Cylchlythyr – Newsletter & Ymweliad Cwmni Theatr Zulu – Visit by Mighty Zulu Theatre Company

Cliciwch ar y linc isod i weld y Cylchlythyr.

Click the link below to view the Newsletter.

Cylchlythyr Medi 2018 – Newsletter Sept 2018

 

Gweler y llythyr isod  –  Ymweliad gan Gwmni Theatr Mighty Zulu Nation.

See letter below  – Visit by Mighty Zulu Nation Theatre Company.

Llythyr Theatr Affrica – Africa Theatre Letter

 

Nofio – Swimming

Fydd gwersi Nofio yn cychwyn yr wythnos nesaf ar Ddydd Llun Medi 10fed tan hanner tymor.  Gweler y llythyr isod.

Swimming Lessons will commence next week on Monday 10th September until half-term.  See the letter below.

Nofio – Swimming

Ni fydd eich plentyn yn gallu gwisgo gogls oni bai fod y ffurflen atodedig  yn cael ei ddychwelyd (copi wedi’i anfon adref  heddiw gyda’ch plentyn / plant).

Your child will not be able to wear goggles unless the attached form is returned (copy of which has been sent home today with your child/ren).

Ffurflen gwisgo gogls – Goggles form

Tymor Newydd / New Term

Gwisg Ysgol / School Uniform

Gobeithio fod pawb yn mwynhau’r gwyliau. Nodyn i’ch hatgoffa mae dydd Mercher, Medi 5ed y bydd yr ysgol yn ail agor i’r plant. Disgwylir bod yr holl blant yn gwisgo’r wisg ysgol cywir.

GWISG-YSGOL-GYNRADD-LLANFYLLIN

Mi fydd yr ysgol ar agor i chi brynu gwisg ysgol Dydd Mawrth, 4ydd o Fedi, rhwng 9:30-12:30 yp.  A wnewch chi gadw at yr amseroedd yma os gwelwch yn dda, oherwydd mae gennym lawer o gyfarfodydd yn ystod y dydd.

Diolch o flaen llaw.

We hope that everyone is enjoying the summer holidays. A reminder that the school re-opens for the children Wednesday, September 5th.

It is expected that all children wear the correct school uniform.

LLANFYLLIN-CP-SCHOOL-UNIFORM

The School will be open  for you to purchase school uniform Tuesday, 4th September, between 9:30-12:30 pm. Please keep to these times as we have many meetings during the day.                                                                 

Thank you in advance.

 

Bwydlen Cinio / School Menu

Mae’r fwydlen  tymor yma yr un fath a hanner tymor diwethaf. 

Mae’r fwydlen isod yn cynnwys y dyddiadau hyd at ddiwedd y tymor.  Rydym yn cychwyn ar wythnos 1.

Dydd Iau – Cinio rhost:

Wythnos 1 – Cinio Rhost Cig Eidion

Wythnos 2 – Cinio Rhost Twrci

Wythnos 3 – Cinio Rhost Porc

Welsh Primary Menu Sept 2018 A4 (1)

The menu for this term is the same as last half term.

The menu below includes the dates until end of term. We are starting on week 1.

Thursday – Roast Dinner:

Week 1 – Roast Beef

Week 2 – Roast Turkey

Week 3 – Roast Pork

English Primary Menu Sept 2018

 

Calendr Ysgol / School Calendar 2018-19

School_Term_Dates_2018-19_Cym

School_Term_Dates_2018-19_ENG

 

 

 

 

 

 

Newyddion Siarter Iaith News

Llongyfarchiadau mawr i ‘Griw Cymry Cwl’ yr ysgol sydd wedi derbyn  gwobr efydd Siarter Iaith yn ddiweddar. Maent wedi bod yn brysur iawn.

Congratulations to the ‘Criw Cymry Cwl’ for receiving the bronze award. They have worked hard promoting the Welsh ethos of the school.

Ymryson y Beirdd Bach/ Poetry Competition.

Llongyfarchiadau mawr i Soffia, Glesni, Rhys a Meggie a ddaeth yn drydydd yn nghystadleuaeth ymryson y beirdd bach Eisteddfod Powys. Buont yn gweithio gyda bardd plant Cymru Casia William.

Congratulations to Soffia, Glesni, Rhys and Meggie for taking part and coming third in the poetry competition at Eisteddfod Powys. They enjoyed working with Wales’s children’s poet of the year Casia William.

 

Cystadleuaeth ‘Mae Gan Gymry Dalent’ competition.

Roedd yn ddiwrnod hwyliog iawn yn yr ysgol heddiw wedi i’r criw drefnu cystadleuaeth arbennig. Y beirniaid pwysig oedd aelodau o’r Criw Cymry Cwl a’r staff. Roedd nifer o eitemau amrywiol ac y canlyniadau oedd:

It was a very entertaining morning at the school today after the Criw Cymry Cwl organised this day. The judges were members of the ‘crew’ and the staff. There was many various items and the results were:

Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase

1af- dosbarth Mrs BE Jones- canu/ singing

2il Conrad Thomas- dweud jôcs/ telling jokes

3ydd Gwen Evans- canu/ singing

Cyfnod Allweddol Dau/ Key stage two.

1af- Sam Bailey- canu/ singing

Rachel Howells- piano

2il- Band y Tannoedd (Mabon, Taliesin a Llion)- canu

Will Ifans- drymiau/ drums

3ydd- Parti Losin (Finn, Jack, Kiri, Crystal, Sienna, Angel)- dawnsio/ dancing.

 

Cofiwch Noson Agored i Rieni / Remember Parents’ Open Evening – Dydd Llun / Monday 16.7.18 4.30 – 6.30 yh/pm

Cofiwch Noson Agored i Rieni – Dydd Llun 16.7.18 rhwng 4.30 a 6.30yh.

Fydd  Arlwyo Powys yn y Neuadd yr ysgol gyda arddangosfa ar ginio ysgol a byddant ar gael i ateb unrhyw gwestiynau.  

Remember the Parents’ Open Evening on Monday 16.7.18 between 4.30 and 6.30 pm.

Powys Catering will also be in the school hall with a display on school dinners and will be available to answer any questions.

Noson Agored Haf 2018

 

 

 

Next Term/ Tymor nesaf

Yfory mi fydd eich plentyn yn derbyn llythyr am gynllunio ein thema newydd ym mis Medi.

Byddem yn gwerthfawrogi eich syniadau. Os gwelwch yn dda gallwch ddychwelyd y ffurflen erbyn Dydd Gwener 20fed o Orffennaf.

Diolch yn  fawr.

 

Your child will be receiving a letter tomorrow regarding planning for September.

We would love to hear your ideas. Please could you return the form before next Friday 20th July.

Many Thanks