Tymor Newydd / New Term

Gwisg Ysgol / School Uniform

Gobeithio fod pawb yn mwynhau’r gwyliau. Nodyn i’ch hatgoffa mae dydd Mercher, Medi 5ed y bydd yr ysgol yn ail agor i’r plant. Disgwylir bod yr holl blant yn gwisgo’r wisg ysgol cywir.

GWISG-YSGOL-GYNRADD-LLANFYLLIN

Mi fydd yr ysgol ar agor i chi brynu gwisg ysgol Dydd Mawrth, 4ydd o Fedi, rhwng 9:30-12:30 yp.  A wnewch chi gadw at yr amseroedd yma os gwelwch yn dda, oherwydd mae gennym lawer o gyfarfodydd yn ystod y dydd.

Diolch o flaen llaw.

We hope that everyone is enjoying the summer holidays. A reminder that the school re-opens for the children Wednesday, September 5th.

It is expected that all children wear the correct school uniform.

LLANFYLLIN-CP-SCHOOL-UNIFORM

The School will be open  for you to purchase school uniform Tuesday, 4th September, between 9:30-12:30 pm. Please keep to these times as we have many meetings during the day.                                                                 

Thank you in advance.

 

Bwydlen Cinio / School Menu

Mae’r fwydlen  tymor yma yr un fath a hanner tymor diwethaf. 

Mae’r fwydlen isod yn cynnwys y dyddiadau hyd at ddiwedd y tymor.  Rydym yn cychwyn ar wythnos 1.

Dydd Iau – Cinio rhost:

Wythnos 1 – Cinio Rhost Cig Eidion

Wythnos 2 – Cinio Rhost Twrci

Wythnos 3 – Cinio Rhost Porc

Welsh Primary Menu Sept 2018 A4 (1)

The menu for this term is the same as last half term.

The menu below includes the dates until end of term. We are starting on week 1.

Thursday – Roast Dinner:

Week 1 – Roast Beef

Week 2 – Roast Turkey

Week 3 – Roast Pork

English Primary Menu Sept 2018

 

Calendr Ysgol / School Calendar 2018-19

School_Term_Dates_2018-19_Cym

School_Term_Dates_2018-19_ENG

 

 

 

 

 

 

Cofiwch Noson Agored i Rieni / Remember Parents’ Open Evening – Dydd Llun / Monday 16.7.18 4.30 – 6.30 yh/pm

Cofiwch Noson Agored i Rieni – Dydd Llun 16.7.18 rhwng 4.30 a 6.30yh.

Fydd  Arlwyo Powys yn y Neuadd yr ysgol gyda arddangosfa ar ginio ysgol a byddant ar gael i ateb unrhyw gwestiynau.  

Remember the Parents’ Open Evening on Monday 16.7.18 between 4.30 and 6.30 pm.

Powys Catering will also be in the school hall with a display on school dinners and will be available to answer any questions.

Noson Agored Haf 2018

 

 

 

Diwrnod Chwaraeon CA2 (Bl. 3, 4, 5 a 6) Ysgol Uwchradd Llanfyllin – KS2 (Years 3, 4, 5 & 6) Multi Sports Day – Llanfyllin High School – 13.7.18

Mae’r llythyr canlynol wedi cael eu danfon adref efo’r disgyblion ym Mlwyddyn 3, 4, 5 a 6 heddiw.

The following letter has been sent home with the pupils in Year 3, 4, 5 & 6 today.

KS2 Multi Sports Day 2018

 

Arian Sialens Dreigiau Digidol – Digital Dragons Challenge Sponsorship Monies

Cofiwch os oes gennych unrhyw arian Sialens Dreigiau Digidol a allwch chi ei anfon  i fewn erbyn Dydd Llun 18fed o Fehefin 2018 fel bod y disgyblion yn gallu cyfrif faint a godwyd.

Remember if you have any Sponsorship money for the Digital Dragons Challenge can you please send it in by Monday 18th June 2018 so that the pupils can count how much was raised.

Diolch.

Sponsor form digital dragons

Trip Bl./Yr. 5 a 6 Mr. M. Roberts & Mrs. A. Davies – Dydd Gwener / Friday 22.6.18

Yn atodol mae llythyr am drip i Gonwy a Gelli Gyffwrdd i ddosbarthiadau Mr. M. Roberts (Bl. 5 a 6)  ac hefyd Mrs. A. Davies (Bl.  5 a 6) ar Ddydd Gwener, Mehefin 22ain.  Mae copi o’r llythyr wedi cael ei anfon adref gyda’ch plentyn/plant heddiw.

Attached is a copy of the letter regarding the trip to Conwy & Greenwood Forest Park for Mr. M. Roberts (Year 5 & 6) and Mrs. A. Davies’s (Year 5 & 6) classes on Friday 22nd June. A copy of the letter has been sent home with your child/ren today.

Trip Conwy & Greenwood Forest 2018 MR&AD