Dosbarth Derbyn – Reception Class

Llythyr ar gyfer rhieni y plant sy’n symud o ddosbarth Mrs Vaughan i ddosbarth Mrs Tomlinson ar ôl Pasg.

Oherwydd nifer y disgyblion sy’n dechrau yn y dosbarth Meithrin ar ôl Pasg, mae’n angenrheidiol i rai o ddisgyblion y dosbarth Derbyn (Ffrwd Gymraeg) symud o ddosbarth Mrs. Vaughan (Uned Meithrin a Derbyn) i ddosbarth Mrs. Tomlinson (Blwyddyn 1 a 2).

Rydym wedi ystyried nifer o wahanol ffyrdd i drefnu’r dosbarthiadau oherwydd canllawiau maint dosbarth statudol. Mae’r Uwch Dim Reoli wedi penderfynu symud y plant hynaf o ddosbarth Mrs Vaughan i ddosbarth Mrs Tomlinson.

Mae’r rhieni y disbyblion yn ymwybodol o’r newidiadau yma. Dyma trefniadau y diwrnod trosglwyddo Dydd Mawrth, 4ydd Ebrill. 

Diwrnod Trosglwyddo Transition Day

A letter to parents with children moving from Mrs Vaughan’s class to Mrs Tomlinson’s class after Easter.

Due to the large numbers of pupils starting in the Nursery after Easter, it is necessary for some pupils to move from Mrs. Vaughan’s class (Nursery and Reception Unit) to Mrs. Tomlinson’s class (Year 1 and 2). We have looked at many ways to organise the Welsh medium stream due to class pupil size legislation. The Senior Management Team has decided to move the eldest pupils from Mrs Vaughan’s class to Mrs Tomlinson’s class. The parents of the pupils are aware of these changes.  Here are the details about the transition day on Tuesday, 4th April.

Diwrnod Trosglwyddo Transition Day

Sioe Bypedau/ Puppet Show

Cofiwch am y Sioe Bypedau wythnos nesaf. Mae’r disgyblion wedi bod yn brysur yn trefnu. Dewch i’r ysgol am docynnau.

Remember about the Puppet Show next week. The pupils have been very busy planning. Come to the School for tickets.

 

Gala Nofio a Rygbi yr Urdd Swimming Gala & Rugby

Gala Nofio yr Urdd/ Cystadleuaeth Rygbi Rhanbarth  (plant sy’n cystadlu).

Mae’r llythyron canlynol wedi cael eu danfon adref efo’r disgyblion heddiw.

Urdd Swimming Gala/ County Rugby Competition (children who will be competing).

The following letters have been sent home with the pupils today.

Gala Nofio 4 Ardal 2017

Rygbi Urdd Ebrill 2017

Read moreGala Nofio a Rygbi yr Urdd Swimming Gala & Rugby

Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau i’r holl blant am gystadlu heddiw. Congratulations to all the children for competing today.

Canlyniadau y llwyfan/ Stage results;

Unawd Cerdd Dant Solo Bl2 ac Iau/ Year 2 & under – 2il/ 2nd -Elen Evans .

Llefaru/ Recitation Bl2 ac Iau/ Year 2 & under – 3ydd/ 3rd -Elen Evans.

Unawd Chwythbrennau/ Woodwind Solo – 3ydd/ 3rd – Glesni Jones

Unawd Offerynnau taro/ Percussion  Solo – 1af/ 1st – Taliesin Davies.

Bydd Tal yn mynd ymlaen i gystadlu yn y Genedlaethol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Tal will be going on to compete in the National final at Pen-y-bont ar Ogwr.