Trip Yfory/ Trip Tomorrow

Cofiwch, mi fydd dosbarthiadau y Cyfnod Sylfaen yn mynd ar eu trip Haf i ‘Acton Scott ac i Mickey Millers’ yfory.

Mi fyddwn yn gadael yn brydlon am 8.30 y.b. ac yn dychwelyd erbyn 4 o’r gloch.  Bydd angen i rieni gwneud trefniadau i sicrhau fod y plant yn cyrraedd adref o’r ysgol yn saff, os gwelwch yn dda. Bydd y disgyblion angen dod â bocs bwyd, diod (dim diod ‘fizzy’), côt law ac mi fyddant angen gwisgo esgidiau call. Ni fydd angen arian i’w wario, mae hufen iâ wedi’u gynnwys yn y pris.

 

The Infant classes’ will be going on their Summer trip to Acton Scott and Mickey Millers tomorrow.

We will be leaving promptly at 8.30 a.m. and returning by 4.00 p.m. Please make arrangements to ensure that your child/ren arrive(s) home safely from school. Pupils will need to bring a packed lunch, drink (no fizzy drinks), rain coat and will need to wear sensible footwear. There is no need for spending money as ice-cream is included in the price.

Diolch yn fawr.

Holiadur/ Questionnaire

Cafodd holiadur ei ddanfon adref heddiw. Ydi’n bosib i bawb ei lewni a’i ddychwelyd yn ol i’r ysgol erbyn Dydd Gwener os gwelwch yn dda.

A questionnaire was sent home with the pupils today. Is it possible for all parents to fill in the questionnaire and send it back to school by Friday please.

Diolch yn fawr.

Gwenyn prysur/ Busy Bees

Wel am ddiwrnod gwych! Bu plant y Cyfnod Sylfaen yn dysgu am gacwn ac am wenyn. Diolch yn fawr Sheenah a Sian (Mam a Nain Dylan yn y Meithrin). Roedd llawer o weithgareddau hwyliog. Braf yw gweld teulu y plant yn dod mewn i helpu efo’r addysgu. Mwy o luniau yn yr oriel yn fuan.

Well, what a fab day! The Foundation Phase children have been learning about wasps and bees. A huge thank you to Sheenah and Sian (Dylan from the Nursery class’ Mum and Nan). Lots of fun activities. It’s lovely to see families coming in to help with the learning. More pictures in the gallery soon.

 

Mabolgampau Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Sports

Oherwydd y glaw, ni fydd mabolgampau yn cael ei gynnal yfory 28ain o Fehefin. Bydd nawr yn cael ei gynnal wythnos nesaf:

Mabolgampau Cyfnod Sylfaen – Dyddiad Newydd

Dydd Mawrth 4ydd o Orffennaf

1.00y.p.

Clwb Dwylo Prysur: Yn anffodus ni fydd Clwb Dwylo Prysur i ddisgyblion Blwyddyn 1 a 2 nos yfory. Ymddiheuriadau am hyn.

 

Because of the rain, we are cancelling the Infants’ sports day tomorrow, 28th June. It will now be held next week:

Infants Sports Day – New Date

Tuesday 4th July

1.00 p.m.

Busy Hands Club: Unfortunately, there will be no busy hands club for years 1 and 2 tomorrow after school. Apologies for this.

Gohirio Mabolgampau/ Postpone Sports Day

O ganlyniad i’r tywydd ac am resymau diogelwch,  mae’r Mabolgampau heddiw yn cael ei ohirio.

Bydd Mabolgampau yn cael ei ail-drefnu ar gyfer prynhawn dydd Mercher nesaf, 28ain o Fehefin.

 

Due to the weather, and for safety reasons,  we are postponing today’s Sports Day.

The Sports day will be rearranged for next Wednesday, 28th June.

Mabolgampau Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Sports Day

Ar hyn o bryd, mi fydd y Mabolgampau yn parhau prynhawn yfory. Os oes rhaid gwneud unrhyw newidiadau o ganlyniad i’r tywydd, byddwn yn gadael i chi wybod cyn cinio yfory.

At the moment, we will be continuing with the Sports Day tomorrow afternoon. However, if changes need to be made due to the weather, we will let you know before lunch time tomorrow. 

Diolch yn fawr