Cyfnod Sylfaen- dathlu Vesak/ Foundation Phase- celebrating Vesak

Nodyn i’ch hatgoffa y bydd disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn edrych ar ddathliadau Vesak yfory (diwrnod Bwdah). Gofynnwn i’r disgyblion ddod i’r ysgol mewn dillad lliwgar. Byddwn yn gwneud amrwyiol weithgareddau yn ystod y bore.

Just a reminder that the Foundation Phase pupils will be looking at Vesak (Buddha day) celebrations tomorrow. We ask pupils to come to school in colourful clothes. We will be doing various activities during the morning.

Diolch

Clybiau ar ôl Ysgol / After School Clubs – Cychwyn / Starting 13.6.18

Bydd y Clybiau yn dechrau yr wythnos yn cychwyn Mehefin 11eg.

Clwb Dwylo Prysur – Dydd Mercher (3.15 – 4.15 yp) – Bl. 1 a 2 – £1 y sesiwn yn cynnwys snac.

Clwb Garddio – Dydd Mercher (3.30 – 4.30 yp) – Bl. 3, 4, 5 a 6 – £1 y sesiwn.

Ni fydd Clwb Campau’r Ddraig y tymor hwn.

 

The following clubs will start the week beginning June 11th.

Busy Hands Club – Wednesday (3.15 – 4.15 pm) – Year 1 & 2 –  £1 per session which includes a snack.

Gardening Club – Wednesday (3.30 – 4.30 pm) – Years 3, 4, 5 & 6 – £1 per session.

There will not be any Dragon Sports Club this term.

 

 

 

Eisteddfod yr Urdd

Pob lwc i Rachel Howells (Cystadleuaeth Piano), Rhys Best (Cystadleuaeth Gitar) a Taliesin Davies (Cystadleuaeth Offer Taro) yn yr Eisteddfod yfory!

Llawrlwythwch app yr Eisteddfod (ap Eisteddfod 2018) oddi ar Google Play neu iTunes er mwyn cael holl wybodaeth, newyddion, cystadleuthau a gweithgareddau’r wythnos.

Best of luck to Rachel Howells (Piano), Rhys Best (Guitar) and Taliesin Davies (Percussion) at the Eisteddfod tomorrow!

Download the Eisteddfod app (ap Eisteddfod 2018) from Google Play or iTunes for all the information, news, competitions and activities of the week.

 

Gweithgareddau Ysgol/ School activities

Sioe Harri Tudur/ Henry VII show.

Fe wnaeth disgyblion blynyddoedd 3,4,5, a 6 fwynhau sioe gwerth chweil yn adrodd hanes Harri Tudur. Cafodd y disgyblion gyfle i actio gyda Danny o gwmni ‘Mewn Cymeriad’ a chyfle i wrando ar y stori mewn dull hwyliog dros ben. Roedd pawb wedi mwynhau.

Pupils in years 3,4,5 and 6 enjoyed a most effective show telling the story of Henry VII. The pupils had an opportunity to act with Danny from the ‘Mewn Cymeriad’ company. Pupils listened and learnt a great deal from the performance.

Llwyn Teg.

Roedd disgyblion blwyddyn 2 wedi mwynhau gweithio gyda Fiona o ‘Gyswllt Celf’. Bu’r disgyblion yn llunio plât stori ac yna aethant i Lwyn Teg i siarad gyda’r trigolion.

Year 2 pupils worked with Fiona from ‘Art’s Connection’. Pupils designed a story plate and then they went to Llwyn Teg to talk about their ‘plate’ with the residents.

 

Llwyddiannau/Successes

CogUrdd.

Llongyfarchiadau i Rachel Howells a llwyddodd i ddod yn ail yn y Rhanbarth yng ngystadleuaeth coginio yr Urdd (“Cogurdd”) eleni. Roedd y gystadleuaeth o’r safon uchaf felly clod mawr i Rachel!

Congratulations to Rachel Howells who came second in the County Urdd Cookery Competition (“Cogurdd”) this year. The competition was of a very high standard so well done to Rachel for her efforts!

Celf a Chrefft yr Urdd Arts and Crafts.

Llongyfarchiadau mawr i’r holl ddisgyblion a fu yn cystadlu yn y gystadleuaeth celf a chrefft yr Urdd. Cafodd nifer eang o ddisgyblion wobrau yn yr eisteddfod Cylch yn Llanfyllin.Da Iawn. Llongyfarchiadau pellach i’r rhai a gafodd lwyddiant pellach yn yr Eisteddfod Sir sef Gethin Jones 1af, Meggie Thomas 1af, George Allen 1af, Tomos Evans 2il, Conrad Thomas 2il a 3ydd, Mabon MC Cluskey 3ydd.

Congratulations to all pupils that competed in the Urdd arts and crafts competition. Many pupils had successes in the Cylch Eisteddfod. Congratulations to all the pupils who competed in the Urdd Arts and Crafts competition this year. A large number did very well in the Area Eisteddfod. Further congratulations to those who gained further success in the County Eisteddod, Gethin Jones 1st, Meggie Thomas 1st, George Allen 1st, Tomos Evans 2il, Conrad Thomas 2nd & 3rd, Mabon McCluskey 3rd.

Rygbi/ Rygby

Bu tim Rygbi yr ysgol yn cystadlu yn Rownd Genedlaethol yr Urdd yn Aberystwyth yn ddiweddar. Llwyddwyd i ennill un gem allan o dri. Roedd yn gystadleuaeth dda iawn a’r bechgyn wedi ymdrechu’n galed! 

The school’s rugby team competed in the National Round of the Urdd competition in Aberystwyth recently. The team succeeded in winning one game out of three. This was a great effort by the boys in a very good competition!