Mabolgampau Adran Iau / Junior Sports Day – 28.6.18

Mabolgampau  Adran Iau (Bl. 3 – 6)

 Dydd Iau 28ain o Fehefin

Cychwyn Bore  – 9.30

Cychwyn Prynhawn –  1 o’r gloch

  • Bydd y plant i gyd yn cymryd rhan mewn 10 gweithgaredd yn ystod y diwrnod.

 

  • Bydd y gweithgareddau yn cael eu cynnal ar yr un pryd a bydd y rhieni yn rhydd i symud o gwmpas i weld unrhyw weithgaredd a ddymunant.

 

  • Plant i wisgo capiau, crys-t, a dod a digon o ddiod oherwydd fydd y tywydd yn boeth. Gwnewch yn siwr fod eich plentyn yn rhoi eli haul cryf  8awr+ ar  cyn iddynt ddod i’r ysgol.  Byddwn yn gwneud pob ymdrech i gadw’r plant yn y cysgod. Yn ystod y prynhawn bydd y plant yn eistedd o dan y goeden fawr wrth y parc.

 

  • Plant i wisgo lliwiau tîm os yn bosibl.

 

  • Bydd y diwrnod yn gorffen gyda rasus gyfnewid.

 

Junior Sports Day (Years 3 – 6)

Thursday 28th June

 Morning Start  – 9.30 a.m.

Afternoon Start – 1.00 p.m.

  • All children will be participating in 10 events through the day.

 

  • All events will run at the same time and parents will be free to move around to see whatever event they wish.

 

  • Children to wear hats, t-shirts to protect against the sun  and bring plenty to drink because the weather will be hot. Please make sure that your child has a strong, long lasting (8 hours+) sun cream on before they come to school.  We will endeavour to keep the children in the shade as much as possible. During the afternoon, the children will be sitting under the large tree by the park.

 

  • Children to wear team colours if possible.

 

  • The day will end with relay races.