Gwasanaeth Diolchgarwch – Thanksgiving Service

Yfory mae ein gwasanaeth Diolchgarwch yng Nghapel Tabernacl am 1:30 y.p.

Bydd casgliad yn ystod y gwasanaeth tuag at Dog Trust Wales a Chronfa Cancr Lingen Davies. 

Er mwyn sicrhau dioglewch eich plentyn/ plant, gofynnwn yn garedig i chi gasglu eich plentyn/ plant o gefn y capel ar ôl y gwasanaeth. Byddwn yn rhyddhau eich plentyn/ plant unwaith yr ydym yn gweld rhiant/ gwarchodwr. Mi fydd gweddill y disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ac yn dilyn y drefn arferol.

Ni fydd clwb dawns, clwb darllen na chlwb dwylo prysur yn cael ei gynnal nos yfory.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld.

Our Thanksgiving service is held at Tabernacl Chapel tomorrow at 1:30 p.m.

A collection will be made during the service towards Dog Trust Wales and Lingen Davies Cancer Fund.

In order to ensure the safety of your child/ children, can we politely ask you to collect your child/ children from the back of the chapel after the service. We will release your child once we see a parent/ guardian. The remaining pupils will return to school and follow their usual routine.

No Dance Club, Book club or Busy hands club tomorrow evening.

We look forward to seeing you.