Annwyl Riant / Ofalwr,

Ar Ddydd Gwener Hydref 8fed byddwn yn cynnal diwrnod #HelloYellow er budd elusen Young Minds i nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd.

Cenhadaeth Young Minds’ yw sicrhau bod pob person ifanc yn cael y gefnogaeth Iechyd Meddwl sydd ei angen arnynt, pan fydd ei angen arnynt, beth bynnag.

Er mwyn codi arian at yr achos yma rydym yn gofyn i ddisgyblion wisgo eitem o felyn yn ychwanegol i’w gwisg ysgol (ruban, sanau, sgarff ayb).

Os hoffai eich mab/merch gymryd rhan bydd y gost yn £1 a bydd yr holl elw yn cael ei gyfrannu tuag at elusen Young Minds. Cesglir yr arian yn ystod amser cofrestru.

Oherwydd sefyllfa bresennol Covid 19 ni roddir unrhyw newid felly bydd angen i’r disgyblion ddod a’r swm cywir o arian a’i roi yn y bwced yn eu hystafell ddosbarth.

Diolch


Dear Parent / Carer, 

On Friday the 8th of October we are holding the #HelloYellow day in aid of Young Minds charity to mark World Mental Health Day. 

Young Minds’ mission is to make sure all young people can get the mental health support they need, when they need it, no matter what.   

To raise money for the cause we are asking pupils to wear something yellow alongside their school uniform. (socks, scarf, scrunchie etc)

If your son/daughter would like to take part it will cost £1 and all the money raised will be donated to the Young Minds charity. The money will be collected during registration. 

Due to the current situation of Covid-19 no change will be given so pupils must bring the correct amount of money and drop it in the bucket in their form room.

Diolch