Cylchlythyr – Newsletter & Ymweliad Cwmni Theatr Zulu – Visit by Mighty Zulu Theatre Company

Cliciwch ar y linc isod i weld y Cylchlythyr.

Click the link below to view the Newsletter.

Cylchlythyr Medi 2018 – Newsletter Sept 2018

 

Gweler y llythyr isod  –  Ymweliad gan Gwmni Theatr Mighty Zulu Nation.

See letter below  – Visit by Mighty Zulu Nation Theatre Company.

Llythyr Theatr Affrica – Africa Theatre Letter

 

Sioe Bypedau/ Puppet Show

Cofiwch am y Sioe Bypedau wythnos nesaf. Mae’r disgyblion wedi bod yn brysur yn trefnu. Dewch i’r ysgol am docynnau.

Remember about the Puppet Show next week. The pupils have been very busy planning. Come to the School for tickets.

 

Gala Nofio a Rygbi yr Urdd Swimming Gala & Rugby

Gala Nofio yr Urdd/ Cystadleuaeth Rygbi Rhanbarth  (plant sy’n cystadlu).

Mae’r llythyron canlynol wedi cael eu danfon adref efo’r disgyblion heddiw.

Urdd Swimming Gala/ County Rugby Competition (children who will be competing).

The following letters have been sent home with the pupils today.

Gala Nofio 4 Ardal 2017

Rygbi Urdd Ebrill 2017

Read more

Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau i’r holl blant am gystadlu heddiw. Congratulations to all the children for competing today.

Canlyniadau y llwyfan/ Stage results;

Unawd Cerdd Dant Solo Bl2 ac Iau/ Year 2 & under – 2il/ 2nd -Elen Evans .

Llefaru/ Recitation Bl2 ac Iau/ Year 2 & under – 3ydd/ 3rd -Elen Evans.

Unawd Chwythbrennau/ Woodwind Solo – 3ydd/ 3rd – Glesni Jones

Unawd Offerynnau taro/ Percussion  Solo – 1af/ 1st – Taliesin Davies.

Bydd Tal yn mynd ymlaen i gystadlu yn y Genedlaethol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Tal will be going on to compete in the National final at Pen-y-bont ar Ogwr.