Gofal plant – Childcare

Datganiad Newyddion / News Release

Mawrth 24, 2020

 

Canolfannau Argyfwng Gofal Plant

 

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd canolfannau argyfwng gofal plant yn rhedeg o 13 o leoliadau ar draws y sir o’r dydd Gwener hwn (27 Mawrth).

 

Bydd safleoedd ysgolion y sir yn parhau ar agor tan ddydd Iau, 26 Mawrth ond dim ond i blant gweithwyr allweddol a’r plant sydd fwyaf agored i niwed.

 

Bydd y canolfannau, a fydd yn darparu gofal plant i gefnogi gweithwyr brys hanfodol, staff y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol yn ogystal â phlant sydd fwyaf agored i niwed y sir, hefyd yn rhedeg ar benwythnosau.  Bydd y canolfannau ar agor rhwng 8am a 6pm.

 

I ddefnyddio’r ddarpariaeth o ddydd Gwener, 27 Mawrth tan ddydd Gwener 3 Ebrill, bydd angen i weithwyr hanfodol gofrestru eu plant yn eu canolfan argyfwng gofal plant drwy lenwi ffurflen ar-lein erbyn 9pm ddydd Mercher, 25 Mawrth.

 

Fel rhan o’r trefniadau, bydd prydau bwyd yn cael eu darparu i blant tair gwaith y dydd a bydd cludiant yn cael ei drefnu fel bod plant yn gallu cyrraedd y canolfannau ac yn ôl gartref.

 

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: “Mae’r cyngor i rieni’n glir – os yw eich plant yn gallu aros gartref yn ddiogel, dylent wneud hynny.

 

“Fodd bynnag, mae angen trefniadau gofal diogel ar gyfer plant gweithwyr hanfodol.  Bydd y canolfannau argyfwng gofal plant yn darparu gwasanaeth hanfodol i gefnogi gweithwyr hanfodol a’n plant sydd fwyaf agored i niwed.

 

“Bydd ein safleoedd ysgol yn para ar agor tan ddydd Iau fel cyfleusterau gofal plant brys ond byddant wedyn yn cau a bydd y canolfannau hyn yn rhedeg o ddydd Gwener ymlaen.

 

“Rwyf am ddiolch i’r holl weithwyr proffesiynol yn ein hysgolion am eu hymroddiad yn ystod y cyfnod hynod anodd iawn.”

 

Mae’r canolfannau gofal plant brys wedi’u lleoli yn y mannau canlynol:

 

Ardal clwstwr ysgol – canolfan argyfwng gofal plant

 

Aberhonddu – Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Priordy, Aberhonddu

Llanfair-ym-Muallt – Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Pontnewydd-ar-Wy

Crughywel – Ysgol G.G. Crughywel

Gwernyfed – Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Archddiacon Griffiths, Llyswen

Llandrindod – Ysgol G.G. Llandrindod – Cefnllys

Llanfair Caereinion – Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion

Llanfyllin – Ysgol Gynradd Llanfyllin

Llanidloes – Ysgol G.G. Llanidloes

Llanandras – Ysgol G.G. Llanandras

Machynlleth – Ysgol Bro Hyddgen – Campws Cynradd, Machynlleth

Y Drenewydd – Ysgol Dafydd Llwyd, Y Drenewydd

Y Trallwng – Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng (Safle Ffordd Howell)

Ystradgynlais – Ysgol Dyffryn y Glowyr, Cwmtwrch Isaf

 

I gofrestru eich plentyn, ewch i https://tinyurl.com/Emergency-childcare-hubs

 

 

March 24, 2020

 

Emergency childcare hubs

 

Emergency childcare hubs will be operating from 13 locations across the county from this Friday (27 March), Powys County Council has said.

 

School sites in the county will remain open until Thursday, March 26 but only for children of critical workers and the most vulnerable children.

 

The hubs, which will provide childcare to support critical emergency workers, NHS staff and social care workers as well as the county’s most vulnerable children, will also operate at weekends.  The hubs will operate from 8am to 6pm.

 

To access provision from Friday, March 27 to Friday, April 3, critical workers will need to register their child at their nearest emergency childcare hub by filling in an online form by 9pm on Wednesday, March 25.

 

As part of the arrangements, meals will be provided to children three times a day and transport will be arranged for children to get to the hubs and back home.

 

Cllr Phyl Davies, Cabinet Member for Education and Property, said: “The advice to parents is clear – if your children can stay safely in their home, they should.

 

“However, critical workers will still need to have safe care arrangements for their children.  These emergency childcare hubs will be providing a vital service to support critical workers and our most vulnerable children.

 

“Our school sites will remain open up until Thursday as emergency childcare facilities but then they will close and these hubs will become operational from Friday onwards.

 

“I want to thank all professionals at our schools for their commitment during this extremely difficult period.”

 

The emergency childcare hubs are based in:

 

School cluster area – Emergency childcare hub

 

Brecon – Priory C. in W. School, Brecon

Builth Wells – Newbridge-on-Wye C. in W. School

Crickhowell – Crickhowell C.P. School

Gwernyfed – Archdeacon Griffiths C. in W. (A) School, Llyswen

Llandrindod Wells – Llandrindod Wells C.P. School Cefnllys

Llanfair Caereinion – Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion

Llanfyllin – Ysgol Gynradd Llanfyllin

Llanidloes – Llanidloes C.P. School

Presteigne – Presteigne C.P. School

Machynlleth – Ysgol Bro Hyddgen – Primary Campus, Machynlleth

Newtown – Ysgol Dafydd Llwyd, Newtown

Welshpool – Welshpool C. in W. Primary School (Howell Road Site)

Ystradgynlais – Ysgol Dyffryn y Glowyr, Lower Cwmtwrch

 

To register your child, go to https://tinyurl.com/Emergency-childcare-hubs