Newyddion Siarter Iaith News

Llongyfarchiadau mawr i ‘Griw Cymry Cwl’ yr ysgol sydd wedi derbyn  gwobr efydd Siarter Iaith yn ddiweddar. Maent wedi bod yn brysur iawn.

Congratulations to the ‘Criw Cymry Cwl’ for receiving the bronze award. They have worked hard promoting the Welsh ethos of the school.

Ymryson y Beirdd Bach/ Poetry Competition.

Llongyfarchiadau mawr i Soffia, Glesni, Rhys a Meggie a ddaeth yn drydydd yn nghystadleuaeth ymryson y beirdd bach Eisteddfod Powys. Buont yn gweithio gyda bardd plant Cymru Casia William.

Congratulations to Soffia, Glesni, Rhys and Meggie for taking part and coming third in the poetry competition at Eisteddfod Powys. They enjoyed working with Wales’s children’s poet of the year Casia William.

 

Cystadleuaeth ‘Mae Gan Gymry Dalent’ competition.

Roedd yn ddiwrnod hwyliog iawn yn yr ysgol heddiw wedi i’r criw drefnu cystadleuaeth arbennig. Y beirniaid pwysig oedd aelodau o’r Criw Cymry Cwl a’r staff. Roedd nifer o eitemau amrywiol ac y canlyniadau oedd:

It was a very entertaining morning at the school today after the Criw Cymry Cwl organised this day. The judges were members of the ‘crew’ and the staff. There was many various items and the results were:

Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase

1af- dosbarth Mrs BE Jones- canu/ singing

2il Conrad Thomas- dweud jôcs/ telling jokes

3ydd Gwen Evans- canu/ singing

Cyfnod Allweddol Dau/ Key stage two.

1af- Sam Bailey- canu/ singing

Rachel Howells- piano

2il- Band y Tannoedd (Mabon, Taliesin a Llion)- canu

Will Ifans- drymiau/ drums

3ydd- Parti Losin (Finn, Jack, Kiri, Crystal, Sienna, Angel)- dawnsio/ dancing.

 

Cofiwch Noson Agored i Rieni / Remember Parents’ Open Evening – Dydd Llun / Monday 16.7.18 4.30 – 6.30 yh/pm

Cofiwch Noson Agored i Rieni – Dydd Llun 16.7.18 rhwng 4.30 a 6.30yh.

Fydd  Arlwyo Powys yn y Neuadd yr ysgol gyda arddangosfa ar ginio ysgol a byddant ar gael i ateb unrhyw gwestiynau.  

Remember the Parents’ Open Evening on Monday 16.7.18 between 4.30 and 6.30 pm.

Powys Catering will also be in the school hall with a display on school dinners and will be available to answer any questions.

Noson Agored Haf 2018

 

 

 

Next Term/ Tymor nesaf

Yfory mi fydd eich plentyn yn derbyn llythyr am gynllunio ein thema newydd ym mis Medi.

Byddem yn gwerthfawrogi eich syniadau. Os gwelwch yn dda gallwch ddychwelyd y ffurflen erbyn Dydd Gwener 20fed o Orffennaf.

Diolch yn  fawr.

 

Your child will be receiving a letter tomorrow regarding planning for September.

We would love to hear your ideas. Please could you return the form before next Friday 20th July.

Many Thanks

Diwrnod Chwaraeon CA2 (Bl. 3, 4, 5 a 6) Ysgol Uwchradd Llanfyllin – KS2 (Years 3, 4, 5 & 6) Multi Sports Day – Llanfyllin High School – 13.7.18

Mae’r llythyr canlynol wedi cael eu danfon adref efo’r disgyblion ym Mlwyddyn 3, 4, 5 a 6 heddiw.

The following letter has been sent home with the pupils in Year 3, 4, 5 & 6 today.

KS2 Multi Sports Day 2018

 

Gweithgareddau Siarter Iaith/ Welsh language Charter Activities

Mae’r Criw Cymry Cwl wedi bod yn brysur yn trefnu gwahanol weithgareddau dros yr wythnosau diwethaf.

Dyma gip olwg ar rhai gweithgareddau.

The ‘Criw Cymry Cwl’ have been busy organizing different activities over the last few weeks.

Here are some of them.

Canu a Sgwrsio gyda Mr Roy Griffiths/ Singing and Talking with Mr Roy Griffiths.

Daeth Mr Griffiths sef aelod o’r grwp gwerin Plethyn. Bu’n canu gyda disgyblion y Cyfnod Sylfaen ac yn gwrando a thrafod efo disgyblion Cyfnod Allweddol Dau.

Mr Griffiths from the Welsh singing group Plethyn came to school. He sang with the Foundation Phase pupils and had a question and answer session with KS2 pupils.

Y Dysgwyr/ Welsh learners.

Daeth criw o ddysgwyr i’r ysgol i ymarfer siarad Cymraeg gyda’r disgyblion. Cawsant llawer o hwyl. Buont yn canu hiwangerddi ac yn siarad gyda disgyblion CA2 am ddysgu’r Gymraeg.

A group of Welsh learners came to school to practise their Welsh with the pupils. They had a lot of fun. They also sang and talked with the older pupils

The school, will be holding a beginners Welsh learners taster session in September for any interested adults. Details of day and date to be confirmed. Please let us know if you are interested in learning Welsh.

Mae Gan Gymru Dalent/ Wales has talent day.

Mae’r Criw Cymry Cwl a’r Criw Cymraeg yn trefnu y weithgaredd uchod ar gyfer 11eg o Orffennaf. Os oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn canu, dawnsio, neu berfformio unrhyw beth yn Gymraeg neu yn defnyddio cerddoriaeth Gymraeg ayb. Gadewch i’ch athro/ athrawes dosbarth wybod.

The Criw Cymry Cwl and the Criw Cymraeg are holding the above activity on the 11th July. If your child is interested in performing through Welsh or using Welsh music etc. Please let your class teacher know.

Tywydd Poeth / Hot Weather

Cofiwch ddod â het haul a photel o ddŵr  i’r ysgol yn y tywydd poeth hwn.

Hefyd, cofiwch rhowch eli haul cryf  8 awr+ ar eich plentyn cyn iddynt ddod i’r ysgol.

Remember to bring a hat and a water bottle everyday to school in this hot weather.

Also, remember to put a strong, long lasting (8 hours+) sun cream on your child before they come to school.