Gwasanaeth Carolau – Carol Service

Nos Fercher (Yfory) a Nos Iau

Os ydych wedi archebu tocynnau, byddant yn cael eu danfon adref efo’r plant yfory.

Bu pob un disgybl yn paratoi ar gyfer cymryd rhan yn y gwasanaethau a byddwn yn ddiolchgar iawn petaech yn gwneud trefniadau i sicrhau presenoldeb eich plentyn/plant yn y ddau gyfarfod. Gan fod rhannau o’r gwasanaeth ar ffurf cyngerdd mae’n bwysig iawn fod y plant yn bresennol ar y ddau achlysur os gwelwch yn dda.

Byddwn yn ddiolchgar iawn petaech yn medru sicrhau fod eich plant yn cyrraedd erbyn 6.15 y.h. ac yn gwneud trefniadau iddynt ddychwelyd adref ar ôl y gwasanaeth am tua 7.30 y.h.

Os oes unrhyw broblemau ynglŷn â’r trefniadau uchod gadewch inni wybod ar unwaith os gwelwch yn dda ac fe wnawn ein gorau i helpu. Gofynnwn i’r plant i gyd i wisgo gwisg ysgol.

Wednesday evening (tomorrow) & Thursday evening.

If you have ordered tickets, they will be sent home tomorrow.

Every pupil has been preparing to take part in the services and we would be grateful if you could ensure your child/ren’s presence on both evenings. Since part of each service will be in the form of a concert I must stress the importance of each child attending both services please.

We would be very grateful if you could make appropriate arrangements for your child/ren to arrive by 6.15 p.m. and to return home at the end of the service at about 7.30 p.m.

If there are any problems concerning the above arrangements, please let me know at once and we will do our best to help. We ask all pupils to wear a school uniform.