Gweithgareddau Ysgol/ School activities

Sioe Harri Tudur/ Henry VII show.

Fe wnaeth disgyblion blynyddoedd 3,4,5, a 6 fwynhau sioe gwerth chweil yn adrodd hanes Harri Tudur. Cafodd y disgyblion gyfle i actio gyda Danny o gwmni ‘Mewn Cymeriad’ a chyfle i wrando ar y stori mewn dull hwyliog dros ben. Roedd pawb wedi mwynhau.

Pupils in years 3,4,5 and 6 enjoyed a most effective show telling the story of Henry VII. The pupils had an opportunity to act with Danny from the ‘Mewn Cymeriad’ company. Pupils listened and learnt a great deal from the performance.

Llwyn Teg.

Roedd disgyblion blwyddyn 2 wedi mwynhau gweithio gyda Fiona o ‘Gyswllt Celf’. Bu’r disgyblion yn llunio plât stori ac yna aethant i Lwyn Teg i siarad gyda’r trigolion.

Year 2 pupils worked with Fiona from ‘Art’s Connection’. Pupils designed a story plate and then they went to Llwyn Teg to talk about their ‘plate’ with the residents.

 

Llwyddiannau/Successes

CogUrdd.

Llongyfarchiadau i Rachel Howells a llwyddodd i ddod yn ail yn y Rhanbarth yng ngystadleuaeth coginio yr Urdd (“Cogurdd”) eleni. Roedd y gystadleuaeth o’r safon uchaf felly clod mawr i Rachel!

Congratulations to Rachel Howells who came second in the County Urdd Cookery Competition (“Cogurdd”) this year. The competition was of a very high standard so well done to Rachel for her efforts!

Celf a Chrefft yr Urdd Arts and Crafts.

Llongyfarchiadau mawr i’r holl ddisgyblion a fu yn cystadlu yn y gystadleuaeth celf a chrefft yr Urdd. Cafodd nifer eang o ddisgyblion wobrau yn yr eisteddfod Cylch yn Llanfyllin.Da Iawn. Llongyfarchiadau pellach i’r rhai a gafodd lwyddiant pellach yn yr Eisteddfod Sir sef Gethin Jones 1af, Meggie Thomas 1af, George Allen 1af, Tomos Evans 2il, Conrad Thomas 2il a 3ydd, Mabon MC Cluskey 3ydd.

Congratulations to all pupils that competed in the Urdd arts and crafts competition. Many pupils had successes in the Cylch Eisteddfod. Congratulations to all the pupils who competed in the Urdd Arts and Crafts competition this year. A large number did very well in the Area Eisteddfod. Further congratulations to those who gained further success in the County Eisteddod, Gethin Jones 1st, Meggie Thomas 1st, George Allen 1st, Tomos Evans 2il, Conrad Thomas 2nd & 3rd, Mabon McCluskey 3rd.

Rygbi/ Rygby

Bu tim Rygbi yr ysgol yn cystadlu yn Rownd Genedlaethol yr Urdd yn Aberystwyth yn ddiweddar. Llwyddwyd i ennill un gem allan o dri. Roedd yn gystadleuaeth dda iawn a’r bechgyn wedi ymdrechu’n galed! 

The school’s rugby team competed in the National Round of the Urdd competition in Aberystwyth recently. The team succeeded in winning one game out of three. This was a great effort by the boys in a very good competition!

Llongyfarchiadau / Congratulations

Tenis -Aeth deg tîm o’r ysgol i’r Twrnamaint Tenis yn yr Ysgol Uwchradd yn ddiweddar. Bydd dau dîm o Flwyddyn 5 yn cystadlu yng Nghystadleuaeth y Sir ym Mehefin. Llongyfarchiadau i bawb am gystadlu ac ymddwyn mor dda.

Tennis – Ten teams from school took part in the Area Tennis Tournament held at the High School recently. Two Year 5 teams will be competing in the County Finals in June. Well done to all our pupils who took part and behaved so well.

 

 

Gweithdy Celf Bl2/ Yr2 Art Project

Er gwybodaeth, mi fydd disgyblion blwyddyn 2 yn gweithio gyda Fiona Collins o ‘Arts Connection’ yn creu mygydau bore Dydd Iau sef 24ain o Fai. Yna Dydd Gwener bore bydd y disgyblion yn mynd i lawr i drafod eu mygydau gyda thrigolion Llwyn Teg a fydd wedi creu mygydau eu hunain gyda Fiona.

For your information, year 2 pupils will be creating masks with Fiona Collins from ‘Arts Connection’ on Thursday morning 24th May. Then on Friday morning the pupils will be visiting Llwyn Teg to talk to the residents about their masks and look at the masks that the residents have created with Fiona.