week.  Remember, the children benefit from all funds raised at the fayre. The money raised help towards resources and contribute towards trips. Help make the difference. Please see attached documents below.

Thank you.

Poster Ffair Haf 2017

Stall List Summer 2017

Summer Fayre 2017

Llyfrau Raffl 2017 Haf

Sioe Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Show

 

Ar gyfer disgyblion Meithrin- Bl 2 Ffrwd Gymraeg/  Welsh Stream Nursery- Year 2 Pupils 

Taith Haf Cwmni Theatr Arad Goch – Sioe “Oes Rhaid i Mi Ddeffro”

Ysgol Gymunedol Dyffryn Banw

Dydd Mawrth, Mehefin 20fed – 10.00 y.b.

‘Rydym wedi trefnu i’r dosbarthiadau Cymraeg Bl. Meithrin, Derbyn, 1 a 2 i fynd i weld y sioe uchod. Rhaid gofyn am gyfraniad o £8.50 y plentyn tuag at bris mynediad a’r bws.  Os ydych yn dymuno i’ch plentyn fynychu’r perfformiad byddwn yn ddiolchgar petaech yn llenwi’r atodiad isod ac yn ei ddychwelyd yn ôl i’r ysgol, ynghŷd a’r arian, mor fuan ag sy’n bosibl, os gwelwch yn dda.  Byddwn yn trafaelio mewn bws ac mi fyddwn yn ôl erbyn amser cinio.

 

Arad Goch Theatre Company Summer Tour – “Do I have to Wake Up” Show

Ysgol Gymunedol Dyffryn Banw

Tuesday 20th June – 10.00 a.m.

We have made arrangements for all the Welsh Medium pupils in the Nursery, Reception, Years 1 and 2 to see the above show.  A voluntary contribution of £8.50 per child will be required towards the entrance fee and bus.  If you wish your child/ren to attend please return the slip, together with the contribution, as soon as possible. We will be travelling by bus and we will be back in time for school dinner.

Theatr Arad Goch 2017 – Babanod Cymraeg