Gweithgareddau yr wythnos hon – This week’s activities

Wel am wythnos prysur…a hithau dim ond yn ddydd Mercher!

Well, what a busy week…and it’s only Wednesday!

Dydd Llun – Monday

Aeth plant y Cyfnod Sylfaen i weld Sioe Nadolig Cyw.

The Foundation Phase children went to see Cyw’s Christmas show.

Da iawn i’r plant a oedd yn cystadlu yng nghystadleuaeth pel-droed yr Urdd. Llongyfarchiadau i’r tim coch a glas. Byddant yn mynd ymlaen i gystadlu yn y Sir.

Well done to the children that took part in the Urdd football competition. Congratulations to the red and blue team for winning. They will now go through to the next round.

 

Diolch i bawb am ddod i gefnogi y Ffair Nadolig – elw i’w gadarnhau.

Thank you to all that came to support the Christmas Fayre – money raised TBC.

Dydd Mercher – Wednesday

Daeth Jan Ty’n Garreg (RSPB – Llanwddyn) i’r ysgol i wneud gweithgareddau natur efo dosbarth Mrs Tomlinson a Mrs Martin.

Jan Ty’n Garreg (RSPB – Lake Vyrnwy) came to school with nature activities for Mrs Tomlinson and Mrs Martin’s Class.

 

Braf oedd cyfarch Mrs Rhian Jones i’r ysgol prynhawn yma. Yr plant a’r staff wedi cael cyfle i ddweud helo. Byddwn yn gweld Mrs Jones eto yn y pythefnos nesaf.

It was lovely to welcome Mrs Rhian Jones this afternoon. The children and staff had the opportunity to say hello. We will be seeing more of Mrs Jones in the next 2 weeks.