Noson Rhieni Cyfnod Cynradd –Tachwedd 8fed 2021

Mae gan Nosweithiau rhieni rôl allweddol mewn cynnal y bartneriaeth gref rhwng teuluoedd a’r ysgol sydd mor hanfodol i gyflawniad a chynnydd. Eleni rydym yn cynnig cyfarfodydd gyda staff ar-lein i rieni drwy Microsoft Teams.

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i archebu eich apwyntiad os gwelwch yn dda.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin@llanfyllin.powys.sch.uk/bookings/

Cliciwch ar y ddolen Cyfnod Cynradd a dewiswch y dyddiad a’r athro yr hoffech gael apwyntiad gyda, dewiswch amser a chwblhewch eich manylion. Sicrhewch fod eich cyfeiriad e-bost yn gywir gan y bydd hyn yn caniatáu i chi gael mynediad i’r cyfarfod. Byddwch yn derbyn e bost yn cadarnhau eich apwyntiad. Ar yr e bost bydd dolen i ymuno a’r cyfarfod. Ar adeg eich apwyntiad agorwch eich e bost a chliciwch ar ‘join meeting’ (does dim rhaid i chi gael mynediad i Microsoft Teams ac ni fydd angen unrhyw gyfrineiriau).

Oes oes gennych unrhyw broblem cysylltwch drwy e-bost jj@llanfyllin.powys.sch.uk neu ffoniwch Jan Jones ar 01691 649307.


Primary Phase Parents’ Evening – 8th November 2021

Parents’ evenings play a key role in maintaining the strong partnership between family and school that is so crucial to achievement and progress. This year Parents’ evenings will be online meetings with staff via Microsoft Teams.

Please use the following link to book your appointment.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin@llanfyllin.powys.sch.uk/bookings/

Please click on the Primary Phase link and select the date followed by the teacher that you would like an appoint-ment with, select a time and fill in your details. Please ensure that the email address you enter is correct as this will allow you to access the meeting. You will then receive an email confirming your appointment. On the email there is a link to join the meeting. At the time of your appointment, please open the email and click on join meeting (you do not need to have access to Microsoft Teams and you do not require any passwords).

If you have any problems please email jj@llanfyllin.powys.sch.uk or telephone Jan Jones on 01691 649307.