Ysgol Gyfan – Whole School

Annwyl Riant / Ofalwr,

Ar Ddydd Llun, 10fed o Hydref, byddwn yn cynnal diwrnod #HelloYellow er budd elusen Young Minds i nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd.

Cenhadaeth Young Minds’ yw sicrhau bod pob person ifanc yn cael y gefnogaeth Iechyd Meddwl sydd ei angen arnynt, pan fydd ei angen arnynt, beth bynnag.

Er mwyn codi arian at yr achos yma rydym yn gofyn i ddisgyblion wisgo eitem o felyn yn ychwanegol i’w gwisg ysgol (ruban, sanau, sgarff ayb).

Os hoffai eich plentyn/ plant gymryd rhan gofynnwn am gyfraniad a bydd yr holl elw yn cael ei gyfrannu tuag at elusen Young Minds. Cesglir yr arian yn ystod amser cofrestru.

Gweler yr atodiad am wybodaeth gan y cyngor ysgol.

Diolch


Dear Parent / Carer, 

On Monday the 10th of October we are holding the #HelloYellow day in aid of Young Minds charity to mark World Mental Health Day. 

Young Minds’ mission is to make sure all young people can get the mental health support they need, when they need it, no matter what.   

To raise money for the cause we are asking pupils to wear something yellow alongside their school uniform. (socks, scarf, scrunchie etc)

If your child/ren would like to take part we ask for a contribution and all the money raised will be donated to the Young Minds charity. The money will be collected during registration. 

Please see the attached information from our School Council.

Diolch