Gwasanaeth Carolau – Carol Service

Nos Fercher (Yfory) a Nos Iau

Cafodd y tocynnau eu danfon adref efo’r plant heddiw. DOES DIM TOCYNNAU AR OL. Ni fydd hi’n bosibl i chi ddod i’r gwasanaeth heb docyn oherwydd rheolau tan a diogelwch yr eglwys. Mae croeso i chi ddod i wylio’r ymarfer prynhawn yfory am 1:15. Os ydych ar gael i ddod i wylio’r ymarfer yfory yn hytrach na’r noson, gadewch i ni wybod yfory os gwelwch yn dda.  Mi fydd hyn yn rhyddhau lle yn yr eglwys.

Bu pob un disgybl yn paratoi ar gyfer cymryd rhan yn y gwasanaethau a byddwn yn ddiolchgar iawn petaech yn gwneud trefniadau i sicrhau presenoldeb eich plentyn/plant yn y ddau gyfarfod. Gan fod rhannau o’r gwasanaeth ar ffurf cyngerdd mae’n bwysig iawn fod y plant yn bresennol ar y ddau achlysur os gwelwch yn dda.

Byddwn yn ddiolchgar iawn petaech yn medru sicrhau fod eich plant yn cyrraedd erbyn 6.15 y.h. ac yn gwneud trefniadau iddynt ddychwelyd adref ar ôl y gwasanaeth am tua 7.30 y.h.

Os oes unrhyw broblemau ynglŷn â’r trefniadau uchod gadewch inni wybod ar unwaith os gwelwch yn dda ac fe wnawn ein gorau i helpu. Gofynnwn i’r plant i gyd i wisgo gwisg ysgol.

Offerynnwyr – cofiwch eich offerynnau a chopiau os gwelwch yn dda.

Wednesday evening (tomorrow) & Thursday evening.

Tickets wee sent home with the children today. NO MORE TICKETS AVAILABLE.  It will not be possible to come without a  ticket because of the fire and safety regulations of the church. You are welcome to come and watch our rehearsal tomorrow afternoon at 1:15 p.m. If you are available to come in the afternoon rather than the evening, please let us know tomorrow. This will allow additional space in the evening.  

Every pupil has been preparing to take part in the services and we would be grateful if you could ensure your child/ren’s presence on both evenings. Since part of each service will be in the form of a concert I must stress the importance of each child attending both services please.

We would be very grateful if you could make appropriate arrangements for your child/ren to arrive by 6.15 p.m. and to return home at the end of the service at about 7.30 p.m. 

If there are any problems concerning the above arrangements, please let me know at once and we will do our best to help. We ask all pupils to wear a school uniform.

Instrumental performers – remember your instruments and copies please.