Gala Nofio – Swimming Gala

FINAL

TOMORROW – YFORY

Mae rhai o’r disgyblion wedi llwyddo ac yn cynrychioli’r ysgol yng Ngala Nofio yr Urdd yory yng Nghanolfan Hamdden Maldwyn, Drenewydd.  

Mae angen i’r plant fod yn yr ysgol am 8:30 y.b. ac yn barod i adael am 8:45 y.b.

Bydd y plant angen diod a snac a byddwn yn trafaelio mewn ceir.

Hefyd bydd y plant angen brechdanau ar gyfer cinio.

 

 

Some of the pupils have succeeded and are now going on to represent the school at the Urdd Gala tomorrow at Maldwyn Leisure, Newtown.

Can we ask you to bring the children to school by 8:30 a.m. and ready to leave at 8:45 a.m.

The children will need a drink and snack with them and we will be travelling in cars.

 Children will need sandwiches for dinner.

 

POB LWC! GOOD LUCK!

 

Gwasanaeth Diolchgarwch – Thanksgiving Service

Yfory mae ein gwasanaeth Diolchgarwch yng Nghapel Tabernacl am 1:30 y.p.

Bydd casgliad yn ystod y gwasanaeth tuag at Dog Trust Wales a Chronfa Cancr Lingen Davies. 

Er mwyn sicrhau dioglewch eich plentyn/ plant, gofynnwn yn garedig i chi gasglu eich plentyn/ plant o gefn y capel ar ôl y gwasanaeth. Byddwn yn rhyddhau eich plentyn/ plant unwaith yr ydym yn gweld rhiant/ gwarchodwr. Mi fydd gweddill y disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ac yn dilyn y drefn arferol.

Ni fydd clwb dawns, clwb darllen na chlwb dwylo prysur yn cael ei gynnal nos yfory.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld.

Our Thanksgiving service is held at Tabernacl Chapel tomorrow at 1:30 p.m.

A collection will be made during the service towards Dog Trust Wales and Lingen Davies Cancer Fund.

In order to ensure the safety of your child/ children, can we politely ask you to collect your child/ children from the back of the chapel after the service. We will release your child once we see a parent/ guardian. The remaining pupils will return to school and follow their usual routine.

No Dance Club, Book club or Busy hands club tomorrow evening.

We look forward to seeing you.

Meddygol – Medical

 

Mae achos o sgannau yn yr ardal ac efallai bod eich plentyn wedi bod mewn cyswllt a rhywun sydd efo’r haint. Gall sgabiau ledaenu’n gyflym oni bai bod yr holl blant sy’n cael eu heffeithio yn cael eu trin yn brydlon.

Os yw croen eich plentyn yn goch neu yn ysu, ewch â nhw at y meddyg.

Am fwy o wybodaeth;

http://www.nhs.uk/Conditions/Scabies/Pages/Symptoms.aspx

 

There is a case of scabies in the area and your child may have been exposed. We are bringing this to your attention because scabies can spread rapidly unless all affected children are promptly treated.

If your child develops an itchy rash take them to their doctor.

For more information;

http://www.nhs.uk/Conditions/Scabies/Pages/Symptoms.aspx

 

 

Yr wythnos gyntaf – The first week

Wel, am wythnos llwyddiannus yn ôl yn yr ysgol. Pawb wedi bod yn wych!  Gwisg ysgol cywir yn edrych yn smart. Mae’r plant wedi addasu yn dda i’r newidiadau yn yr ysgol. Newid dosbarth, athrawon a threfniadau.

Er gwybodaeth, dydi’r plant ddim yn defnyddio’r brif fynedfa yn ystod oriau ysgol rhagor. Mae hyn yn sicrhau bod yr ysgol yn un diogel. Rydym yn gallu sicrhau does neb anghyfarwydd yn gallu dod mewn i’r adeilad heb ganiatad. Os ydych eisiau ein gweld am unrhyw reswm, canwch gloch y drws, ac bydd aelod o’r staff yn hapus i’ch helpu. Os ydych ar frys neu efo unrhyw lythyron yr ydych eisiau i gyrraedd y Swyddfa neu athrawon, mae croeso i chi bostio llythyr/ arian yn ein blwch postio newydd. (Gweler y llun isod) Ond, cofiwch rhoi enw eich plentyn ar yr amlen. Mae’r blwch dan glo bob amser, ond gofynnwn i chi beidio a phostio unrhywbeth ar ôl 3:30 y.p. os gwelwch yn dda.

Well, a successful first week back at school. Everyone has been great! Looking smart in the correct school uniform.  Pupils have adapted very well to our new arrangements.  New classes, new teachers and new routines.

For your information, the children no longer use the main entrance during school hours. This ensures that the school is safe at all times. We can ensure that unfamiliar people can not enter the school building without authorisation. If you wish to see a member of staff for any reason, ring the door bell and we will be more than happy to help you. However, if you are in a hurry, you are welcome to use our new post box (see image below), where you can post any letters or monies. Please remember to label the envelope with your child’s name. The post box is locked at all times, but we ask that you do not post anything after 3:30 p.m.

Diolch yn fawr

 

 

 

 

 

 

Newidiadau/ Changes

Rydym wedi bod wrthi yn sortio ac yn tacluso yn ystod y gwyliau. Mae Cylch a Playgroup wedi symud i’r adeilad ac rydym wedi ail-drefnu y swyddfeydd ac ambell i le bach. Ar ôl gwneud llanast a rhoi pethau yn ôl at ei gilydd, rydym yn barod i ddechrau’r flwyddyn ysgol newydd.  “You’ve got to crack a few eggs to make an omelette”. Rwy’n siwr y byddwch yn ymgyfarwyddo efo’r newidiadau yn fuan iawn. Ond os oes gennych unrhyw gwestiynau, gofynnwch.

We have had a bit of a sort out over the Summer holidays. Cylch and Playgroup have moved to the School building and we have re-arranged the offices and a few areas. After making a mess and putting things back together, things are finally in place ready for the start of the new School year. “You’ve got to crack a few eggs to make an omelette”. I’m sure you will familiarise with the changes very quickly. But any questions, please ask.

 

 

 

Calendr Android Calendar

Os oes gennych ffôn Android, rhowch y linc isod mewn i google/ y wê;

https://calendar.google.com/calendar/ical/llanfyllincp%40gmail.com/public/basic.ics

Yna cliciwch ‘Import event’, yna mi fydd y dyddiadau yn y calendr ar eich ffôn. Mae hyn yn eich galluogi i edrych ar y manylion ar gyfer y digwyddiadau.

If you have an android phone, copy and paste the link below into google/ internet on your phone;

https://calendar.google.com/calendar/ical/llanfyllincp%40gmail.com/public/basic.ics

Then click ‘Import Event’, the dates will then import into your phone calendar. This will allow you to look at further details about events.

Dyddiadau/ Dates

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur / Dates for your diary

Mae’r calendr wedi cael ei ddiweddaru yn barod ar gyfer y tymor. Bydd rhagor o ddyddiadau yn cael ei hychwanegu ar ôl cadarnhad yr wythnos hon. E.e. Diolchgarwch, Noson Rieni a chlybiau. Cofiwch i danysgrifio i’r calendr er mwyn cael eich hysbysu yn ddyddiol.

The School Calendar has been updated ready for the new term. More dates will be added this week once they have been confirmed. E.g. Thanksgiving, Parents Evening and clubs. Remember to Subscribe to the calendar to receive daily notifications.

 

Tymor newydd/ New Term

Gobeithio fod pawb yn mwynhau’r gwyliau. Nodyn i’ch hatgoffa mai dydd Llun, Medi 4ydd y bydd yr ysgol yn ail agor i’r plant. Disgwylir bod yr holl blant yn gwisgo’r wisg ysgol cywir.

GWISG YSGOL GYNRADD LLANFYLLIN

Mi fydd yr ysgol ar agor i chi brynu gwisg ysgol Dydd Gwener, 1af o Fedi, 10:30-12:30. A wnewch chi gadw at yr amseroedd yma os gwelwch yn dda, oherwydd mae gennym lawer o gyfarfodydd yn ystod y dydd. Diolch o flaen llaw.

We hope that everyone is enjoying the summer holidays. A reminder that the school reopens for the children Monday, September 4th.

It is expected that all children wear the correct school uniform.

LLANFYLLIN CP SCHOOL UNIFORM

The School will be open  for you to purchase school uniform Friday, 1st September, 10:30-12:30. Please stick to these times as we have many meetings during the day. Thank you in advance.