Annwyl Rieni,

Oherwydd yr amgylchiadau presenol, rydym ar hyn o bryd, fel ysgol, yn paratoi cyflwyniad o ddrama’r geni i’w gyflwyno ar-lein.

Rydym yn gobeithio recordio yr wythnos nesaf. O ganlyniad i hyn gofynnwn i’ch plentyn ddod i’r ysgol gyda dillad ar gyfer y recordiad. Nid oes angen mynd i brynu dim byd penodol, ond gofynnwn i chi ddod â’r dillad i’r ysgol mewn bag erbyn Dydd Mawrth nesaf 8fed Ragfyr.   Byddwn yn cadw y dillad yn yr ysgol tan Dydd Iau.

Isod mae rhestr o gymeriadau ac rydym wedi amlygu beth fydd eich plentyn. Os oes unrhyw broblem cysylltwch gyda’r ysgol.

Storiwyr- siwmper Nadolig neu dillad eich hun
Athro
Mair
Joseff
Asyn
3 gwr doeth
Angylion
Gwyr y llety
Bugeiliaid
Herod


Because of the current circumstances, we are currently preparing an online presentation of the Nativity story. We hope to record this next week and therefore we kindly ask if pupils can bring clothes for the recording. There is no need to buy anything specific, but we ask you to send clothes in a bag for your child by next Tuesday 8th December. We will keep the clothes in school until Thursday.

Below is a list of characters and we have highlighted what your child will be or what they need.  If you have any problems, please contact the school.

Storytellers – Christmas Jumper or own clothes
Teacher
Mary
Joseph
Donkey
3 Wise Men
Angels
Innkeeper
Shepherds
Herod