Mae gan Nosweithiau rhieni rôl allweddol mewn cynnal y bartneriaeth gref rhwng teuluoedd a’r ysgol sydd mor hanfodol i gyflawniad a chynnydd.  Ni all nosweithiau rhieni eleni ddigwydd yn eu ffurf arferol oherwydd Covid-19 felly rydym yn cynnig cyfarfodydd gyda staff ar-lein i rieni blwyddyn 8 drwy Microsoft Teams. 

Ar Ddydd Llun Mai 10fed bydd yr athrawon canlynol ar gael ar gyfer apwyntiadau

Athro/AthrawesAmserau ar gael
Mrs Kirsten Roberts – Mathemateg4.00y.p. – 7.00y.h.
Mrs Mandy Taylor – Celfyddydau Perfformio4.00y.p. – 7.00y.h.
Mrs Meinir Lewis-Jones – Hanes4.00y.p. – 7.00y.h.
Mr Huw Davies – A.G.4.00y.p. – 7.00y.h.
Ms Rachel Rogers – Ffrangeg4.00y.p. – 7.00y.h.
Mrs Ann Roberts – Gwyddoniaeth4.00y.h. – 5.40y.h.

Bydd yr holl staff eraill ar gael Ddydd Iau Mai 16eg o 4.00y.p. – 7.00y.h.

Rhoddir adroddiad llawn i ddisgyblion ar ddydd Gwener Ebrill 30ain.  Gan y bydd y cyfarfodydd ond yn 5 munud o hyd, a fedrwch sicrhau eich bod yn darllen yr adroddiad cyn y noson rhieni a pharatoi unrhyw gwestiwn sydd gennych ar gyfer staff os gwelwch yn dda. Hefyd a allwn ofyn i chi fod ar amser i’ch apwyntiad gan y bydd amserlen y mwyafrif o staff yn llawn am y noson.

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i archebu eich apwyntiadau os gwelwch yn dda.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin@llanfyllin.powys.sch.uk/bookings/

Cliciwch ar y ddolen a dewiswch y dyddiad a’r athro yr hoffech gael apwyntiad gyda, dewiswch amser a chwblhewch eich manylion.  Ailadroddwch hyn ar gyfer pob athro yr hoffech gael apwyntiad gyda.  Byddwch yn derbyn e byst yn cadarnhau pob apwyntiad.  Ar yr e bost bydd dolen i ymuno a’r cyfarfod. Ar adeg eich apwyntiad agorwch eich e bost a chliciwch ar ‘join meeting’ (does dim rhaid i chi gael mynediad i Microsoft Teams ac ni fydd angen unrhyw gyfrineiriau).

Oes oes gennych unrhyw broblem cysylltwch drwy e-bost  jj@llanfyllin.powys.sch.uk neu ffoniwch Jan Jones ar 01691 649307.


Parent’s evenings have a key role in maintaining the strong partnership between family and school that is so crucial to achievement and progress.  Parents’ evenings this year cannot happen in their usual format because of Covid-19 so we are offering Year 8 parents online meetings with staff via Microsoft Teams. 

On Monday 10th May the following teachers will be available for appointments

TeacherTime slots Available
Mrs Kirsten Roberts – Maths4.00p.m. – 7.00p.m.
Mrs Mandy Saunders – Performing Arts4.00p.m. – 7.00p.m.
Mrs Meinir Lewis-Jones – Hanes4.00p.m. – 7.00p.m.
Mr Huw Davies – R.E.4.00p.m. – 7.00p.m.
Ms Rachel Rogers – French4.00p.m. – 7.00p.m.
Mrs Ann Roberts – Science4.00p.m. – 5.40p.m.

All other staff will be available on Thursday 13th May from 4.00p.m. – 7.00p.m.

Full school reports will be given to students on Friday 30th April 2021.  As the meetings will be 5 minutes long could you please make sure that you read the report prior to the parents evening and prepare any questions you may have for staff. Can we also ask that you are on time for your appointment as most staff timetables for the evening will be full.

Please use the following link to book your appointments.  

https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin@llanfyllin.powys.sch.uk/bookings/

Please click on the link and select the date followed by the teacher that you would like an appointment with, select a time and fill in your details.  Please repeat this for every teacher you would like an appointment with. You will then receive emails confirming each appointment. On the email there is a link to join the meeting.  At the time of your appointment, please open the email and click on join meeting (you do not need to have access to Microsoft Teams and you do not require any passwords). If you have any problems please email jj@llanfyllin.powys.sch.uk or telephone Jan Jones on 01691 649307.