Wythnos nesaf bydd Ysgol Llanfyllin, yr ysgol newydd i bob oed yng Ngogledd Powys, yn cynnal digwyddiad gwybodaeth rithwir i rieni a disgyblion sydd â diddordeb mewn mynychu’r chweched dosbarth.

Ysgol Llanfyllin yw’r ail ysgol i bob-oed yn y sir a gafodd ei sefydlu pan unodd Ysgol Gynradd Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin. Mae’n darparu addysg cyfrwng Gymraeg ac addysg cyfrwng Saesneg i ddisgyblion o 4-18 oed ar safleoedd yr ysgol gynradd a’r uwchradd.

Dywedodd y Pennaeth Dewi Owen: “Mae gennym chweched dosbarth mawr a llewyrchus yma yn Llanfyllin a byddem fel arfer yn croesawu rhieni a disgyblion i adeilad yr ysgol i ddangos ein cyfleusterau ardderchog iddynt.
Fel dewis amgen byddwn yn cynnal digwyddiad ar-lein i gyd fynd a’n fideo wybodaeth. Bydd cyfle i gyfarfod y tîm, cael gwybodaeth am y pynciau a gynigir a gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych am fywyd yn Chweched Dosbarth Ysgol Llanfyllin”.

Bydd 2021 yn flwyddyn gyffrous i’r ysgol gan y bydd Canolfan Chweched Dosbarth newydd yn agor. Bydd y ganolfan yn cynnwys neuadd ddarlithio, canolfan adnoddau, ardaloedd astudio, dosbarthiadau traddodiadol, ardaloedd e-ddysgu, cegin ac ystafelloedd cyffredin i astudio a chymdeithasu.

Mae’r ysgol wedi cyflwyno ystod o fentrau digidol i gefnogi disgyblion a’i rhieni yn ystod y cyfnod clo:

• Gwersi byw dyddiol i bob disgybl o’r Cyfnod Cynradd i’r Chweched Dosbarth
• Gwasanaethau dyddiol ar lein i’r gwahanol grwpiau blwyddyn
• Nosweithiau rhieni ar lein
• Dosbarthu gliniaduron a hybiau Wi-Fi i deuluoedd sydd eu hangen
• Cefnogaeth barhaus dros y ffôn a chefnogaeth rithwir i’r disgyblion a rhieni.

Cynhelir y digwyddiad gwybodaeth Chweched Dosbarth ar Nos Iau Chwefror 4ydd am 6.30 y.h. drwy Microsoft Teams.

Am fwy o wybodaeth ac i sicrhau eich lle ar y digwyddiad byw ewch i:
http://tiny.cc/yl-live-event

I wylio fideo gwybodaeth Chweched Dosbarth Ysgol Llanfyllin cliciwch yma:
http://tiny.cc/yl-6-video


Ysgol Llanfyllin, the new all-age school in North Powys, will be holding a virtual information event for parents and pupils interested in attending its Sixth Form next week.

Ysgol Llanfyllin is the county’s second all-through school and was established after Llanfyllin C.P. School and Llanfyllin High School were merged. It provides Welsh-medium and English-medium education for pupils from 4-18 years on the primary and high school sites.

Headteacher Dewi Owen said: “We have a large and thriving Sixth Form here in Llanfyllin and we would normally be welcoming parents and pupils into the school building to show them our excellent facilities. As an alternative, we will be holding an online event to accompany our information video. There will be the opportunity to meet the team, find out about the subjects on offer and ask any questions you might have about life in Llanfyllin Sixth Form.

2021 will be an exciting year for the school as they will be opening a new Sixth Form Centre. The Centre will include a lecture hall, resource base, study areas, traditional classrooms, e-learning spaces, a kitchen and common rooms for studying and socialising.

The school has introduced a range of digital initiatives to support pupils and parents during the lockdown:

  • Daily live lessons for all pupils from Primary Phase to Sixth Form
  • Daily Online Assemblies for different year groups
  • Online Parents Evenings
  • Distributing laptops and Wi-Fi hubs to families in need
  • Ongoing telephone and virtual support for pupils and parents

The Sixth Form information event will be held at 6:30pm on Thursday February 4th via Microsoft Teams.

For more information and to book your place on the live event please visit:
http://tiny.cc/yl-live-event

To view Ysgol Llanfyllin’s Sixth Form information video click here:

http://tiny.cc/yl-6-video