Gwybodaeth Ysgol / School Information

Mae Ysgol Gynradd Llanfyllin yn ysgol gynradd sirol ddwy-ieithog ar gyfer plant
3 – 11 oed yn dysgu naill ai trwy Gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg.

Mae chwech dosbarth yn yr ysgol – gan gynnwys  dosbarthiadau Cyfrwng Cymraeg (Bl Derbyn, 1 a 2 /  Bl.2, 3 a 4 a Bl 5 a 6) a dosbarthiadau Cyfrwng Saesneg (Bl Derbyn, 1 a 2 / Bl. 3 a 4, Bl 5  a 6). Mae gan yr ysgol Clwb Brecwast a Chlwb Ar ôl Ysgol.

Llanfyllin Primary School is a bilingual County Primary School for  children aged between 3 – 11, learning through the medium of Welsh or English.
The school consists of six classes –   Three Welsh Medium classes (Reception, Year 1 and 2 / Years 2, 3 and 4  / Years 5 and 6,  and three English Medium classes (Reception, Years 1 and  2 / Years 3 and 4, Years 5 and 6). The school has a Breakfast Club and an After School Club.

Yn Llanfyllin, rydym yn ymdrechu i greu amgylchedd gofalgar, hapus a diogel sy’n seiliedig ar barch ar draws cymuned yr ysgol, lle bydd yr holl blant yn teimlo eu bod yn cael eu hannog i ddatblygu eu potensial llawn ym mha bynnag cyfeiriad y maent yn dymuno.

Mae gennym ddisgwyliadau uchel o’r plant sydd yn ein gofal, ac adlewyrchir hyn yn y safonau yr ydym yn eu cyflawni.

Fel rhieni, mae eich partneriaeth yn yr holl broses addysgol yn cael ei werthfawrogi’n fawr. Byddwn yn eich gwahodd i mewn yn rheolaidd i drafod eich plentyn a’i gynnydd. Fodd bynnag, mae croeso i chi drafod cynnydd a lles eich plentyn yn anffurfiol gyda’r athro/athrawes dosbarth cyn ac ar ôl ysgol, neu os ydych yn dymuno, gallwch wneud apwyntiadau i gwrdd â ni unrhyw bryd y byddwn yn meddwl fod angen hynny. Os ydych yn teimlo y gallech gyfrannu at fywyd yr ysgol, naill ai yn nhermau amser neu sgiliau, byddem yn croesawu cyswllt o’r fath.

Sioned Vaughan

Pennaeth Dros Dro

At Llanfyllin we strive to create a caring, happy and secure environment based on mutual respect across the school community, in which children will feel encouraged to develop their full potential in whatever direction that lies. 

​We have high expectations of the children in our care and this is reflected in the standards we achieve.

As parents, your partnership in the whole educational process is very highly valued.  We will invite you in regularly to discuss your child and their progress.  However you are also welcome to informally chat about your child’s progress and welfare with the class teacher before and after school, or if you wish, make appointments to meet us whenever you may consider it necessary.  If you feel you could contribute towards the life of the school, either in terms of time or skills we would more than welcome such involvement.

Sioned Vaughan

Acting Headteacher