Goruchwyliwr Llanw

Cytundeb  Tymor Penodol – Dyddiad adolygiad  Mawrth 31ain  2023

Cymraeg yn Hanfodol

Gradd 6 – Cyfradd pro rata o £ 21,966 (yn seiliedig ar Cyfwerth ag amser llawn o 37 awr, 52 wythnos)

Mae’r Llywodraethwyr yn dymuno penodi Goruchwyliwr Llanw amser llawn 32.5 awr yn ystod y tymor yn unig i oruchwylio myfyrwyr mewn dosbarthiadau pan fo’r athro/awes yn absennol, ac i gyflawni rolau ategol eraill pan nad oes eu hangen yn yr ystafell ddosbarth.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddiddordeb a phrofiad o fyd addysg, a pharodrwydd i weithio gydag eraill, y gallu i reoli dosbarth yn gadarn, agwedd hyblyg a bod yn barod i gefnogi ethos yr ysgol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gorfod ymgymryd â gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a cofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg. Hefyd, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy 5:30yh Dydd Llun Mai 30ain, 2022.

Am fwy o wybodaeth a phecyn ymgeisio cysylltwch â Jean Brown ar 01691 648391 neu jb@llanfyllin.powys.sch.uk


Cover Supervisor

Fixed Term Contract – Review date 31st March 2023

Welsh Essential

Grade 6 – Pro rata rate of £21,966 (based on FTE of 37 hours, 52 weeks)

The Governors are currently seeking to appoint a full-time (32.5 hours), Term Time Only Cover Supervisor to supervise students in classes during a teacher’s absence, and to fulfil other supporting roles when not needed in the classroom. 

The successful candidate will have an interest and experience in education, a willingness to work with others, the ability to exercise strong classroom management, a flexible approach and be prepared to support the school ethos. 

The successful candidates will have to undertake a DBS check and register with the Education Workforce Council. Furthermore, the ability to speak Welsh is essential.

Applications must reach the school by. 5:30pm Monday the 30th of May, 2022.

For more information and an application pack please contact Jean Brown on 01691 648391 or jb@llanfyllin.powys.sch.uk