Canolfan flaengar, arloesol a chynhwysol ar gyfer dysgu gydol oes

Fe fydd ffurfio ysgol newydd yn chwythu anadl newydd i’r gymuned leol ac yn rhoi cyfle i ni fel athrawon a llywodraethwyr i fod yn fentrus ac yn arloesol wrth lunio’r profiad rydyn ni’n ei ddymuno ar gyfer ein plant. Mae’r cyfle gennym ni, nid yn unig i ddylunio ysgol ar gyfer disgyblion 4 – 18 oed, ond canolfan ar gyfer dysgu gydol oes sy’n adlewyrchu anghenion y gymuned leol ond sydd hefyd yn cael ei siapio gan yr arfer gorau o’r DU, Ewrop a gweddill y byd.

Bydd gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion eraill, colegau a diwydiant yn dod â’r gorau i’n disgyblion. Bydd cydweithio â chyflogwyr a darparwyr hyfforddiant lleol a chenedlaethol yn dod â phrofiadau dysgu dilys i’n hysgol ac yn caniatáu i’n disgyblion ‘ffynnu mewn dyfodol lle mae sgiliau digidol, y gallu i addasu a chreadigrwydd yn hanfodol’ (Cwricwlwm Drafft i Gymru Llywodraeth Cymru 2022).

Rydyn ni eisoes wedi dechrau’r gwaith o chwilio am yr ymarferwyr gorau o’r DU ac wedi sefydlu perthynas weithio â nhw er mwyn i ni elwa o’u harbenigedd a’u cyfarwyddyd.

Ysgol newydd sydd â sicrwydd ansawdd a gwella ysgol yn greiddiol iddi

Mae mentrau sy’n gyrru gwelliannau ysgol yn hanfodol. Yn Ysgol Llanfyllin mae’r rhain yn cynnwys:

 • Canolbwyntio o ddifri ar sicrhau llesiant disgyblion ac agwedd bositif at ddysgu
 • Gwella ansawdd addysgu a dysgu
 • Gwella cysondeb ac effaith gweithdrefnau sicrhau ansawdd
 • Gwella’r prosesau a’r gweithdrefnau ar gyfer hunanwerthuso a chynllunio gwelliannau
 • Dal staff ar bob lefel yn atebol am eu meysydd cyfrifoldeb

Ac, wrth gwrs

 • codi safonau a chanlyniadau academaidd ar gyfer pob disgybl ar gyfnodau penodol i fesur camau cynnydd o fewn yr ysgol (Sylwer: o fewn cynigion asesu newydd Llywodraeth Cymru bydd y rhain yn fras yn 5, 8, 11, 14, 16 ac 18 oed)

Ysgol newydd â chwricwlwm newydd

Yng Nghymru rydyn ni’n dechrau ar un o’r cyfnodau mwyaf cyffrous o ran datblygu addysg a welwyd ers cyflwyno’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn 1988. Mae’r Cwricwlwm newydd i Gymru yn rhoi cyfle gwirioneddol i ni fel bobl broffesiynol reoli cynnwys ein gwersi gydag anghenion ein dysgwyr wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae gennym ni rwan yn Llanfyllin gyfle euraidd i lansio ein hysgol newydd ar y cyd â chwricwlwm newydd a gynlluniwyd gan ein hathrawon ar gyfer ein disgyblion.

Mae’r pedwar diben sydd wrth wraidd cynigion Yr Athro Donaldson hefyd yn bwrpasau craidd i’n hysgol newydd.

Yn Llanfyllin, byddwn yn gwneud pob ymdrech i alluogi’n pobl ifanc i ddod yn:

 • ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu gydol eu bywydau
 • gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith
 • ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd
 • unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Mae’r cwricwlwm newydd wedi’i drefnu fel continwwm dysgu o 3 oed hyd at 16 oed. Mae hyn yn ffitio’r model Ysgol Pob Oed yn berffaith.Gan nad oes bwlch rhwng yr ysgol gynradd ac uwchradd bydd yr holl blant a phobl ifanc yn gwneud cynnydd ar hyd yr un continwwm, o fewn yr un ysgol a gyda’r un tîm o staff – strwythur ardderchog i greu dysgwyr hyderus, uchelgeisiol a galluog.

Rydym wedi ennill hyder yr ysgolion sy’n ein bwydo yn ystod cyfnod ffurfio’r ysgol newydd ac mae gennym ni berthynas weithio wych gyda nhw i gyd. Dylai teuluoedd a gofalwyr o’r ysgolion eraill sy’n ein bwydo fod yn hyderus na fyddan nhw dan anfantais o unrhyw fath pan fyddan nhw’n ymuno â’r ysgol yn 11 oed.

Er mwyn mynd i’r afael â hyn, mae gwaith eisoes yn mynd rhagddo yn ymgysylltu â holl ysgolion y clwstwr sy’n ein bwydo wrth gynllunio’n cwricwlwm newydd. Rydyn ni’n cydweithio gan ddefnyddio cynrychiolwyr o’r holl ysgolion cynradd sy’n ein bwydo ac Ysgol Llanfyllin. Mae’r staff wedi ffurfio gweithgorau i ganolbwyntio ar bob Maes Dysgu a Phrofiad:

 • Celfyddydau Mynegiannol
 • Iechyd a Lles
 • Dyniaethau
 • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
 • Mathemateg a Rhifedd
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mae pob grŵp wedi cael y dasg o ddatblygu gweithgareddau a phrosiectau ar gyfer y cyfnodau gwahanol o fewn yr ysgol o’r Cyfnod Sylfaenol hyd at 14 oed. Mae pob grŵp yn cael cymorth aelod arweiniol o’r staff naill ai o’r sector cynradd neu uwchradd. Er mai megis dechrau ar y gwaith hwn ydyn ni mae eisoes yn boblogaidd â staff oherwydd eu bod yn cael amser, rhyddid a hyder i arbrofi â syniadau newydd arloesol ar gyfer eu dosbarthiadau a thu hwnt.

Rwy’n credu bod y gwaith hollbwysig hwn wedi helpu ffurfio sylfeini’r cwricwlwm newydd yn ein Hysgol Pob Oed newydd.

Ysgol newydd sydd wedi ymrwymo i hybu a datblygu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn yr ysgol newydd hon

Bydd yr Iaith Gymraeg yn fyw yng nghalon yr ysgol newydd. Mae parhau i ddatblygu a meithrin y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn hollbwysig er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r ysgol ac i fodloni targed Llywodraeth Cymru o gael un miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Mae recriwtio a chadw staff medrus sy’n siarad Cymraeg yn hanfodol. Mae angen modelau rôl ieithyddol positif ar y disgyblion er mwyn iddyn nhw ddod yn ddefnyddwyr brwd o’r iaith. Yn ystod fy nghyfnod fel Pennaeth yr Ysgol Uwchradd, fe gynyddais nifer y staff addysgu Cymraeg iaith gyntaf a gyflogir yn yr ysgol ac mae hyn eisoes wedi cael effaith. Yn eu hadroddiad diweddaraf ar yr Ysgol Uwchradd (2019) sylwodd Estyn bod: ‘Disgyblion dwyieithog yn gweithio’n dda yn y Gymraeg a’r Saesneg ac maen nhw’n sgwrsio’n naturiol gyda’i gilydd yn y Gymraeg yn y dosbarth ac o gwmpas yr ysgol.’  Mae’n amlwg fy mod wrth fy modd bod yr arolygwyr wedi nodi’r ethos dwyieithog rydyn ni wedi’i feithrin ac wrth gwrs rydyn ni’n ymdrechu’n galed i gynnal yr ethos yn yr ysgol newydd.

Rydyn ni wedi datblygu perthynas weithio agos â grwpiau Cymraeg lleol a chenedlaethol fel pwyllgor yr Ŵyl Cerdd Dant, Rhieni Dros Addysg Gymraeg (RHAG), papur bro Yr Ysgub, Dolen Ffermio, BBC Cymru a S4C.

Buom yn llwyddiannus yn denu’r Ŵyl Cerdd Dant genedlaethol i’r ysgol ar gyfer Tachwedd 2021. Bydd Gŵyl Bro Nansi’n dod â’r ysgol i sylw’r genedl gyfan – yn ddathliad ardderchog i nodi blynyddoedd agoriadol ein hysgol ddwyieithog newydd.

Prosiect i annog y defnydd o’r Gymraeg yn gymdeithasol mewn ysgolion yng Nghymru ydy’r Siarter Iaith. Rydyn ni wedi ymrwymo’n llwyr i’r fenter hon a’n nod ydy derbyn gwobr aur y siarter.

Mae cael cerrig Gorsedd Eisteddfod Powys ar gaeau’r ysgol yn atgoffa’r disgyblion yn ddyddiol o’n treftadaeth ddiwylliannol a phwysigrwydd traddodiad yr Eisteddfod i’r ardal. Anogir y disgyblion i gymryd rhan yn Eisteddfod yr Urdd, Eisteddfod Powys a’r Eisteddfod Genedlaethol a cheisir dangos iddyn nhw berthnasedd diwylliant Cymru i’n cymdeithas heddiw.

Ysgol hapus gyda’r syniad o ‘Deulu’ yn ganolog.

Prif gonsyrn yr holl rieni a’r gofalwyr ydy bod eu plant yn hapus yn eu hysgol.  Mae plant hapus yn ddysgwyr uchelgeisiol a hyderus sy’n llwyddo ar draws amrywiaeth o bynciau a phrofiadau yn yr ysgol.

Bydd yr ymdeimlad o ‘Deulu’ yn greiddiol yn ein hysgol newydd ni. Bydd yr ethos hwn yn un o ofal, o feithrin, o sefydlogrwydd ac uchelgais. Bydd teulu ein hysgol yn gwerthfawrogi ac yn ysgogi cydgyfrifoldeb, goddefgarwch ac agwedd meddwl agored tuag at ein gilydd a’n dysgu. Mae pob teulu’n wynebu amseroedd anodd ac weithiau mae’n rhaid gwneud penderfyniadau anodd. Dydy ysgolion ddim yn wahanol yn hyn o beth ac ar adegau heriol mae’n ofynnol bod gennym arweinyddiaeth cryf a chadarn i allu arwain yr ysgol yn ei blaen.