Croeso Nol – Welcome Back

Croeso Nol – Welcome Back

Mae’r disgyblion wedi ymgartrefu nol yn yr ysgol yr wythnos hon. Croeso mawr i’r holl deuluoedd newydd sydd wedi ymuno gyda ni. Ychydig o bethau i’ch hysbysu a’ch hatgoffa;

The pupils have settled back into school routine this week. A big welcome to the new families who have joined us. A few things to remind you and inform you;

Staffio

Bydd Mrs Rhian Tomlinson yn ddirprwy bennaeth dros dro am y flwyddyn nesaf.

Croeso i Miss Cari Ellis. Bydd Miss Ellis yn addysgu Dosbarth Bl 5 a 6 y ffrwd Gymraeg o ddydd Mawrth tan ddydd Gwener. Mi fydd Mr Martin Roberts yn addysgu’r dosbarth ar ddydd Llun.  Mi fydd Mr Roberts hefyd yn helpu i gyflenwi dosbarthiadau yn ystod amser cynllunio athrawon.

Rydym hefyd yn croesau Mr Steven Green fel Gofalwr. Mi fydd Mr Green yn gweithio rhwng ein hysgol ni a’r ysgol Uwchradd.

Mae Ms Sue Francis wedi ymddiswyddo fel ysgrifennyddes ar ol bron i 18 mlynedd o wasanaeth i’r ysgol. Diolch yn fawr i Mrs Francis am ei gwaith ar hyd y blynyddoedd. Os hoffech gyfrannu at gasgliad/ anrheg, gofynnwn i chi gyfrannu erbyn dydd Llun os gwelwch yn dda.

Mrs Rhian Tomlinson is our acting deputy headteacher for the next school year.

We welcome Miss Cari Ellis. Cari Ellis will be teaching year 5 & 6 in the Welsh stream from Tuesday until Friday. Mr Martin Roberts will be teaching the class on a Monday.  Mr Roberts will also be helping to cover classes during the teacher’s planning time.

We also welcome Mr Steven Green as our new caretaker. Mr Green will be working between our school and the high school.

Ms Sue Francis has resigned as our secretary after almost 18 years of service to the school. A big thank you to Mrs Francis for her work over the years. If you wish to contribute towards a collection/ gift, we kindly ask you to donate by Monday please.

 

Tango Mango

Bydd Tango Mango yn ail-gychwyn wythnos nesaf.

Tango Mango will re-start next week.

 

Lluniau Ysgol Unigol/ teulu-  Individual Family School Photographs

Bydd Rosalie Arran yn dod i’r ysgol i gymryd lluniau y disgyblion dydd Mawrth nesaf, 10fed o Fedi. Os ydych yn dymuno i’ch plentyn cael llun efo brawd/ chwaer sydd ddim yn yr ysgol, mae croeso i chi ddod i dynnu llun rhwng 8:00 y.b. a 9 y.b. Byddwn yn tynnu lluniau unigol a lluniau efo brodyr a chwiroydd sydd yn yr ysgol yn awtomatig yn ystod y dydd. Os nad ydych chi’n dymuno i’ch plentyn i gymryd rhan, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.

Rosalie Arran will be coming to school to take the pupils photographs next Tuesday, 10th of September. If you wish for your child to have their photo taken with brothers/ sisters who aren’t in school, you’re welcome to come and have their photo taken between 8:00 a.m. and 9:00 a.m. We will automatically take individual and sibling photographs within the school during the day. If you do not wish for your child’s photo to be taken, please let us know.

 

Nofio – Swimming

Byddwn yn cychwyn gwersi nofio ym mis Hydref. Manylion i ddilyn.

We will be starting swimming lessons in October. Details to follow.

 

Addysg Gorfforol – Physical Education

Daeth i’n sylw y tymor diwethaf fod llawer o blant yn anghofio eu gwisg A.G. Sicrhewch fod gan eich plentyn ei gwisg yn yr ysgol yn ystod yr wythnos. Nid oes angen treinyrs / pymps ar ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen y tymor hwn.

It came to our attention last term that many children were forgetting their P.E. kit. Please ensure your child has their P.E. kit in school during the week. Foundation Phase pupils do not require trainers/ pumps this term.

 

DIM CNAU – NO NUTS

Cofiwch, oherwydd alergedd nid ydym yn caniatau cnau yn yr ysgol.

Remember, due to a nut allergy, we do not allow nuts in school.