Hanner tymor newydd – A new half term

Croeso nol!

Dyddiadau i’ch dyddiadur

DyddiadDigwyddiad/ Gweithgaredd
9/11 – 14/11/Ffair Lyfrau
14/11Aled Hughes Radio Cymru yn ymweld a’r ysgol – Pawen Lawen
16/11Diwrnod Plant mewn Angen
17/11Diwrnod ‘Peintio a phaned’
28/11Gala Nofio yr Urdd
3/12Ffair Nadolig
6/ 12 a 7/12Cyngerdd Nadolig
10/12Bl 5 a 6 i’r sinema – Smallfoot
14/12Derbyn – Bl 4 – Sioe Chaplins – panto Sinderela
14/12Diwrnod Siwmper Nadolig
20/12Cinio Nadolig
21/12Diwrnod olaf y tymor

 

FFRINDIAU’R YSGOL

Mae Ffrindiau’r Ysgol a’r cyngor ysgol wedi uno i drefnu diwrnod o dacluso’r ysgol –  ‘Peintio a phaned’ ar Ddydd Sadwrn, 17eg o Dachwedd. Eu bwriad yw tacluso ardaloedd tu mewn i’r ysgol drwy peintio a thacluso yn gyffredinol. Mae’r dosbarthiadau wrthi’n penderfynu ar flaenoriaethau. Bydd yr ysgol ar agor rhwng 10 y.b.-2 y.p. Mae croeso i chi alw mewn am gyn hired na lleiad o amser. Mi fyddwn ni yn ddiolchgar iawn o unrhyw gymorth. Os oes gennych unrhyw baent neu adnoddau paentio y gallwch gyfrannu, dewch a nhw i’r ysgol os gwelwch yn dda.

 

CLYBIAU

Does dim clybiau yr hanner tymor hon.

 

Diwrnod Plant mewn angen

Mi fydd Aled Hughes o Radio Cymru yn ymweld a’r ysgol gyda Pudsey ar brynhawn dydd Mercher, 14eg o Dachwedd i roi ‘Pawen Lawen’ i bob un plentyn. Ei fwriad yw cael 10,000 pawen lawen ar draws ysgolion yng Nghymru. Ar ddydd Gwener, 16eg o Dachwedd byddwn yn dathlu diwrnod plant mewn angen ar y thema ‘Do your thing!”. Mae’r cyngor ysgol yn gofyn i blant wisgo fyny yn gysylltiedig â’r thema (diddordebau/ rhywbeth meant yn dda am wneud/ beth meant eisiau bod pan yn hyn ayyb). Hefyd byddwn yn cynnal sioe ‘Do your thing!’ lle mae croeso i blant arddangos eu sgiliau. Bydd stondin cacennau yn ystod y prynhawn. Gofynwn yn garedig i chi am gyfraniadau ar gyfer y stondin os gwelch yn dda.

Welcome Back!

Dates for your Diary

DatesActivity/ Event
9/11 – 14/11/Book Fair
14/11Aled Hughes Radio Cymru (Radio Wales) visiting the school – Pawen Lawen (High Five)
16/11Children in Need Day
17/11Clean up and a cuppa Day
28/11Urdd Swimming Gala
3/12Christmas Fair
6/ 12 a 7/12Christmas Concerts
10/12Year 5 & 6 to the cinema to see Smallfoot
14/12Reception –Year 4 – Chaplins Panto – Cinderella
14/12Christmas Jumper Day
20/12Christmas Dinner
21/12Last day of term

 

Friends of the School

The Friends of the school and the school council are working together to organise a ‘Clean up and a Cuppa Day’ on Saturday, November 17th. Our aim is to tidy up areas inside the school by painting and tidying up in general. The classes are currently writing their priorities. The school will be open between 10 a.m.-2 p.m. You are welcome to call in for as long or as little as you wish. We would be very grateful for anything you can offer. If you have any paint or painting resources you would like to donate, please bring them to school.

 

CLUBS

No clubs this half term.

 

CHILDREN IN NEED DAY

Aled Hughes from Radio Cymru (Radio Wales) will be visiting the school with Pudsey on Wednesday, November 14th to give all the pupils a ‘Pawen Lawen’ (High five). Aled is touring the country for a week, hoping to give 10,000 children a high five across the schools in Wales.

On Friday 16th of November we will be celebrating children in need day with the theme ‘Do your thing!” The school council are asking children to dress up in line with the theme (hobbies/ something they are good at/ what they want to be when they grow up etc). We will also be having a ‘Do your thing!” show where children can show their skills.  We will have a cake stall in the afternoon and we kindly ask parents for donation please.