Ar ôl cwblhau wythnos o ddysgu ar-lein yn llwyddiannus rydym wedi bod yn adolygu’r ymarferoldeb  a’r cynnwys gan gymryd i ystyriaeth yr adborth gan ddisgyblion, rhieni a staff i wella a mireinio cyflwyno ein sesiynau dysgu .

I grynhoi, cynigir y newidiadau canlynol i wella’r profiad dysgu.

Cyfnod Sylfaen bydd disgyblion yn cael mynediad i gyfarfod Teams ar-lein bob bore am 9 o’r gloch i ddisgyblion Derbyn a Blwyddyn 1ac am 9:15yb i flwyddyn 2, i gael mewngofnodi gyda’i hathro a thrafod gweithgareddau’r diwrnod.  Rhennir cynllyn wythnosol ac mae nifer o recordiadau llais ar gael i ddisgyblion wrando ar yn J2e. Bydd Mrs Griffiths a Mrs Martin yno i roi adborth ar lafar ac yn ddigidol.

Bydd gan ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 fynediad i gyfarfod ar-lein bob bore am 9 o’r gloch pryd y bydd staff yn egluro gweithgareddau a rhoi arweiniad i ddisgyblion mewn tasgau a heriau a fydd angen eu cwblhau’r diwrnod hwnnw. Bydd mewn gofnodiad byr am 11:15yb a bydd mewn gofnodiad arall hefyd am 1:45yp i fonitro cynnydd a gosod tasgau am y prynhawn. Bydd Mrs Jones a Mrs Waldron/ Miss Davies ar gael i ateb cwestiynau drwy sgyrsiau Teams yn ystod y dydd a byddant yn rhoi adborth i chi ar rai adegau.

Mae gan ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 fynediad i gyfarfod ar-lein bob bore am 9 o’r gloch pryd y bydd staff yn egluro gweithgareddau a rhoi arweiniad i ddisgyblion mewn tasgau a heriau. Bydd mewn gofnodiad arall am hanner dydd i osod tasgau am y prynhawn ac yna sesiwn byr am tua 2:50yp. MaeMrs Davies a Miss Ellis ar gael i ateb cwestiynau drwy gydol y dydd a byddant yn rhoi adborth i chi ar rai adegau.

Diolch enfawr i chi i gyd am gefnogi dysgu parhaus ein disgyblion oherwydd heboch chi ni fyddai yn bosib.

Diolch


Having successfully completed a week of on-line learning we have been reviewing the practicalities and content by taking on-board feedback from pupils, parents and staff to improve and refine the delivery of our learning sessions.

In summary, the following changes are proposed to improve the learning experience:

Foundation phase pupils will have access to an on-line Teams meeting every morning at 9:00am for Reception and Year 1 and 9:15am for Year 2, to have a check-in with their teacher and discuss activities for the day. A weekly plan is shared and many voice recordings are available for pupils to listen to on J2e. Mrs Griffiths and Mrs Martin will be there to give pupils verbal and digital feedback

Year 3 and 4 pupils have access to an on-line meeting every morning at 9:00 am where staff will explain activities and give guidance to pupils in tasks and challenges that need to be completed that day. There will be a short check in at 11:15am and there will also be another check-in at 1:45pm to monitor progress and set tasks for the afternoon. Mrs Jones and Mrs Waldron/ Miss Davies are available to answer questions via the Teams conversation during the day and will give you feedback at certain times.

Year 5 and 6 pupils have access to an on-line meeting every morning at 9:00am where staff will explain activities and give guidance with set tasks and challenges. There will be another check-in at 12:00pm to set tasks for the afternoon and then a short plenary at approximately 2:50pm. Mrs Davies and Miss Ellis are available to answer questions throughout the day and will give you feedback at certain times.

A massive thank you to you all for supporting the continued learning of our pupils because without yourselves it would not be possible

Diolch