CogUrdd a Dawnsio yr Urdd/ CogUrdd and Urdd dancing competition.

CogUrdd.

Wythnos diwethaf, roedd cystadleuaeth CogUrdd yn yr ysgol. Roedd 13 disgybl yn cystadlu mewn cystadleuaeth anodd i’w beirniadu.

Daeth Alys Hughes yn drydydd, Soffia Jones yn ail a Rachel Howells yn gyntaf. Da iawn! Bydd Rachel nawr yn cystadlu yn y Sir. Pob Lwc!

Last week, the Urdd cookery competition was held at the school. 13 pupils competed in what was a very close competition.

Alys Hughes came third, with Soffia Jones coming second and Rachel Howells coming first. Well done!Rachel will now compete in the county competition. Good Luck!

Dawnsio yr Urdd/ Dancing

Cafodd yr ysgol noson lwyddiannus iawn yn yr eisteddfod ddawnsio nos Fercher. Llwyddodd y ddau barti dawnsio gwerin i ddod yn gyntaf. Daeth y grwp dawnsio disgo yn ail a Rachel Howells hefyd yn ail ar ei dawns unigol. Mi fydd rhain yn cystadlu yn y Sir ar Ddydd Mercher 7fed o Fawrth. Pob lwc!

Rhaid diolch yn FAWR i’r rhieni a fu’n  helpu ar y noson.

The school had a very successful evening at the dancing Eisteddfod on Wednesday evening. The two folk dancing parties came first. The disco dancing group came second and Rachel Howells also came second with her individual dance. These will all be competing in the county competition on Wednesday 7th March. Good Luck!

A BIG thank you to the parents that helped on the night.