Bydd disgyblion ym mlynyddoedd 2 hyd at 9 yn sefyll y profion Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol yn ystod yr wythnos  Mehefin 28ain i  Orffennaf 2ail.   Wythnos nesaf byddant yn cael cyfle i sefyll profion ymgyfarwyddo i baratoi.

Bydd pob prawf yn cael ei wneud ar gyfrifiadur ar y Campws Cyfnod Uwchradd ac o fewn y diwrnod ysgol.

Caiff y profion eu llunio o gronfa fawr o gwestiynau a fydd yn asesu’r sgiliau yn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol.


Pupils in years 2 through to 9 will be taking the National Literacy and Numeracy tests during the week of 28th June to 2nd July   Next week they will have an opportunity to take familiarisation tests to prepare.

All tests will be done via a computer on the High School Campus and within the school day.

The tests are constructed from a large bank of questions which will assess the skills in the National Literacy and Numeracy Framework.