Ysgol Llanfyllin
Cwricwlwm Tyfu

“Dysgu, tyfu a ffynnu gyda’n gilydd”

Cwricwlwm Newydd i Ysgol Llanfyllin

Yn dilyn cyflwyniad llwyddiannus i Gwricwlwm i Gymru ar gyfer disgyblion o’r Cyfnod Sylfaen i Flwyddyn 7 ym mis Medi 2022, rydym yn gyffrous i gyhoeddi y byddwn yn lansio ein Cwricwlwm Tyfu newydd o hanner tymor yr haf 2023 – i ddysgu, tyfu a ffynnu gyda’n gilydd. Bydd pedwar diben (a ddangosir isod) y Cwricwlwm i Gymru wrth galon Cwricwlwm newydd Tyfu, sydd wedi’i lunio i ddiwallu anghenion pob plentyn unigol a’i helpu i gyrraedd eu llawn botensial. Wedi’i gynllunio i herio, ysgogi chwilfrydedd, a hyrwyddo cariad gydol oes at ddysgu, mae’r cwricwlwm yn esblygu’n barhaus i adlewyrchu a chwrdd ag anghenion ein cymdeithas ddeinamig sy’n newid yn barhaus. Mae ein hethos ‘Teulu’ wrth galon ein cwricwlwm gan annog cyfrifoldeb ar y cyd, goddefgarwch, ac agwedd meddwl agored sy’n ein galluogi i ddysgu, tyfu a ffynnu gyda’n gilydd.

Elfennau o’r Cwricwlwm newydd i Gymru

Y Pedwar Diben

Bydd y pedwar diben wrth galon cwricwlwm Tyfu. Bydd penderfyniadau ar y cynnwys a’r profiadau a ddatblygir fel rhan o’r cwricwlwm yn cefnogi ein plant a’n pobl ifanc i fod yn:

 • ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu gydol eu hoes
 • gyfranwyr mentrus, creadigol, sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith
 • ddinasyddion egwyddorol, gwybodus Cymru a’r byd
 • unigolion iach, hyderus, sy’n barod i fyw bywydau boddhaus fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Elfennau Allweddol

Bydd cwricwlwm Tyfu yn cynnwys:

 • chwe Maes Dysgu a Phrofiad
 • tri chyfrifoldeb trawsgwricwlaidd: llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol

Trefnir y cwricwlwm yn chwe Maes Dysgu a Phrofiad:

 • Celfyddydau mynegiannol
 • Iechyd a Lles
 • Dyniaethau
 • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
 • Mathemateg a Rhifedd
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Dolenni at wybodaeth am y Cwricwlwm newydd i Gymru 2022

Cwricwlwm newydd yng Nghymru: hawdd ei ddarllen

Y cwricwlwm newydd i Gymru – Canllaw hawdd ei ddeall i bobl ifanc (gov.wales)

Gwefan Mae addysg yn newid

Mae addysg yn newid | LLYW.CYMRU