COVID 19 – Diweddariad/ Update

Annwyl Riant/ gofalwr, 

Oherwydd bod ein hysgolion yn cau heddiw yn dilyn sefyllfa COVID-19 mae’n allweddol bwysig ein bod fel ysgol yn gallu cefnogi y rhieni/ gofalwyr hynny sydd yn cael eu hystyried yn weithwyr allweddol. Fel dywed y llywodraeth mae’n bwysig bod disgyblion yn aros adref os medrant er mwyn lleihau y risg o wasgaru y feirws. Felly fydd yr ysgol ar agor fel lleoliad gofal plant DIM OND i‘r disgyblion hynny sydd wirioneddol angen mynychu. Hynny yw, oherwydd bod un rhiant yn weithiwr allweddol a DOES DIM gofal arall ar gael.  Yn amlwg os oes gan eich plentyn unrhyw symptomau, yna bydd rhaid dilyn y canllawiau cenedlaethol ac aros adref.  

Er mwyn ein paratoi ar gyfer y cyfnod ansicr yma byddwn yn anfon holiadur adref er mwyn cael syniad o pwy fydd angen y gwasanaeth yma. Gofynnwn i chi ei gwblhau erbyn 6 y.h. heno.  

Diolch am eich cydweithrediad yn ystod y cyfnod anodd yma. 

Dear Parent/Carer,  

As our schools are closing today following the COVID-19 situation it is of key importance that we, as a school, are able to support those parents/carers who are regarded as key workers. As the government says, it is important that pupils stay at home if they can to reduce the risk of spreading the virus. Therefore, the school will be open as a childcare setting ONLY for those pupils who really need to attend. This applies to those families where one parent is a key worker and there is NO OTHER available childcare option. Obviously if your child has any symptoms you will be expected to follow the national guidelines and stay at home.  

In order to prepare us for these uncertain times we will send a questionnaire home to get an idea of who will need this service. We ask you to complete it by 6pm this evening.

Thank you for your co-operation in this difficult time.